Kategorie vzorů

Komisionářská smlouva

V případě, že vyrábíte vlastní produkty, ale nemáte je kde prodávat, můžete využít tzv. komisionářskou smlouvu. Stačí se domluvit například s prodejcem v kamenném obchodě, který bude vaše výrobky prodávat. Za tento prodej může prodejce požadovat určitý podíl z ceny produktu.

Komisionářská smlouva

 

pan Jiří Hrášek
bytem Novojičínská 354, 284 01 Kutná Hora
IČ: 002 54 674
(dále jen „Komisionář“)

a

společnost Zdravé hračky s.r.o.
se sídlem Jatěbořická 453/23, 391 55 Dlouhá Lhota
IČ: 309 11 749
zastoupená Mgr. Vlaďkou Kdérovou, jednatelka
(dále jen „Komitent“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany tuto

 

KOMISIONÁŘSKOU SMLOUVU
uzavřená v souladu s ustanoveními § 2455 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Úvodní ustanovení

1. Komisionář se zavazuje konat pro Komitenta na jeho účet vlastním jménem a Komitent se zavazuje zaplatit Komisionáři za to odměnu.

II. Předmět smlouvy

1.     Předmětem této smlouvy je závazek Komisionáře na základě pokynů Komitenta obstarávat vlastním jménem pro Komitenta a na jeho účet prodej zboží specifikované v ustanovení článku II. bodu 2. a poskytovat mu s tím související služby.
2.    Zbožím se podle ustanovení článku II. bodu 1. rozumí:

  • Dětská kousací hračka „Slon“ – 5 ks
  • Obrázkové leporelo „Ovoce a zelenina“ – 8 ks
  • Omalovánka „Co všechno sním“ – 5 ks
  • Kniha „Desatero pohádek o zdravém jídle“ – 3 ks

3.    Předmětem této smlouvy je také závazek Komitenta platit Komisionáři za poskytované služby odměnu.

III. Práva a povinnosti Smluvních stran

1.    Komitent je oprávněn stanovit maximální a minimální prodejní cenu zboží.
2.    Komisionář je oprávněn samostatně stanovit cenu zboží s tím, že je povinen stanovit cenu tak, aby bylo dosaženo minimální prodejní ceny a nebylo překročeno maximální prodejní ceny stanovené Komitentem.
3.    Prodá-li Komisionář zboží za vyšší cenu než kterou Komitent určil, náleží prospěch Komitentovi. Prodá-li Komisionář zboží za nižší cenu než kterou Komitent určil, nahradí mu rozdíl v ceně.
4.    Komisionář chrání Komitentovy zájmy, které zná, a zpraví ho o každé okolnosti, která může mít vliv na změnu Komitentova příkazu.
5.    Komisionář zpraví Komitenta o plnění jeho příkazu. Po obstarání záležitosti provede vyúčtování, postoupí Komitentovi práva nabytá v souvislosti s prodejem zboží a vydá mu vše, co při tom získal.
6.    Komisionář je povinen zajistit obvyklé uskladnění zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození. Při skladování zboží je Komisionář povinen dodržovat pokyny Komitenta.
7.    Komisionář je povinen vždy do posledního dne každého kalendářního měsíce provést vyúčtování realizované tržby za prodej zboží Komitenta za právě uplynulé období od posledního vyúčtování a zároveň vyúčtování odměny 8.    Komisionáře. Ve shodné lhůtě je Komisionář povinen uhradit na účet Komitenta vedený u Komerční banky a.s., pod číslem 439760021/0300, realizovanou tržbu za prodej zboží za právě uplynulé období od posledního vyúčtování.

IV. Odměna

1.    Za poskytování služeb náleží Komisionáři odměna ve výši 5 % z každého prodaného kusu zboží.
2.    Odměna pro Komisionáře bude vyplácena následujícím způsobem: Komisionář je oprávněn o částku odměny snížit úhradu tržeb realizovaných za prodej zboží dle ustanovení článku V. bodu 7. této smlouvy.

V. Závěrečná ustanovení

1.    Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
2.    Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
3.    Smluvní strany svým podpisem potvrzují
4.    Nedílnou součástí této smlouvy je aktuální Ceník zboží Komitenta dle čl.II bodu 2.
5.    Veškeré případné změny a dodatky k této smlouvě vyžadují ke své platnosti a účinnosti výslovného, předchozího a písemného konsensu obou Smluvních stran učiněného v jedné a téže listině.

 

V Kutné Hoře dne 28. 6. 2014

 

Jiří Hrášek                                                               Vlaďka Kdérová

Komisionář                                                                Komitent
Jiří Hrášek                                                                Zdravé hračky s.r.o.
Mgr. Vlaďka Kdérová

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 6x, průměr: 3,67)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.