Kategorie vzorů

Darovací smlouva na věcný dar (firma)

Darování finanční či jiné podpory.

DAROVACÍ SMLOUVA NA VĚCNÝ DAR

Jurisnet, s.r.o.
Se sídlem: Plzeňská 97, 150 00 Praha 5
IČ: 25045156, DIČ: CZ25045156
zastoupená: Přemyslem Líbalem, jednatelem společnosti
(dále jen „dárce“)¨

a

Zájmový spolek Papoušek
Horní 1, Praha 5
IČO: 00000000, DIČ: CZ00000000
bankovní spojení: č.účtu: 00-0000000/0000
zastoupená: Janem Veselým, předsedou spolku
(dále jen „obdarovaný“).

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Darovací smlouvu
podle §2055 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,občanského zákoníku

I.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Dárce touto smlouvou daruje, bezplatně přenechává, obdarovanému obraz Barevný svět, autorka Ema Srncová v hodnotě 160.000,- Kč. (dále jen „dar“)
2. Hodnota obrazu byla zjištěna soudním znalcem Pavlem Obrazným, znalecký posudek č. 354/2014.
3. Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se poskytnutý dar použít pouze k účelu uvedenému v článku II. této smlouvy.

II.
1. Dar bude dárcem obdarovanému předán do 3 dnů od podpisu této smlouvy v sídle dárce.
2. Dar bude prodán v aukci a výtěžek bude použit výhradně pro účely rekonstrukci dětského oddělení nemocnice v Horní Dolní.
3. V případě, že by dárce poškozoval dobré jméno obdarovaného, nebo by nepřiměřeným způsobem zasahoval do činnosti obdarovaného, vyhrazuje si obdarovaný právo dar, případně finanční prostředky získané jeho prodejem dárci vrátit.
4. Tato darovací smlouva slouží dárci mimo jiné jako podklad pro účely daňového přiznání daně z příjmů dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 1. 10. 2007

Přemysl Líbal                                       Jan Veselý
Jurisnet, s.r.o.,                                     Zájmový spolek Papoušek,
Přemysl Líbal                                        Jan Veselý
dárce                                                        obdarovaný

Darovací smlouvu na finanční podporu naleznete zde.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 7x, průměr: 3,29)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.