Kategorie vzorů

Spory a soudy

Žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů

U účastníka soudního řízení, u něhož jsou předpoklady pro osvobození od soudních poplatků dle § 138 zákona č. 99/163 Sb. občanského soudního řádu ( dále jen o.s.ř.), může předseda senátu tomuto účastníku na jeho žádost ustanovit zástupce z řad advokátů, a to dle § 30 o.s.ř., a to v případě je-li to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů a pokud se jedná o věc skutkově a právně složitou. Soud také o tomto právu musí účastníky výslovně poučit.

Důležité je, aby účastník svojí tvrzenou finanční situaci doložil, pokud takto neučiní, soud ho vyzve k vyplnění příslušného formuláře (vzorem 58 o.s.ř.).

Celý článek

Návrh na zvýšení výživného pro zletilé dítě

Pokud je dítě již zletilé, musí návrh na zvýšení výživného podat samo, ale samozřejmě se může nechat zastoupit matkou (popř. otcem), které může udělit procesní plnou moc k zastupování.

Při každém zvýšení výživného se hledí na to, zda došlo ke změně poměrů u dítěte či rodiče, zda je výživné přiměřené jejich poměrům a jaké jsou odůvodněné potřeby dítěte. Úpravu této problematiky nalezneme v § 910 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Výživné pro děti lze požadovat i za dobu nejdéle 3 let nazpět ode dne zahájení soudního řízení (§ 922 odst. 1, věta za středníkem obč. zák.).

Místní příslušnost soudu se vždy řídí bydlištěm žalované(ho) rodiče.

Celý článek

Smlouva o zastavení pohledávky

Smlouvou o zastavení pohledávky dojde k zajištění dluhu (pohledávky) zástavním právem, kdy v případě neplnění dlužníka své povinnosti plnit řádně a včas, vzniká věřiteli právo uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy do ujednané výše. Není-li předmětná výše sjednána tak platí, že se věřitel může uspokojit do výše pohledávky (dluhu) s příslušenstvím. Zástavní právo vzniká až účinností zástavní smlouvy.

Celý článek

Návrh na schválení právního jednání za nezletilého

Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, účinného od 1.1.2014 je k právním jednáním, činěným za nezletilého, které se netýkají běžného jednání, potřebují rodiče souhlas soudu. Tato jednání jsou vymezena v § 898 NOZ a týkají se především právních jednání souvisejících s nemovitostmi, dary, dědictvím, nepatrné hodnoty a uzavírání smluv zavazujících k opětovnému dlouhodobému plnění nebo vypovídání smluv o různých spořeních. Soud v těchto případech ustanovuje nezletilému kolizního opatrovníka, který jedná v souladu se zájmy nezletilého a musí se k návrhu vyjádřit.

 

 

pozn.: Dne 6.4.2016 nabyla účinnosti novela zákona o stavebním spoření a schválení soudem výpovědi smlouvy o stavebním spoření je třeba pouze ve 2 případech:

  1. jeden ze zákonných zástupců s výpovědí smlouvy nesouhlasí
  2. k výpovědi dochází před ukončením 6 let trvání smlouvy

Tedy v případě, že smlouva trvala min. 6 let a oba zákonní zástupci s výpovědí souhlasí, není nutné schválení právního jednání za nezletilého soudem.

více viz článek:

Výpověď smlouvy o stavebním spoření za nezletilého bez souhlasu soudu

 

 

Celý článek

Novace (Dohoda o nahrazení dosavadního závazku)

Dohodou o nahrazení dosavadního závazku novým se dle účinné právní úpravy rozumí novace, neboli změna v obsahu závazku, kteroužto se dosavadní závazek ruší a nahrazuje se závazkem novým. Důvod původního závazku v tomto případě zaniká a nelze k němu nadále přihlážet, či ho jiným způsobem vynucovat. Celý článek

Automatické obnovení nájmu bytu podle nového občanského zákoníku, výzva k opuštění bytu

Institut automatické obnovy nájmu bytu je, oproti předchozí úpravě, institutem novým. Klíčovým ustanovením je § 2285 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Občanský zákoník umožňuje i po faktickém smluvním ukončení nájemního vztahu (doba určitá) mezi pronajímatelem a nájemcem automaticky obnovit jejich nájemní vztah bez jakéhokoliv právního jednání. Celý článek

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.