Kategorie vzorů

Žaloba na bezdůvodné obohacení

Jak nový občanský zákoník upravuje bezdůvodné obohacení? Co se pod pojmeme bezdůvodného obohacení skrývá?

Bezdůvodné obohacení je upraveno v ust. § 2991 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, které nám říká, že kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil a dále též se bezdůvodně obohatí i ten, kdo plnil bez právního důvodu. Takovým případem může být i situace, pokud například ručitel plní za dlužníka a v tom případě může po dlužníku požadovat, co za něj věřiteli zaplatil.

 

Okresní soud v Rakovníku

Sixtovo nám. 76/II.

269 23 Rakovník

Dvojmo

 

Žaloba na vydání bezdůvodného obohacení

 

žalobce:          Aleš Zralý

nar. 7.9.1965

bytem: ČSA 35, 266 01 Beroun

 

žalovaný:        Jan Vysoký

nar. 9.2.1955

bytem: E. Krásnohorské 12, 269 01 Rakovník

 

Žalobce a žalovaný uzavřeli dne 15.5.2010 s Úvěrovou bankou a.s., se sídlem Praha 3, Rušná 25, IČ 2226956 úvěrovou smlouvu č. 5566998811, ve které se žalovaný zavázal plnit jako dlužník a žalobce na základě prohlášení ručitele ze dne 15.5.2010 se zavázal plnit věřiteli jako ručitel. Věřitel na základě této smlouvy poskytl žalovanému plnění ve výši 160.000,- Kč.

 

důkazy:

–   výslech účastníků

–   úvěrová smlouva č. 5566998811, ze dne 15.5.2010

–   prohlášení ručitele ze dne 15.5.2010

Následně dne 14.2.2014, v důsledku neplnění povinnosti žalovaného, jako dlužníka, bylo žalobci, jakožto ručiteli oznámeno vypovězení výše uvedené úvěrové smlouvy, dále zesplatnění dluhu v celkové částce 105.352,- Kč a zároveň byl žalobce vyzván k zaplacení této dlužné částky, a to ve lhůtě do 14.3.2014.

 

důkazy:

–       oznámení o vypovězení smlouvy a zesplatnění dluhu ze dne 14.2.2014

–       výzva ručiteli k zaplacení dluhu ze dne 14.2.2014

 

Žalobce tedy k výzvě věřitele dlužnou částku za žalovaného věřiteli uhradil, a to dne 10.3.2014.

důkazy:

–       potvrzení Úvěrové banky a.s., se sídlem Praha 3, Rušná 25, IČ 2226956, ze dne 10.3.2014 o zaplacení částky 105.352,- Kč

 

Následně žalobce oznámil žalovanému, že uspokojil jeho dluh z výše uvedené úvěrové smlouvy a zároveň jej na základě § 2991 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kvalifikovanou výzvou ze dne 14.4.2014 vyzval k zaplacení částky 105.352,- Kč, a to ve lhůtě do 30.4.2014. Na tuto výzvu však žalovaný nijak nereagoval, taktéž telefonické hovory a emaily směřované na žalovaného zůstaly zcela bez odezvy.

důkazy:

–   výzva žalobce ze dne 14.4.2014

–   dodejka

 

Vzhledem k tomu že žalobce za žalovaného jako ručitel uhradil dlužnou částku a žalovaný ve lhůtě uvedené ve výzvě k zaplacení dlužnou částku žalobci neuhradil, náleží žalobci k dlužné částce i úroky z prodlení. které žalobce požaduje v zákonné výši ode dne následujícího po datu, kdy měl žalovaný žalobci dlužnou částku zaplatit, tj. od 1.5.2014 do zaplacení.

 

S ohledem na shora uvedené skutečnosti navrhuje žalobce, aby soud po provedeném dokazování vydal za použití ust. § 2991 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tento

 

r o z s u d e k :

 

         Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 105.352,- Kč se zákonnými úroky z prodlení z částky 105.352,- Kč od  1.5.2014 do zaplacení a dále nálady řízení – to vše do 15 dnů od právní moci rozsudku.

 

Soudní poplatek bude uhrazen na výzvu soudu.

 

přílohy:

–       kopie úvěrové smlouvy č. 5566998811, ze dne 15.5.2010

–       kopie prohlášení ručitele ze dne 15.5.2010

–       kopie oznámení o vypovězení smlouvy a zesplatnění dluhu ze dne 14.2.2014

–       kopie výzvy ručiteli k zaplacení dluhu ze dne 14.2.2014

–       kopie potvrzení Úvěrové banky a.s., se sídlem Praha 3, Rušná 25, IČ 2226956, ze dne 10.3.2014 o zaplacení částky 105.352,- Kč

–       kopie výzvy žalobce ze dne 14.4.2014 směřované na žalovaného

–       kopie dodejky

 

V Berouně, dne 30.6.2014

 

Aleš Zralý, žalobce

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 2x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.