Kategorie vzorů

Nájemní smlouva – nájem pozemku na dobu určitou

Nájemní smlouvou přenechává pronajímatel za úplatu nájemci nemovitou věci /zahradu/, aby ji nájemce po sjednanou dobu užíval a bral z ní i užitky.

NÁJEMNÍ SMLOUVA
Martin Kovář
bytem: Plzeňská 97, 150 00 Praha 5
nar. 23.12.1944
(dále jen „pronajímatel“)aJan Veselý
bytem: Horní 1, 415 01 Teplice
Rč. 720501/1972
(dále jen „nájemce“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

NÁJEMNÍ SMLOUVU
podle § 663 a následujících občanského zákoníku

I.

1. Pronajímatel je výhradním vlastníkem pozemku p.č. 1240/1, zahrady o výměře 1567 m, v k.ú. Trnovany, obec Teplice, okres Teplice, zapsané na listu vlastnictví č. 4432, Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Teplice (dále jen Zahrada).

2. Pronajímatel přenechává Zahradu specifikovanou v odst. 1 nájemci do nájmu za podmínek uvedených v této smlouvě a nájemce uvedenou zahradu do nájmu přijímá.

II.
1.Nájem se sjednává na dobu určitou od 1.1.2008 do 31.1.2010.

2. Zahrada se pronajímá za účelem pěstování zeleniny.

III.
Nájemné je sjednáno ve výši 10.000,- Kč (slovy: Deset tisíc korun českých) ročně. Nájemce je povinen zaplatit sjednané nájemné čtvrtletně po 2500,- Kč, vždy před začátkem příslušného čtvrtletí na účet pronajímatele č. 450000001/2400 vedený u eBanky.

IV.
Nájemce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu dát Zahradu nebo její část do podnájmu třetí osobě.

V.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne 31.12.2007

Martin Kovář
pronajímatel

V Teplicích dne 31.12.2007

Jan Kovář
nájemce

Poznámka ke vzoru:

Smlouva je sjednána na dobu určitou, proto nájem skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán, nedohodne-li se pronajímatel s nájemcem jinak.

Pokud by ale užívá nájemce zahradu (věc) i po skončení nájmu a pronajímatel proti tomu nepodá návrh na vydání věci nebo na vyklizení nemovitosti u soudu do 30 dnů, obnovuje se nájemní smlouva za týchž podmínek, za jakých byla sjednána původně. Nájem sjednaný na dobu delší než rok se obnovuje vždy na rok, nájem sjednaný na dobu kratší se obnovuje na tuto dobu..

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 41x, průměr: 4,20)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Komentáře nejsou povoleny.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.