Kategorie vzorů

Nájemní smlouva – nájem pozemku na dobu neurčitou

Nájemní smlouvou přenechává pronajímatel za úplatu nájemci nemovitou věci /zahradu/, aby ji nájemce po sjednanou dobu užíval a bral z ní i užitky.

 

 NÁJEMNÍ SMLOUVA

Martin Kovář
bytem: Plzeňská 97, 150 00 Praha 5
nar. 23.12.1944
(dále jen „pronajímatel“)

a

Jan Veselý
bytem: Horní 1, 415 01 Teplice
Rč. 720501/1972
(dále jen „nájemce“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
NÁJEMNÍ SMLOUVU
podle § 2201 a násl.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

1. Pronajímatel je výhradním vlastníkem pozemku p.č. 1240/1, zahrady o výměře 1567 m, v k.ú. Trnovany, obec Teplice, okres Teplice, zapsané na listu vlastnictví č. 4432, Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Teplice (dále jen Zahrada).

2. Pronajímatel přenechává Zahradu specifikovanou v odst. 1 nájemci do nájmu za podmínek uvedených v této smlouvě a nájemce uvedenou zahradu do nájmu přijímá.

II.

1. Nájem se sjednává na dobu neurčitou počínaje 1. 10. 2013.

2. Zahrada se pronajímá za účelem pěstování zeleniny.

III.

Nájemné je sjednáno ve výši 10.000,- Kč (slovy: Deset tisíc korun českých) ročně. Nájemce je povinen zaplatit sjednané nájemné čtvrtletně po 2500,- Kč, vždy před začátkem příslušného čtvrtletí na účet pronajímatele č. 450000001/2400 vedený u eBanky.

IV.

Nájemce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu dát Zahradu nebo její část do podnájmu třetí osobě.

V.

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou stran.

2. Tato smlouva může být ukončena písemnou výpovědí, kterékoli ze smluvních stran, doručenou druhé smluvní straně, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce, a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne 25.9.2013

Martin Kovář
pronajímatel

V Teplicích dne 25.9.2013

Jan Kovář
nájemce

 

Poznámka ke vzoru:

Smlouva je sjednána na dobu neurčitou.

Zrušit nájemní smlouvu sjednanou na neurčitou dobu lze, nedojde-li k dohodě pronajímatele s nájemcem, pouze výpovědí.

Nájemní smlouvu lze vypovědět při nájmech pozemků patřících do zemědělského půdního fondu nebo lesního půdního fondu v jednoroční lhůtě, a to ke dni 1. října běžného roku; při nájmech jiných nemovitostí v tříměsíční lhůtě..

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 82x, průměr: 4,30)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Komentáře nejsou povoleny.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.