Kategorie vzorů

Smlouva o reklamě sponzorování sportovního klubu

Propagaci své společnosti svěříte do rukou reklamní společnosti. Jak ošetřit veškeré práva a povinnosti plynoucí z tohoto svěření, vám ukážeme na vzoru smlouvy o reklamě.

Sponzorování sportovců, sportovních klubů, ale i například konferencí se zpravidla provádí prostřednictvím smlouvy o reklamě. Uvedený vzor je formulován jako tzv. nepojmenovaná smlouva podle občanského zákoníku.
Podporování je možné dělat i darovací smlouvou nebo sponzorskou smlouvou jako takovou. Smlouva o reklamě je však používána velmi často, zejména s ohledem na možnost uplatnit takto vynaložené náklady přímo do daňových nákladů sponzora.

SMLOUVA O REKLAMĚ
Alfa s.r.o.
Se sídlem: Plzeňská 97, 150 00 Praha 5
IČ: 00000000
DIČ: CZ00000000
zastoupená: Martinem Malým, jednatelem
(dále jen „objednatel“)
aFC Lahváč Smíchov o.s. – malá kopaná
Se sídlem: Borovská 22, 150 00 Praha 5
IČ: 00000000
DIČ: CZ00000000
zastoupená: Petrem Velikým, předsedou sdružení
(dále jen „poskytovatel“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s §1746 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník tuto

Smlouvu o reklamě
1. Předmět smlouvy1.1. Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje pro objednatele realizovat reklamu v rozsahu uvedeném v této smlouvě.
1.2. Objednatel se zavazuje za řádně poskytnuté reklamní služby dle této smlouvy zaplatit poskytovateli dohodnutou cenu.2. Specifikace poskytovaných reklamních služeb
2.1. Objednatel je oprávněn po dobu platnosti této smlouvy užívat pro svou vlastní reklamní ční činnost „Generální FC Lahváč Smíchov“2.2. Poskytovatel dále:

2.2.1. umístí panel s logem objednatele o rozměrech 150 x 150 cm na všechny své zápasy
2.2.2. umístí panel s logem objednatele o rozměrech 300 x 150 cm s doplňkovým textem „generální partner“ do své haly.
2.2.3. umístí logo objednatele na přední stranu nohavice trenýrek a pravý rukáv trička hráčů A týmu.
2.2.4. zajistí reklamu na panelu v tiskové konferenci a umístění loga ve VIP zázemí klubu.
2.2.5. zajistí Objednateli reklamu ve svém programu vydávaném na každém utkání
2.2.6. zajistí reklamu na svých www stránkách a plakátech týmu.
2.2.7. Poskytne objednateli 2 ks VIP permanentek a 4 ks PARTNER permanentek pro sezonu 2014/2015.

2.3. Poskytovatel se zavazuje dodržovat ve všech svých reklamních produktech podmínky užívání loga podle předaného grafického manuálu. Grafické ztvárnění podléhá vždy předchozímu písemnéhomu schválení objednatele.

2.4. Poskytovatel předloží objednateli vyhodnocení realizované reklamy vždy po uplynutí kalendářního čtvrtletí v následující struktuře:

2.4.1. Předpokládané množství osob, které byly reklamou osloveny (počty diváků, počty výtisků programů)
2.4.2. fotodokumentace,
2.4.3. zhodnocení vzájemné spolupráce ( s uvedením problematických oblastí a pozitiv

3. Cena a platební podmínky

3.1. Cena za služby poskytnuté podle této smlouvy je cenou smluvní a byla dohodou smluvních stran stanovena na částku 150.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých)

3.2. Objednatel se zavazuje cenu za poskytnuté služby zaplatit na základě faktury vystavené poskytovatelem po podpisu této smlouvy.
3.3. Splatnost faktury – daňového dokladu, činí patnáct (15) dnů ode dne jeho doručení na účet poskytovatele uvedený na faktuře. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů.

4. Platnost a účinnost smlouvy

4.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, od 1.10.2014 do 30.6. 2015.
4.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4.3. Pokud by poskytovatel z jakýchkoli důvodů ukončil svou účast v lize dříve, než by odpovídalo hernímu plánu ligy, je povinen objednateli vrátit bez zbytečného odkladu poměrnou část ceny za reklamu podle této smlouvy.
4.4. Kterákoli strana může od této smlouvy odstoupit v případě, je druhá smluvní strana v prodlení s plněním povinností podle této smlouvy po dobu delší než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od písemného upozornění druhé smluvní strany.

5. Všeobecná ustanovení
5.1. Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran. Smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
5.2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 12. 7. 2014

Martin Malý                                 Petr Veliký
Alfa s.r.o.                                      FC Lahváč Smíchov o.s. – malá kopaná
poskytovatel                                 objednatel

 

Novější Smlouvu o reklamě naleznete zde..

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 16x, průměr: 3,31)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.