Kategorie vzorů

Dohoda o uznání závazku k náhradě škody

Dohodu o uznání závazku k náhradě škody upravuje část jedenáctá hlava druhá díl pátý -Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnance za škodu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Pokud se zaměstnanec a zaměstnavatel domluví a uzavřou tuto dohodu, její nezbytnou součástí je určení přesné výše náhrady škody požadované zaměstnavatelem, v případě, že zaměstnanec svůj závazek nahradit škodu uznal. Dohoda musí být uzavřena písemně. Výši náhrady a obsah dohody (vyjma situací, kdy náhrada škody nepřevyšuje částku 1000 Kč) je zaměstnavatel povinen projednat s odborovou organizací.

 

 

DOHODA O UZNÁNÍ ZÁVAZKU K NÁHRADĚ ŠKODY

Dnešního dne uzavřeli

Alfa s.r.o.
se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634,
jednající Antonínem Marcipánem
(dále jen „Zaměstnavatel“)

a

Petr Mlynář
bytem Pod Jezem 658, Dolní Lhota, PSČ 698 03
r.č. 810516/8961
(dále jen „Zaměstnanec“)

tuto

dohodu o uznání závazku k náhradě škody

v souladu s § 263 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

 I.

1.1 Zaměstnanec je v pracovním poměru u Zaměstnavatele na základě pracovní smlouvy ze dne 12. 2. 2014
1.2 Zaměstnanec svým zaviněným jednáním dne 1. 3. 2014 způsobil Zaměstnavateli škodu tím, že vyrobil 15 kusů vadných nočních stolků typu. NT256, čímž došlo ke škodě ve výši 22.500,- Kč. Tuto částku po něm Zaměstnavatel vyžaduje.
1.3 Zaměstnanec dluh uznává a zavazuje, že Zaměstnavateli zaplatí částku 22.000,- Kč z titulu náhrady škody.
1.4 Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli na způsobu úhrady částky a to tak, že zaměstnanec splatí závazek ve 11-ti měsíčních splátkách ve výši 2.000,- Kč, splatných vždy k 15. dni příslušného měsíce.
1.5 Zaměstnanec se dále zavazuje, že v případě prodlení s úhradou kterékoliv ze splátek se celý zbývající dluh stane splatným a zaměstnavatel může požadovat uhrazení celé zbývající částky
1.6 Zaměstnanec je oprávněn splatit celý dluh nebo jeho zbývající část v průběhu splácení kdykoliv naráz.

 

II.

2.1 Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Obě smluvní strany svým vlastnoručním podpisem stvrzují, že se seznámili s obsahem dohody a souhlasí s ním.
2.2 Tato dohoda, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této dohody nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.

 

V Praze dne 6. 4. 2014                                                                     V Praze dne 6. 4. 2014

Zaměstnavatel                                                                                 Zaměstnanec

Antonín Marcipán                                                                           Petr Mlynář
Alfa s.r.o.                                                                                           Petr Mlynář
jednající Antonínem Marcipánem
jednatelem

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 5x, průměr: 4,80)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.