Kategorie vzorů

Darovací smlouva – neziskové organizace

Přinášíme druhou možnost, jak podpořit neziskovou organizace, a to pomocí darovací smlouvy.Darování nevyžaduje protiplnění. V právní oblasti je upraveno občanským zákoníkem § 2055-2065. Od nového roku je obdarovaný povinný zaplatit daň z daru, a to v rámci daně z příjmů. Výše daně je pevně stanovena na 15% pro fyzické osoby a na 19% pro osoby právnické.

 

Lucie Zlatá
narozena 3. 5. 1955
bytem Nelokotnická 34, 130 00 Praha 3
(dále jen „dárce„)

a

Vzory.cz, z.s.
IČ 227 54 318
se sídlem Na Šindelce 704, 417 12 Proboštov,
zastoupený Přemyslem Líbalem, předseda spolku
(dále jen „obdarovaný“)

Uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku

tuto DAROVACÍ SMLOUVU

(dále jen „smlouva“)

1. Předmět daru

1.1 Dárce tímto poskytuje obdarovanému finanční dar ve výši 10.000,- Kč (slovy: Desettisíckorunčeských) a obdarovaný tento finanční dar přijímá a zavazuje se jej využít v souladu s účelem daru uvedeným v čl. 2 této smlouvy.
1.2 Dárce finanční dar poskytne bezhotovostním převodem na účet obdarovaného č. 2000394790/2010.

2. Účel daru

2.1 Obdarovaný prohlašuje, že je neziskovou organizací sdružující občany za účelem zajištění zejména bezplatného přístupu k právním dokumentům a informacím a rozšiřování obecného právního povědomí.
2.2 Finanční dar je věnován a bude použit obdarovaným pro charitativní účely ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., Zákon o daních z příjmů.

3. Ostatní ujednání

3.1 Dárce je oprávněn uvádět své plnění z této smlouvy jako svou referenci včetně úplné identifikace obdarovaného.
3.2 Tato smlouva se řídí právní řádem České republiky, především občanským zákoníkem.
3.3 Smlouva je vyhotovena ve 2 rovnocenných stejnopisech, z nichž dárce i obdarovaný obdrží po jednom.
3.4 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely po vzájemném srozumitelném projednání a že odpovídá jejich vzájemné, vážné a svobodné vůli, což potvrzují svými podpisy.

V Praze dne 11. 6. 2014

Lucie Zlatá                                                     Přemysl Líbal
dárce                                                                obdarovaný
Lucie Zlatá                                                    Vzory.cz z.s., Přemysl Líbal, předseda spolku

 

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 4x, průměr: 4,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.