Kategorie vzorů

Darovací smlouva

Darovací smlouvou dárce něco bezplatně přenechává nebo slibuje obdarovanému, a ten dar nebo slib přijímá. Darovací smlouva musí být písemná, jen pokud je předmětem daru nemovitost nebo pokud nedojde k odevzdání a převzetí věci při darování.

 

Tato darovací smlouva je zpracována podle staré právní úpravy. Novou úpravu můžete nalézt zde. 

Darovací smlouvou dárce něco bezplatně přenechává nebo slibuje obdarovanému, a ten dar nebo slib přijímá. Darovací smlouva musí být písemná, jen pokud je předmětem daru nemovitost nebo pokud nedojde k odevzdání a převzetí věci při darování.

Dárce je povinen při nabídce daru upozornit na vady, o nichž ví. Má-li věc vady, na které dárce neupozornil, je obdarovaný oprávněn věc vrátit.

Dárce se může domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy.

 

DAROVACÍ SMLOUVA
Martin Kovář
Bytem: Plzeňská 97, 150 00 Praha 5
Nar. 5. 11. 1935
(dále jen „dárce“)¨aJan Kovář
Bytem: Horní 1, Praha 5
Nar: 1. 5. 1972
(dále jen „obdarovaný“).
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
Darovací smlouvu
podle §628 a následujících občanského zákoníku1. Dárce touto smlouvou daruje, obdarovanému obraz, olej na plátně, s názvem Potopa, autor Jaroslav Havlata, signovaný v pravém dolním rohu „Havlata 97“.
2. Obdarovaný obraz přijímá a současně potvrzuje, že mu byl obraz před podpisem smlouvy předán.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.V Praze dne 20. 10. 2007

……………dárce ……………………. ……………obdarovaný ……………….

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 46x, průměr: 4,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Komentáře nejsou povoleny.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.