Kategorie vzorů

Žaloba o náhradu ušlého zisku

Abychom mohli hovořit o žalobě na náhradu ušlého zisku, je třeba si nejprve vyjasnit pojem „ušlý zisk“. Nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“) definuje ušlý zisk jako „Výši, o kterou se hodnota majetku nenavýšila, ačkoli měla.“ Povinnost nahradit ušlý zisk je pak zakotvena v ust. § 2952 NOZ.

Typickým případem může být zhotovení díla nebo dodání zboží, kdy dodavatel nebo zhotovitel neplní řádně nebo včas. Tím způsobí, že objednatel, který má uzavřenou smlouvu s třetí osobou není schopen dostát svému závazku a třetí osoba od smlouvy odstoupí. (Jeho majetek se tedy nenavýší o hodnotu, za kterou by dodal on sám zboží nebo dílo třetí osobě.) Jako další případ můžeme uvést zpožděné zhotovení díla, které má za následek, že objednatel nemůže provozovat určitou činnost např. podnikatelskou a tím mu tedy vznikne hmotná škoda. Obdobně by tomu bylo, kdyby zhotovitel nebo dodavatel sice plnil včas, ale ne řádně, tedy dodali by dílo nebo zboží včas, nicméně v provedení, kvalitě nebo jakosti, které by pro objednatele byly nevyužitelné.

Z tohoto titulu pak vzniká objednateli nárok na náhradu škody. Institutem, kterým se této náhrady může soudně domáhat je pak žaloba na náhradu ušlého zisku.

Při prokazování občanskoprávních nároků, tedy i při prokazování nároků ve formě ušlého zisku, leží důkazní břemeno na žalujícím. V některých případech může být obtížné prokázat oprávněný nárok na náhradu ušlého zisku resp. prokázat skutečnou výši ušlého zisku a je zapotřebí odborného znaleckého posudku.

 

 

Obvodní soud pro Prahu 4
Znojemská 1248/5
140 00 Praha 4

V Praze dne 15. 12. 2014

Žalobce: Alfa s.r.o.
se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634
zastoupená Karlem Poškozeným, jednatel

 

Žalovaný: ABC, s.r.o.
se sídlem Praha 4, Háje, Vítězná 46, PSČ 140 00
IČO 47523641
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25471,
zastoupená Jindrou Úlisným, jednatel

 

Žaloba na náhradu ušlého zisku

Dvojmo

Přílohy: dle textu

I.

Smlouvou ze dne 10. 8. 2014 č.j. 435-2/1 uzavřenou podle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. a násl., se Žalovaný zavázal, že pro Žalobce provede generální opravu střechy domu č. p. 271 v Chvojkovského ulici v Praze 6, ve kterém je umístěna provozovna Žalobce. Dobu plnění dohodli účastníci smlouvy do 13. 11. 2014.

Důkaz: Smlouva ze dne 10.8.2014 č.j. 435-2/1

II.

Žalovaný svou povinnost předat předmět díla včas nesplnil; k předání předmětu díla došlo až 27. 11. 2014. Tím vznikla Žalobci škoda spočívající v ušlém zisku za dobu, po kterou nemohl od 14. 11. 2014 do 28. 11. 2014 provozovat ve své provozovně v Chvojkovského ul. 271, Praha 6, podnikatelskou činnost. Žalobce konstatuje, že za dobu 14 dnů, po kterou nemohl z důvodu vady na objektu, ve kterém je umístěná provozovna, provozovat podnikatelkou činnost, by dosáhl čistého zisku ve výši 50.000,- Kč, což je doloženo znaleckým posudkem. Nárok na úhradu tohoto ušlého zisku Žalovaný při předání předmětu díla neuznal, což zachytili účastníci v zápise o předání.

Důkaz:
Zápis o převzetí předmětu díla ze dne 27. 11. 2014
Znalecký posudek

III.

Proto Žalobce navrhuje, aby Obvodní soud pro Prahu 4 vydal tento rozsudek:

„Žalovaný je povinen zaplatit Žalobci na náhradu ušlého zisku 50 000 Kč. Žalovaný je povinen nahradit Žalobci náklady řízení, to vše do 3 dnů od nabytí právní moci rozsudku.“

 Karel Poškozený

Karel Poškozený
jednatel Alfa s.r.o.

 

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 2x, průměr: 3,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.