Kategorie vzorů

Smlouva o zastavení pohledávky

Smlouvou o zastavení pohledávky dojde k zajištění dluhu (pohledávky) zástavním právem, kdy v případě neplnění dlužníka své povinnosti plnit řádně a včas, vzniká věřiteli právo uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy do ujednané výše. Není-li předmětná výše sjednána tak platí, že se věřitel může uspokojit do výše pohledávky (dluhu) s příslušenstvím. Zástavní právo vzniká až účinností zástavní smlouvy.

Zastavit pohledávky lze tedy pouze zástavní smlouvou, ačkoliv nutně nemusí mít písemnou formu, je rozhodně lepší ji v písemné formě uzavřít. Nelze zastavit pohledávku, u které byla zástava vyloučena (§ 1309 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen “OZ”) a kterou nelze ze své podstaty dál převést (jedná se tedy o takovou pohledávku, u které je vyloučna změna v osobě věřitele).

Alexandr Novák
nar. 1.1.1990
trvale bytem Dobrovnická 22,
Praha 4 – Pankrác, 140 00(dále jen “zástavce”)aTobiáš Omáčka
nar. 2.2.1989
trvale bytem Světová 33,
Praha 1, 110 00
(dále jen “zástavní věřitel”)

(společně jako “smluvní strany”)

spolu uzavřeli níže uvedného dne, měsíce a roku tuto

 

Smlouvu o zastavení pohledávky
podle § 1335 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen “o.z.“)

(dále jen “Smlouva”)

 

 

1. Zástavní věřitel uzavřel se zástavcem dne 1.6.2014 smlouvu o zápůjčcce na částku v celkové výši 10.000 ,- Kč.
2. Dluh z této pohledávky se stává splatným podle předmětné smlouvy dne 1.1.2015.
3. Zástavní věřitel a zástavce hodlají uzavřít tuto Smlouvu o zastavení pohledávky, kdy v případě nesplnění povinnosti ze smlouvy specifikované v bodu 1. vznikne zástavními věřiteli právo uspokojit na předmětu zástavy do výše pohledávky s příslušenstvím ke dni zpeněžení zástavy.
4. Zástava se zřizuje na pohledávku, kterou má na základě smlouvy o zápujčce zástavce vůči Janě Nejedlé, nar. 6.5.1979, trvale bytem Lučná 3, Praha 3, 130 00. Tato pohledávka se stala splatnou dne 1.5.2014.
5. Zástavní věřitel zástavní právo k pohledávce přijímá.
6. Zástavce prohlašuje, že je zástava způsobilá být zastavenou, zejména, že je splatná a způsobitelná převodu.
7. V souladu s § 1335, odst. 2 o.z. se sjednává zástava ke dni účinnosti této Smlouvy.
8. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu pro každého z nich.
9. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
10. Smluvní strany prohlašují, že projevují svým podpisem této Smlouvy svou svobodnou vůli, že si Smlouvu přečetly a rozumí jejímu obsahu.

V Praze dne 1.10.2014

 

Alexandr Novák                                                              Tobiáš Omáčka
zástavce                                                                               zástavní věřitel

 

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.