Kategorie vzorů

Darovací smlouva – darování nemovitosti

Darovací smlouvou dárce něco bezplatně přenechává nebo slibuje obdarovanému, a ten dar nebo slib přijímá. Pokud je předmětem daru nemovitost, musí být písemná a podpisy všech účastníků musí být na téže listině.

Dárce je povinen při nabídce daru upozornit na vady, o nichž ví a má-li věc vady, na které dárce neupozornil, je obdarovaný oprávněn věc vrátit.

Nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem.
Vlastnictví darované nemovitosti se nabývá vkladem do katastru nemovitostí. (Vyhláška ze dne 1. listopadu 2013 o katastru nemovitostí č. 357/2013).

Právní účinky vkladu vznikají na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení ke dni, kdy návrh na vklad byl doručen katastrálnímu úřadu. Každý má právo nahlédnout do evidence doručených návrhů.

Dárce se může domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy.

Od daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině. Do I. skupiny patří příbuzní v řadě přímé a manželé.
Do II. skupiny pak patří příbuzní v řadě pobočné a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety. Dále manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele.

DAROVACÍ SMLOUVA NEMOVITOSTI

Martin Kovář
trvale bytem: Plzeňská 97, 150 00 Praha 5
Rč 351105/1108
(dále jen „dárce“)

a

Jan Kovář
trvale bytem: Horní 1, 415 01 Teplice
Rč. 720501/1972
(dále jen „obdarovaný“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Darovací smlouvu
podle §2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I.

1. Dárce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem budovy č.p. 103 nacházející se na pozemku 1240/1 o výměře 1567 m a pozemku 1240/1 o výměře 1567 m, vše v k.ú. Trnovany, obec Teplice, okres Teplice, zapsané na listu vlastnictví č. 4432, Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Teplice.

2. Dárce nabyl vlastnické právo k nemovitostem uvedeným v článku I. odst. 1 této smlouvy kupní smlouvou ze dne 1.10.1975.

II.
1. Dárce touto smlouvou daruje nemovitosti uvedené v článku I. této smlouvy obdarovanému a převádí na obdarovaného vlastnické právo k těmto nemovitostem.

2. Obdarovaný uvedený dar přijímá.

III.
1. Dárce prohlašuje, že na darovaných nemovitostech neváznou žádné závazky, dluhy, věcná práva ani jiné právní vady.

2. Dárce prohlašuje, že mu není známo, že by darované nemovitosti měly vady, které by neodpovídaly běžné míře opotřebení a na které by měl povinnost obdarovného upozornit.

3. Obdarovaný podpisem této smlouvy potvrzuje, že stav darované nemovitosti je mu znám.

IV.
1. Obdarovaný nabude výlučné vlastnictví k darovaným nemovitostem, které jsou předmětem této smlouvy, vkladem do katastru nemovitostí.

2. Dárce se zavazuje podat návrh na vklad do katastru nemovitostí nejpozději do 3 dnů od podpisu této smlouvy.

V.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne 2.1.2014

Martin Kovář
dárce

úředně ověřený podpis

V Teplicích dne 2.1.2014

Jan Kovář
obdarovaný

úředně ověřený podpis

 

Další typ darovací smlouvy zde..

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 635x, průměr: 4,37)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.