Kategorie vzorů

Soudní úschova – složení peněz, cenných papírů či jiných věcí do soudní úschovy

 

Dle ust. § 352 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř.) patří k činnosti soudu i přijímání peněz, listin a jiných movitých věcí do úschovy.

Řízení o úschovách se řídí ust. § 289- 302 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen z.s.ř.) Složení do soudní úschovy přichází v úvahu, pokud závazek, jehož předmětem jsou hodnoty do úschovy skládané (peníze, cenné papíry nebo jiné věci) nelze splnit z důvodu, že:

1) věřitel je nepřítomen nebo

2) je věřitel v prodlení nebo

3) má složitel odůvodněné pochybnosti, kdo je věřitelem, nebo

4) složitel věřitele nezná.

K řízení o úschovách je příslušný soud, v jehož obvodu je místo plnění a pokud jsou místa plnění v obvodu více soudu, příslušným je ten soud, který řízení zahájil nejdříve.   Řízení se zahajuje pouze na návrh. V tomto typu řízení není třeba nařizovat jednání a soud může provést i jiné než účastníky navržené důkazy, pokud jsou potřebné ke zjištění skutkového stavu a vyplývají z obsahu spisu.

Soud může složitele vyzvat ke složení zálohy na náklady úschovy, přičemž pokud složitel zálohu neuhradí, soud návrh na přijetí úschovy zamítne. Soud rovněž návrh zamítne, pokud se věc k úschově vůbec nehodí nebo pokud není nalezen vhodný způsob úschovy (např. pokud by složitel chtěl přijmout do úschovy 1 kg pomerančů nebo 1 tunu jablek).

Předmět úschovy se následně vydá na žádost příjemci. S vydáním předmětu úschovy musí souhlasit složitel tehdy, pokud bylo plnění složeno pro neznámého věřitele.

Dle ust. § 298 odst. 3) z.ř.s. pak platí, že složiteli vydá soud předmět úschovy na jeho žádost,

  1. a) jestliže příjemce projeví s tímto postupem souhlas,
  2. b) prohlásí-li příjemce soudu, že předmět úschovy nepřijímá, nebo
  3. c) nevyjádří-li se příjemce ve lhůtě stanovené soudem, ačkoliv byl na takové následky upozorněn.

O vydání úschovy může žádat i jiná osoba, avšak vydání úschovy takové osobě je podmíněno souhlasem složitele a příjemce.

Pokud byl souhlas s vydáním úschovy odepřen, lze jej dle ust. § 299 z.ř.s. nahradit pravomocným rozsudkem, přičemž řízení o nahrazení souhlasu bude probíhat u toho soudu, u kterého probíhá řízení o úschově (ust. § 299 odst. 2 z.ř.s.).

Po uplynutí lhůty 3 let od právní moci rozhodnutí o přijetí do úschovy, popřípadě ode dne, kdy předmět úschovy měl být podle návrhu složiteli vydán, rozhodne soud o tom, že předmět úschovy připadne státu. Předmět úschovy státu připadne za situace, že se do 1 roku od vyhlášení tohoto rozhodnutí o předmět úschovy nikdo nepřihlásí a z tohoto důvodu musí být rozhodnutí vyvěšeno na úřední desce soudu. Pokud předmět úschovy připadne státu, zaniknou práva účastníků i jiných osob k předmětu úschovy.

Řízení o složení do úschovy je dle položky 14 sazebníku soudních poplatků zpoplatněno dle předmětu úschovy, a to:

  1. a) peníze do 25.000 Kč včetně – 250 Kč
  2. b) peníze v částce vyšší než 25.000 Kč – 1 % z této částky
  3. c) za každou movitou věc – 750 Kč
  4. d) za každý cenný papír – 150 Kč, přičemž je-li předmětem úschovy směnka nebo šek anebo jiný cenný papír s uvedenou jmenovitou hodnotou, vybere se poplatek podle bodu 1 písmene a) nebo písmene b) položky 14 Sazebníku ze základu, kterým je peněžitá částka uvedená ve směnce nebo šeku anebo uvedená jmenovitá hodnota jiného cenného papíru.

Návrh na přijetí peněžité částky 20.000 Kč do úschovy

 

Okresní soud v Teplicích

U Soudu 1450/11

Teplice

soudní poplatek bude uhrazen na výzvu soudu

 

Složitel: Pavel Vomáčka

nar. 1.1.1988

bytem Dobrá 13, Teplice

 

Příjemce: Evžen Vopička

nar. 3.3.1988

bytem Špatná 14, Teplice

 

Příjemce složiteli na základě smlouvy o půjčce ze dne 15.5.2016 poskytl finanční částku 20.000 Kč, kterou se složitel zavázal příjemci vrátit do 15.2.2017. Složitel se marně pokoušel od 1.2.2017 do 15.2.2017 příjemci finanční částku 20.000 Kč vrátit, avšak příjemce odmítl částku 20.000 Kč převzít, aniž by složiteli sdělil důvod svého jednání.

 

Složitel tímto prohlašuje, že závazek, jehož předmětem je částka 20.000,- Kč skládaná do úschovy, nelze splnit, protože příjemce řádně nabídnuté plnění nepřijal a je v prodlení.

 

Složitel proto navrhuje, aby soud přijal od složitele ve prospěch příjemce částku 20.000,- Kč do úschovy.

 

 

V Teplicích dne 16.2.2017                                                                              Pavel Vomáčka

                                                                                                                           podpis

 

 

 

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 8x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.