Kategorie vzorů

Návrh na schválení právního jednání soudem za osobu omezenou ve svépravnosti

Dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se člověk stává plně svéprávným, tedy způsobilým samostatně právně jednat, v okamžiku dovršení osmnáctého roku věku (mimo situace přiznání svéprávnosti před dovršením požadovaného věku soudem a uzavření manželství). Nicméně mohou nastat situace, kdy je nutné v zájmu osoby, které se to týká, tuto osobu omezit na svéprávnosti. Omezení svéprávnosti je závažným institutem, k němuž lze přistoupit pouze tehdy, pokud by osobě jinak hrozila závažná újma a nepostačí k zájmům osoby ukládání mírnějších a méně omezujících opatření.

V okamžiku, kdy je osoba omezena ve svéprávnosti, jí je zároveň jmenován opatrovník, který za opatrovaného jedná v oblastech, ve kterých byl opatrovaný omezen ve svéprávnosti. V takových situacích pak může docházet k tomu, že bude nutné schválit určité právní jednání soudem. Podle občanského zákoníku je nezbytné schválení v případech uvedených v ustanovení § 480 až 483 a obecně lze říci, že se jedná o situace, které nejsou běžnými záležitostmi. Návrh na schválení právního jednání podává opatrovník v písemné podobě příslušnému soudu. Příslušným soudem je pak obecný soud opatrovaného. K návrhu musí opatrovník přiložit jako důkazy veškeré listiny dokazující opodstatněnost a nutnost schválení právního jednání za opatrovaného.

Obvodní soud pro Prahu 9

28. pluku 1533/29b

100 83 Praha 10

 

Sp. zn. 30 P 124/2015

 

Opatrovaná:                      Marie Růžičková, nar. 15.7.1959, trvale bytem Praha 9, Pod lipami 123

 

Opatrovník:                       Martin Růžička, nar. 6.12.1982, trvale bytem Praha 9, Pod lipami 123

 

 

Návrh na schválení právního jednání soudem

Přílohy dle textu

 

I.

 

Na základě rozsudku zdejšího soudu ze dne 14.5.2016, č.j. 30 P 124/2015 – 84 (dále jen „rozsudek“) byla opatrovaná omezená ve svéprávnosti mimo jiné  v oblasti nakládání s finančními prostředky. Opatrovníkem opatrované byl rozsudkem ustanoven její syn, který funkce opatrovníka vykonává do současné doby.

 

Opatrovaná žije v bytové jednotce č. 2 na adrese Pod lipami 123, která je v jejím výlučném vlastnictví. V této domácnosti s ní zároveň žije i opatrovník, neboť je nezbytná nepřetržitá péče o opatrovanou. Opatrovník hradí veškeré náklady spojené s bytovou jednotkou a zároveň opatrované hradí nájemné ve výši 10.000,-Kč měsíčně, které zasílá na bankovní účet vedený na jméno opatrované.

 

V současné době je na bankovním účtu opatrované uspořena částka ve výši 875.000,-Kč. Z tohoto účtu se hradí léky a zdravotní pomůcky opatrované v průměrné výši 850,-Kč měsíčně, náklady na ošacení opatrované v průměrné výši 500,-Kč měsíčně, jednou ročně pobyt v rehabilitačním a lázeňském ústavu pro duševně postižené, kde týdenní pobyt stojí 20.000,-Kč.

 

Důkaz:                 výpis z katastru nemovitostí;

                               výpis z bankovního účtu za rok 2016, 2017, 2018, 2019.

 

II.

 

Jak již bylo uvedeno výše, opatrovaná spolu s opatrovníkem žije v bytové jednotce, která je v jejím výlučném vlastnictví. Bytová jednotka byla pořízena v roce 1980 a od této doby neprošla žádnou rekonstrukcí. Současný stav bytové jednotky je neúnosný, je nezbytné provést rekonstrukci celé bytové jednotky, zejména se jedná o výměnu umakartového jádra za zděné, rekonstrukci koupelny a WC, kuchyně, výměnu podlah a rekonstrukci elektroinstalace.

 

Společnost ABC stavby a.s., IČO: 123 45 678, vyhotovila posudek ke stavu bytové jednotky a projekt rekonstrukce spolu s předpokládaným rozpočtem nákladů. Tato společnost by zároveň rekonstrukci bytové jednotky i prováděla. Dle rozpočtu by rekonstrukce bytové jednotky vyšla na 300.000,-Kč včetně ceny za nové spotřebiče.

 

Důkaz:                 fotodokumentace bytové jednotky;

                               posudek ke stavu bytové jednotky;

projekt rekonstrukce vypracovaný společností ABC stavby a.s.;

                               předpokládáný rozpočet rekonstrukce.

 

III.

 

 

Jak vyplývá i z posudku zpracovaného společností ABC stavby a.s. rekonstrukce bytové jednotky je již nezbytná vzhledem k jejímu stáří a zvýšenému nebezpeční vzniku nehody či havárie, která by mohla způsobit škodu i vlastníkům okolních jednotek. Opatrovník se domnívá, že rekonstrukce je v zájmu opatrované, neboť provedenou rekonstrukcí se zvýší hodnota bytové jednotky a dojde k ohodnocení majetku opatrované.

Vzhledem ke všemu výše uvedené tak opatrovník navrhuje, aby Obvodní soud pro Prahu 9 vydal tento

r o z s u d e k

  1. Soud schvaluje za opatrovanou Marii Růžičkovou, nar. 15.7.1959, právní jednání spočívající v uvolnění finančních prostředků z bankovního účtu opatrované za účelem provedení rekonstrukce bytové jednotky č. 2 na adrese Pod lipami 123, Praha 9.
  2. Žádný z účastníků nemá právo na přiznání nákladů řízení.

V Praze dne 2. dubna 2019

Martin Růžička

 

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 3x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.