Kategorie vzorů

Novace (Dohoda o nahrazení dosavadního závazku)

Dohodou o nahrazení dosavadního závazku novým se dle účinné právní úpravy rozumí novace, neboli změna v obsahu závazku, kteroužto se dosavadní závazek ruší a nahrazuje se závazkem novým. Důvod původního závazku v tomto případě zaniká a nelze k němu nadále přihlážet, či ho jiným způsobem vynucovat.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v § 1902 mimo výše uvedené tzv. privativní novace, zmiňuje ve větě druhé téhož ustanovení novaci kumulativní. Dle druhé věty § 1902: „Může-li však dosavadní závazek vedle nového závazku obstát, má se za to, že nebyl zrušen.“

Dochází tedy k situaci, kdy právní důvod mezi stranami nadále trvá, nicméně k němu přistupuje důvod sekundární, tedy přímo závislý na smlouvě o novaci. Čistě strukturalisticky zde nastává změna oproti staré právní úpravě, která novaci privativní a kumulativní diferenciovala do dvou různých ustanovení. Na takový postup nová právní úprava rezignuje. Lze se však obávat praktického následku rozdílnosti forem novace, a jejich možné zaměnitelnosti, což řeší právě výše zmíněná vyvratitelná právní domněnka existence kumulativní novace.

 

Dohoda o nahrazení dosavadního závazku

Ing. Jaromír Zelinář, Ph.D.
bytem Generála Janouška 21, 180 00 Praha 7 – Holešovice
narozen dne 4. 8. 1975
(dále jen „věřitel“)

a

František Sedlák
bytem Na zelené louce 91, Jihlava, PSČ 532 01
narozen dne: 21. 4. 1957
(dále jen „dlužník“)

uzavírají dle § 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto

 

DOHODU O NAHRAZENÍ DOSAVADNÍHO ZÁVAZKU
(dále jen „dohoda“)

I. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

1.1 Dlužník má povinnost zaplatit věřiteli smluvenou kupní cenu z titulu Kupní smlouvy ze dne 23. 4. 2014 (dále jen „Závazek“).
1.2 Tato Kupní smlouva je přílohou č. 1 této dohody.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že Závazek zaniká.
2.2 Dlužníkovi vzniká touto dohodou závazek nový.
2.3 Dlužník má povinnost nahradit zaplacení Závazku poskytnutím osobních úklidových služeb (dále jen „služby“).
2.4 Dlužník bude služby vykonávat ve 3 pracovních dnech vždy 3 hodiny denně v sídle věřitele.
2.5 Služby budou vykonávány ode dne účinnosti této dohody do uplynutí 4 kalendářních měsíců, tedy do 30. 11. 2014.
2.3 Veškeré podmínky pro výkon služby dlužníka zajistí věřitel na své náklady.
2.6 Věřitel má povinnost poskytnout dlužníkovi veškerou součinnost.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Smluvní strany prohlašují, že podpisem této dohody zcela zanikají dosavadní nesplacené dluhy dlužníka vůči věřiteli a nahrazují se závazkem novým, který je konkretizován v části II. této dohody.
3.2 Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3.3 Tato dohoda se uzavírá ve dvou originálech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom.
3.4 Práva a povinnosti stran se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
3.5 Nedílnou součástí této dohody je příloha č. 1.
3.6 Smluvní strany této dohody prohlašují, že byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Dohodu si přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Praze dne 7. 7. 2014                                                                    V Praze dne 7. 7. 2014

 

Ing. Jaromír Zelinář, Ph.D.                                                                   František Sedlák      

Ing. Jaromírem Zelinářem, Ph. D.                                                        František Sedlák
Věřitel                                                                                                             Dlužník

 Příloha: Kupní smlouva ze dne 23. 4. 2014

 

           .

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 2x, průměr: 2,50)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.