Kategorie vzorů

Podnikání a živnosti

Výklad Nejvyššího soudu k ustanovení občaského zákoníku

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., umožňuje, aby jedna ze stran byla v ujednaném rozsahu zastupována jinou osobou. Osobu, která je zastupována, nazýváme zmocnitel. Osoba, která zastupuje, je nazývána zmocněncem. Plná moc by měla být udělována v písemné formě a stanoví-li tak právní předpis, tak s úředně ověřenými podpisy. Celý článek

Dohoda o uznání závazku k náhradě škody

Dohodu o uznání závazku k náhradě škody upravuje část jedenáctá hlava druhá díl pátý -Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnance za škodu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Celý článek

Smlouva o zastavení pohledávky

Smlouvou o zastavení pohledávky dojde k zajištění dluhu (pohledávky) zástavním právem, kdy v případě neplnění dlužníka své povinnosti plnit řádně a včas, vzniká věřiteli právo uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy do ujednané výše. Není-li předmětná výše sjednána tak platí, že se věřitel může uspokojit do výše pohledávky (dluhu) s příslušenstvím. Zástavní právo vzniká až účinností zástavní smlouvy.

Celý článek

Novace (Dohoda o nahrazení dosavadního závazku)

Dohodou o nahrazení dosavadního závazku novým se dle účinné právní úpravy rozumí novace, neboli změna v obsahu závazku, kteroužto se dosavadní závazek ruší a nahrazuje se závazkem novým. Důvod původního závazku v tomto případě zaniká a nelze k němu nadále přihlážet, či ho jiným způsobem vynucovat. Celý článek

Zrušení účasti společníka v s.r.o. (soudem)

Jednou z možností, kterou zákon o obchodních korporacích společníkovi nabízí je právo navrhnout, aby soud zrušil jeho účast ve společnosti. Zakotveno je v § 205 zákona č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích a družstvech a oproti úpravě účinné do 31. 12. 2013 zůstává nezměněno.  Celý článek

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.