Kategorie vzorů

Kodex autora

Seznámení

1)   Všichni autoři se zavazují dodržovat tento Kodex autora. Kodex upravuje vztahy   vydavatele Vzory.cz a autorů, nezávislost autorů, jejich určité povinnosti ve vztahu k autorským právům a sankce za porušení Kodexu.

2)   Kodex může být měněn a aktualizován.

Vysvětlení pojmů

1)    Autor  – osoba přispívající na Vzory.cz dle svých možností

2)    Vydavatel – Vzory.cz o.s., se sídlem Na Šindelce 704, 41712 Proboštov,
IČ 22754318

3)    Vzory.cz – Vzory.cz je neziskový projekt, který má za cíl poskytnout široké veřejnosti základní zdroj informací pro každodenní životní situace, zejména vzorových dokumentů, výkladů a návodů. Zároveň chtějí informovat veřejnost o aktuálních tématech světa paragrafů a umožnit autorům prezentovat jejich názory

4)    Uživatel – fyzická osoba řádně registrovaná na Vzory.cz

5)    Návštěvník – čtenář a návštěvník severu bez registrace.

Sedmero autora

1)    Autor má právo svobodně vyjadřovat své názory. Nesmí však při tom neoprávněně zasahovat do práv třetích osob, např. poškozovat jejich dobré jméno nebo zasahovat do jejich soukromí.

2)    Autor nemá zveřejňovat informace nepravdivé, polopravdivé, neúplné nebo takové, jejichž pravdivost si nemohl dostatečně ověřit, zvláště pokud by mohly poškodit jiné osoby nebo skupiny osob.

3)    Autor nesmí propagovat ani vyjadřovat rasovou, národnostní, náboženskou ani jinou nesnášenlivost vůči jednotlivcům či skupinám osob, obzvlášť pak vůči menšinám. Nesmí propagovat násilí a agresivitu jako prostředek řešení konfliktů.

4)    Pokud autor uveřejní chybnou nebo neúplnou informaci, v nejbližší době ji uvede na pravou míru doplněním původního článku nebo zveřejněním nového.

5)    Autor nese odpovědnost za to, aby obsah jeho příspěvku nebyl v rozporu se zákony České republiky.

6)    Autor nemůže příspěvky mazat, nedohodne-li to s vydavatelem.

7)    Autor nebude uveřejňovat texty porušující dobré mravy, obsahující vulgarismy, propagující násilí či politické strany.

Činnost autora

1)    Autor pracuje podle svých možností. Jeho rámec činnosti není nijak omezen.

2)    Autor se zaměřuje především na ​uveřejňování vzorů smluv, vysvětlení a popis jejich ustanovení, psaní aktualit a popis judikatury různých oblastí práva.

3)    Svoji činnost provádí po domluvě s ostatními autory či vydavatelem.

4)    Každý autor má svůj profil v seznamu autorů, kde bude uveřejněno jeho jméno, příjmení, datum narození, město působení, obor činnosti a fotografie. Každý autor může svůj profil doplnit o další informace, dle svého uvážení.

5)    Není vhodné, aby svojí činností propagoval produkty a služby komerčního charakteru. Není-li domluveno jinak.

6)    Autoři své příspěvky vytváří sami. Nepoužívají žádné materiály chráněné autorskými právy, pokud ano, musí uvést o autorských právech údaje. V žádném případě neprovádí plagiátorskou činnost (tím se rozumí opisování, přebírání a publikování cizích myšlenek či výsledků výzkumu a jejich vydávání za své bez uvedení původního zdroje).

7)    Autoři nenesou odpovědnost za škody materiálního nebo morálního charakteru, které utrpěl uživatel v důsledku plného využití zveřejněných informací.

8)    Jedinou sankcí pro autora je stažení uveřejněného příspěvku či předání k přepracování. V případě vážného porušení Kodexu autora, může být vymazán ze seznamu autorů. Veškeré sankce vždy probíhají po domluvě s vydavatelem.

9)    Ukončit svoji činnost může autor kdykoliv po dohodě s vydavatelem.

10) Autor publikací příspěvku nebo jeho odesláním k publikaci vyjadřuje svůj souhlas s tímto Kodexem seznámeni.

Odměna(y) autorů

1)    Kromě získání zkušeností v různých právních odvětví, získá autor jako hlavní odměnu Potvrzení o publikační činnosti za své zveřejněné příspěvky.

2)    Autoři získají další druhy a typy odměn, dle uvážení vydavatele.

3)    V případě získání sponzorů a dárců, není vyloučena finanční odměna.

 

 .

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.