Kategorie vzorů

Žaloba na uložení povinnosti bezplatně odstranit vady díla

Jedním z nároků, který nastává jako důsledek plnění, které nebylo řádné je právě povinnost odstranit vady plnění, v tomto případě vady díla. Tato povinnost zhotoviteli samozřejmě nevzniká ve všech případech, ale pouze za splnění určitých předpokladů.

 

V předchozím článku (žaloba na odstranění vad dodáním chybějícího zboží), jsme se věnovali oblasti závazkového práva, vysvětlili jsme si pojem závazkového právního poměru a význam a nároky vyplývající z ust. § 2095 Nového občanského zákoníku (dále jen „NOZ“).

Jedním z určitých předpokladů  je, aby se vada projevila do dvou let od předání díla. Dalším z předpokladů pak je, aby objednatel bez zbytečných odkladů vadu oznámil zhotoviteli poté, co ji zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl. (ust. § 2618)

NOZ pak obsahuje speciální ustavení (ust. § 2629) ve vztahu k projevení vady u stavby a to tak, že prodlužuje dobu, ve které lze uplatnit nároky z vadného plnění na dobu pěti let a zároveň určuje, že se musí jednat o vadu skrytou. Jedná se o ust. § 2629. Co se rozumí dílem a stavbou pak NOZ uvádí v ust. § 2587.

 

 

Obvodní soud pro Prahu 4
Znojemská 1248/5
140 00 Praha 4

V Praze dne 20. 11. 2014

Žalobce: Alfa s.r.o.
se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634,
zastoupená Jiřím Malicherným, jednatel

Žalovaný: ABC, s.r.o.
se sídlem Praha 4, Háje, Vítězná 46, PSČ 140 00
IČO 47523641
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25471
zastoupená Anetou Hlovatou, jednatel

 

Věc: Žaloba na uložení povinnosti bezplatně odstranit vady díla

 

Dvojmo

Přílohy: dle textu

I.

Smlouvou ze dne 15.5.2014 č.j.: 452-1/2 uzavřenou podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. se Žalovaný jako zhotovitel zavázal, že pro Žalobce provede generální opravu střechy domu č. p. 271 v Jarkovského ulici v Praze 8, ve kterém je umístěna provozovna žalobce. Dne 25. 8. 2014 podepsali účastníci smlouvy zápis o převzetí předmětu díla.

Důkaz:
Smlouva ze dne 15. 5. 2014 č.j. 452-1/2
Zápis o převzetí ze dne 25. 8. 2014

II.

Dne 13. 9. 2014 upozornil vedoucí provozovny charkovského ulici 271 č. p. Žalobce, že při průtrži mračen v noci ze dne 12. 9. 2014 na 13. 9. 2014 nově opravenou střechou do objektu silně zateklo. V souladu s ust. § 2629 zákona č. 89/2012 Sb. oznámil Žalobce doporučeným dopisem ze dne 14. 10. Žalovanému uvedený projev vady díla a současně uplatnil nárok na bezplatné odstranění vady. Žalovaný však dopisem ze dne 23. 10. 2014 Žalobci sdělil, že jde o vadu, kterou měl zjistit již při prohlídce prováděné při předání, a že odmítá vadu odstranit.

Důkaz:
Výslech Aloise Veselého, bytem Praha 5, Slezská 7
Kopie dopisu žalobce ze dne 14. 10. 2014 a doklad o jeho odeslání
Dopis žalovaného ze dne 23. 10. 2014

III.

Žalobce je přesvědčen, že jsou splněny podmínky pro uplatnění nároku z odpovědnosti zhotovitele za vady a vzhledem k tomu, že ke dni podání žaloby vady nebyly odstraněny, navrhuje, aby nadepsaný soud vydal tento rozsudek:

„Žalovanému se ukládá bezplatně opravit do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku vadu generální opravy střechy domu v Jarkovského ul. č.p. 271, projevující se zatékáním vody do objektu. Žalovaný je povinen uhradit Žalobci náklady řízení do tří dnů od právní moci rozsudku.“

 

Jiří Malicherný

Alfa s.r.o., jednatel

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.