Kategorie vzorů

Uzavření soudního smíru

Návrh na uzavření soudního smíru je pro účastníky jedním z nejvýhodnějších řešení již zahájeného soudního sporu, a to jednak z toho důvodu, že si sami účastníci mohou modifikovat, jak se žalovaný zaváže k požadovanému plnění a dále i v tom směru, že mezi účastníky nedojde k dalšímu narušení vztahů a tito mohou dále mezi sebou jednat. Navržené řešení prostřednictvím soudního smíru podléhá schválení soudem, resp. smír sice účastníci uzavřou mezi sebou, ale vždy musí být soudem vydáno usnesení o schválení smíru.

Soudní smír je možné uzavřít přímo při jednání soudu do protokolu nebo předložením písemného návrhu účastníky sporu, avšak se smírem musí souhlasit obě strany sporu, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. Soudní smír upravuje ust. § 99 zákona č. 99/1963, občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) tak, že připouští-li to povaha věci, mohou účastníci skončit řízení soudním smírem. Soud usiluje o smír mezi účastníky; při pokusu o smír předseda senátu zejména s účastníky probere věc, upozorní je na právní úpravu a na stanoviska Nejvyššího soudu a rozhodnutí uveřejněná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek týkající se věci a podle okolností případu jim doporučí možnosti smírného vyřešení sporu. Je-li to s ohledem na povahu věci vhodné, upozorní předseda senátu účastníky rovněž na možnost využití mediace podle zákona o mediaci nebo sociálního poradenství podle zákona o sociálních službách. Podle odst. 2 ust. § 99 zákona č. 99/1963 o. s. ř. musí soud rozhodnout o tom, zda smír schvaluje a neschválí jej, je-li v rozporu s právními předpisy.

V takovém případě soud po právní moci usnesení pokračuje v řízení. Jelikož má schválený smír účinky pravomocného rozsudku, je tím věc meritorně skončena. Jak z výše uvedeného dále vyplývá i sám soud by měl účastníky od počátku sporu vést ke smírnému řešení. Uzavření soudního smíru má výhodu i v tom, že žalobci se vrací poměrná část soudního poplatku, pokud je smír schválen do doby, než je soudem rozhodnuto ve věci samé, a to plně v souladu s ust. § 10 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, podle kterého platí, že soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, v případě schválení smíru mezi účastníky řízení před tím, než je ve věci samé rozhodnuto. Byl-li smír schválen pouze v části předmětu řízení, vrátí soud odpovídající část poplatku; věta první se použije obdobně.

Návrh na schválení smíru dle ust. § 99 o.s.ř.

 

Okresní soud v Teplicích

U Soudu 1450/11

Teplice

  1. zn. 1C 3262/2018

 

žalobce: Pavel Vomáčka

nar. 1. 1. 1988

bytem Deštná 63, Teplice

 

žalovaný: Evžen Vopička

nar. 3. 3. 1988

bytem Deštná 64, Teplice

 

Žalobce uzavřel se žalovaným dne 20. 10. 2017 smlouvu o půjčce, na jejímž základě půjčil žalovanému částku 50 000 Kč. Tuto částku měl žalovaný žalobci zaplatit nejpozději do 20. 2. 2018. Žalovaný však žalobci tuto částku do uvedeného data nevrátil, proto žalobce žalovanému dne 22. 2. 2018 zaslal upomínku. Jelikož žalovaný na tuto upomínku nikterak nereagoval, podal žalobce k výše uvedenému soudu dne 30. 7. 2018 žalobu na zaplacení dlužné částky 50 000 Kč.

Na výzvu soudu k vyjádření k žalobě reagoval žalovaný tak, že se spojil s žalobcem a z důvodu momentální špatné finanční situace žalovaného se účastníci sporu dohodli, že ve věci uzavřou smír, na základě kterého se žalovaný zaváže žalobci uhradit částku 50 000 Kč do 20. 3. 2019 a náklady řízení ponesou obě strany ze svého.

 

Účastníci proto navrhují, aby soud vydal toto

 

usnesení

 

Soud schvaluje tento smír

  1. Žalovaný se zavazuje zaplatit žalobci částku 50 000 Kč do 20. 3. 2019.
  2. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení
  • Tímto smírem jsou zcela vypořádány vztahy mezi účastníky, plynoucí ze smlouvy o půjčce ze dne 20. 10. 2017.
  1. Žalobci bude po právní moci tohoto usnesení vrácena poměrná část soudního poplatku ve výši 1 500 Kč.

 

 

V Teplicích dne 20. 12. 2018

 

Pavel Vomáčka

                                                                                                                         podpis

 

                                                                                                                   Evžen Vopička

                                                                                                                        podpis

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 3x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.