Kategorie vzorů

Sponzorská smlouva

Podpořit určitý neziskový projekt je možné pomocí tzv. sponzoringu. Nutným podkladem je Sponzorská smlouva. Jak již bylo řečeno výše, je nutné rozlišovat mezi smlouvou darovací a smlouvou o reklamě (neboli sponzorství).Sponzorská smlouva je dvoustranným právním jednáním (tzv. vy dáte peníze a neziskovka vás bude propagovat). Máte tedy nárok na protiplnění. Sponzorství je výhodné také z pohledu daní. Vaše poskytnutá částka je uznatelným nákladem na propagaci a reklamu, tudíž je můžete zahrnout do základu daně.

ABClaw s.r.o. se sídlem Zlatnická 87, 110 00 Praha 1 IČ: 274 90 546 František Štědrý, jednatel (dále jen „Sponzor„)
aVzory.cz z.s. se sídlem Na Šindelce 704, 417 12 Proboštov IČ: 227 54 318 Přemysl Líbal, předseda spolku bankovní spojení: 2000394790/2010 (dále jen „Spolek„)uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto

 SMLOUVU O REKLAMĚ

dle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Smlouva„)

1. Účel 

1.1 Účelem této Smlouvy je propagace Sponzora na webových stránkách Spolku.

1.2 Spolek se zavazuje umístit logo Sponzora na webových stránkách www.vzory.cz (dále jen „stránka“).

1.3 Logo Sponzora má velikost 250 x 250 pixelů a bude situováno v pravém sloupci stránky (dále jen „logo“).

1.4 Sponzor se zavazuje poskytnout Spolku finanční částku.

2.Logo

2.1 Sponzor se zavazuje zaslat své logo elektronickou formou Spolku, a to ve lhůtě 7 dní ode dne podpisu této Smlouvy. 2.2 Spolek se zavazuje umístit logo na stránce nejpozději do 3 dnů ode dne doručení. 2.3 Logo bude umístěno na stránce po dobu 1 roku. Doba začíná běžet ode dne prvního zveřejnění loga.

3. Cena a platební podmínky

3.1 Sponzor má povinnost uhradit finanční částku ve výši 5.000,- Kč (slovy:Pěttisíckorunčeských).

3.2 Částka bude uhrazena do 5 dnů ode dne podpisu této Smlouvy na bankovní účet Spolku uvedený v záhlaví této Smlouvy.

3.3 Spolek má povinnost bezprostředně po obdržení částky poskytnout Sponzorovi doklad o zaplacení.

4. Práva a povinnosti

4.1 Spolek si vyhrazuje právo odstranit logo na dobu nezbytně nutnou k odstranění závady stránky. Zároveň Spolek nenese odpovědnost za výpadky stránky způsobené vyšší mocí.

4.2 Spolek nemá právo poskytovat logo třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Sponzora.

4.3 Spolek má povinnost použít finanční částku dle čl. 3.1 na financování jeho činnosti.

4.4 Sponzor má právo požadovat po Spolku písemné doložení použití částky.

5. Ukončení 

5.1 Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou. Ukončení Smlouvy je totožné se čl. 2.3 této Smlouvy.

5.2 Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky obou stran.

5.3 Strany mají právo odstoupit, pokud některá z nich hrubě poruší ustanovení této Smlouvy.

5.3.1        Odstoupení musí být písemné a řádně doručené druhé straně.

5.3.2        V případě odstoupení jedné ze stran, má druhá strana povinnost odevzdat ji veškeré již splněné plnění.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, především občanským zákoníkem.

6.2 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom.

6.3 Na důkaz svého souhlasu s celým obsahem Smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.

V Praze dne 10. 6. 2014

František Štědrý                                           Přemysl Líbal

ABClaw s.r.o.                                                Vzory.cz z.s.

František Štědrý                                           Přemysl Líbal      

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 3x, průměr: 2,33)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.