Kategorie vzorů

Žaloba na zaplacení smluvní pokuty

Smluvní pokuta je jedním ze dvou institutů, nazvaných v novém občanském zákoníku utvrzení dluhu. Ustanovení o smluvní pokutě můžeme hledat v § 2048 – 2052 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Smluvní pokutou účastníci stvrzují dluh a výše smluvní pokuty může být buď již ve smlouvě určena konkrétní částkou, nebo může být určen způsob jejího výpočtu, navíc lze smluvní pokutu sjednat v jiném plnění než v peněžitém.

Již neplatí, že smluvní pokuta musí být ve smlouvě sjednána písemně, ale je zde potřeba jistého prokazatelného souhlasu stran, že s touto smluvní pokutou souhlasí.

Smluvní pokuta nám zastupuje náhradu škody, na kterou není nárok, pokud je smluvní pokuta sjednána.

Důležité je, aby její výše byla přiměřená dluhu, např. aby několikanásobně pohledávku nepřevyšovala, protože v takovém případě má soud moderační právo a nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu či smluvní pokutu, která by byla v rozporu s dobrými mravy, může snížit.

Smluvní pokuta jako taková je navíc samostatným nárokem a ne příslušenstvím, proto pokud žalujeme u soudu určitou částku a k této částce ještě smluvní pokutu, musíme zaplatit soudní poplatek nejen z dlužné částky, ale i z této smluvní pokuty.

Na závěr bych ráda dodala, že je důležité při sjednávání smluvní pokuty si uvědomit, že samotná smluvní pokuta nenahrazuje dlužnou pohledávku, pokud jsme tedy v prodlení a zaplatíme smluvní pokutu, musíme uhradit i dluh jako takový, tzn., že při prodlení se zaplacením dluhu musí být zaplacena jak dlužná pohledávka, tak i smluvní pokuta.

 

Okresní soud v Rakovníku

Sixtovo nám. 76/II.

269 23 Rakovník

 

Soudní poplatek bude uhrazen na výzvu soudu.

 

Žaloba na zaplacení smluvní pokuty

 

žalobce:           Aleš Zralý

nar. 7.9.1965

bytem: ČSA 35,  266 01  Beroun

 

žalovaný:        Jan Vysoký

nar. 9.2.1955

bytem: E. Krásnohorské 12, 269 01  Rakovník

 

Žalobce a žalovaný uzavřeli dne 15.5.2013 smlouvu o půjčce, na základě které žalobce žalovanému půjčil finanční obnos 30.000,- Kč a žalovaný se zavázal tuto částku žalobci zaplatit nejpozději do 15.5.2014.

V čl. V. této smlouvy si účastníci rovněž sjednali, že pokud žalovaný nesplní svoji povinnost řádně a včas, bude povinen žalobci zaplatit smluvní pokutu v částce 500,- Kč za každý den prodlení.

důkazy:

  • výslech účastníků
  • smlouva o půjčce ze dne 15.5.2013

 

Žalovaný ovšem dlužnou částku žalobci zaplatil až dne 26.5.2014, tj. s prodlením 10-ti dnů, proto žalobce žalovanému oznámil doporučeným dopisem ze dne 27.5.2014, že požaduje zaplacení smluvní pokuty 500,- Kč za 10 dní, tedy celkem 5.000,- Kč.

Na tuto výzvu žalobce žalovaný nijak nereagoval, proto žalobce žalovanému dne 26.6.2014 zaslal opět doporučeně předžalobní upomínku na zaplacení smluvní pokuty v částce 5.000,- Kč.

důkazy:

  • výpis z účtu žalobce o připsání částky 30.000,- Kč na účet žalobce dne 26.5.2014
  • výzva k úhradě smluvní pokuty z 27.5.2014 + dodejka
  • předžalobní upomínka ze dne z 26.6.2014 + dodejka

 

I přes tyto výzvy žalovaný žalobci smluvní pokutu dosud neuhradil a z těchto důvodů navrhuje žalobce, aby soud po provedeném dokazování vydal za použití ust. § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tento

r o z s u d e k :

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci smluvní pokutu v částce 5.000,- Kč a náklady řízení – to vše do 15 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

 

V Berouně, dne 30.7.2014

Aleš Zralý

podpis žalobce

 

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.