Kategorie vzorů

Smlouva o zprostředkování

Smlouvu o zprostředkování uzavírá zprostředkovatel se zájemcem za předpokladu, že zprostředkovatel zájemci zprostředkuje uzavření určité smlouvy s třetí osobou. Zájemce má samozřejmě povinnost za takové zprostředkování zaplatit.

Smlouvě o zprostředkování je věnováno 10 paragrafů nového občanského zákoníku § 2445-2454. Zákon výslovně uvádí povinnost smluvních stran sdělit si vše, co je pro každou z nich významným důvodem k uzavření smlouvy. Zprostředkovateli náleží provize, která je splatná dnem uzavření zprostředkované smlouvy. Samotná provize by měla obsahovat i náhradu předpokládaných nákladů zprostředkovatele. Nebyla-li ujednána provize, má zprostředkovatel nárok na náhradu nákladů spojených se zprostředkováním.

Zprostředkovatel může dohodnout se třetí osobou smlouvu s odkladnou podmínkou. V takovém případě je provize splatná až po splnění takové podmínky. Zprostředkovateli náleží provize i dojde-li k oddálení splnění nebo zmaření podmínky z důvodu, za který odpovídá zájemce.

Zprostředkovatel nesmí ze zákona zájemci navrhnout uzavření smlouvy s takovou třetí osobou, o které má důvodné pochybnosti, zda by dokázala řádně a včas splnit povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy.

Závazek ze smlouvy zaniká uplynutím ujednané doby, splněním zprostředkování nebo oznámením o zrušení závazku jedné ze stran.

 

 

SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

 

Jan Nerozhodný
nar. 5. 6. 1983
bytem Hroznýšova 327/11, 140 00 Praha 4
(dále jen „zájemce“)

a

Matouš Hlavnatý
nar. 6. 2. 1985
bytem U Úžovky 985, 180 00 Praha 8
(dále jen „zprostředkovatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
dle § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

1. Prohlášení smluvních stran

1.1 Zprostředkovatel prohlašuje, že je splňuje veškeré podmínky a požadavky z této Smlouvy a je oprávněn splnit veškeré závazky z ní plynoucí.

1.2 Zájemce prohlašuje, že je splňuje veškeré podmínky a požadavky z této Smlouvy a je oprávněn splnit veškeré závazky z ní plynoucí.

2. Předmět smlouvy

2.1 Zprostředkovatel se zavazuje zprostředkovat pro zájemce uzavření smlouvy o spolupráci s třetí sobou.

2.2 Zájemce má povinnost za zprostředkování uzavření smlouvy o spolupráci zaplatit provizi.

2.3 Zprostředkovatel se zavazuje, že ke zprostředkování smlouvy o spolupráci dojde nejpozději ve lhůtě 3 měsíců od podpisu této Smlouvy.

2.4 Podmínky a vlastnosti smlouvy o spolupráci jsou blíže specifiovány v Pokynech uzavření smlouvy o spolupráci, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

3. Provize

3.1 Zájemce zaplatí zprostředkovateli za zprostředkování uzavření smlouvy provizi ve výši 6.500,- Kč.

3.2 Provize je splatná do tří (3) pracovních dnů ode dne řádného uzavření smlouvy o spolupráci, a to bezhotovostním způsobem na bankovní účet zprostředkovatele.

3.3 Provize zahrnuje veškeré obvyklé náklady na zprostředkování.

4. Podmínky zprostředkování

4.1 Zprostředkovatel má povinnost zprostředkovat smlouvu dle svého nejlepšího vědomí a odbornosti. Zprostředkovaná smlouvy o spolupráci nesmí být v rozporu se zájmy zájemce.

4.2 Zprostředkovatel má informační povinnost vůči zájemci o všech skutečnostech, které se dozvěděl o třetí osobě v průběhu zprostředkování smlouvy o spolupráci.

5. Povinnost mlčenlivosti a důvěrnost

5.1 Každá ze smluvních stran má povinnost zachovat mlčenlivost o veškerých informacích týkající se plnění z této Smlouvy, které jsou považované za důvěrné.

5.2 Smluvní strany jsou oprávněny poskytovat veškeré důvěrné informace osobám, které jsou samy ze zákona vázány povinností mlčenlivost.

5.3 Povinnost mlčenlivosti mají strany i po skončení této Smlouvy.

6. Odpovědnost za škodu

6.1 Každá ze stran je povinna v maximální míře předcházet vzniku škod a učinit veškerá dostatečná opatření k zamezení vzniku škody.

6.2 Ani jedna ze stran neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vis maior.

7. Ukončení Smlouvy

7.1 Tato Smlouva je ukončena uzavřením smlouvy o spolupráci mezi zájemcem a třetí osobou.

7.2 Nedojde-li k uzavření smlouvy o spolupráci ve lhůtě dle čl. 2.3 této Smlouvy, je tato Smlouva ukončena oznámením zájemce o zrušení závazku a zprostředkovatel nemá nárok na provizi.

7.3 Tato Smlouva nabývá účinnosti podpisem smluvních stran.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Tato Smlouva se řídí platným právním řádem České republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

8.2 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy.

8.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze na základě písemných dodatků podepsanými smluvními stranami.

8.4 Nedílnou součástí této smlouvy jsou Pokyny k uzavření smlouvy o spolupráci.

8.5 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

 

V Praze dne 19. 12. 2014

 

Jan Nerozhodný                                         Matouš Hlavnatý

Jan Nerozhodný                                        Matouš Hlavnatý
zájemce                                                        zprostředkovatel

 

Příloha: Pokyny k uzavření smlouvy o spolupráci

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 9x, průměr: 4,56)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.