Kategorie vzorů

Oprávněné testy DNA

Dotaz: Můj otec zemřel v listopadu, jeho sestra (má teta) po jeho smrti nechala  udělat DNA testy z mých a jeho vlasů. Ani jeden z nás jsme nesouhlasili  s odebráním vzorku.  Tyto testy, které neprokázali podobné DNA, veřejně rozesílá a nijak se  netají jejich vlastnictvím. Vyžádal jsem si dokumenty od společnosti, která testy provedla. Pod mým a otcovým jménem a datem narození je její podpis místo našeho. Jak mám dále postupovat? 

Autor: Jiří Vozák

Právní stav ke dni: 1. 6. 2015

Zpracovala: První právní pomoc

 

Odpověď

Dovolte nám na začátek naší odpovědi nejprve vyjasnit některé pojmy. Poté posoudíme Vaší situaci z právního hlediska. V poslední části odpovědi se blíže zaměříme na Vaše konkrétní možnosti dalšího postupu. Důležitými právními předpisy přitom bude zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“), a také občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“). Zatímco první předpis upravuje podmínky systematického zpracování a nakládání s osobními údaji, druhý zákon vymezuje obecně ochranu člověka, a to především ochranu jeho soukromí, cti a důstojnosti.

 

Vzhledem ke stručnosti dotazu a neznalosti konkrétních podrobností dané situace Vám můžeme poskytnout pouze obecnou odpověď.

1) Genetická informace

Podle ustanovení § 4 písm. b) ZOOÚ je genetický údaj tzv. citlivým údajem. Tento druh osobních údajů podléhá větší zákonné ochraně. Zákon také stanoví přísnější režim pro zpracování a nakládání s těmito údaji. To se projeví například v ustanovení § 9 ZOOÚ, které podmiňuje zpracování citlivých osobních údajů výslovným souhlasem subjektu osobních údajů (tj. osoby, o jejíž osobní údaje se jedná).

2) Ochranná ustanovení ZOOÚ

Tento právní předpis se mimo jiné věnuje ochraně osob před neoprávněným zasahováním do jejich soukromí. To je patrné například z ustanovení § 10. Při zpracování osobních údajů správce a zpracovatel dbá, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Ve Vašem případě je zpracovatelem osobních údajů společnost, která testy provedla, subjektem osobních údajů jste poté Vy a Váš otec. Prostředky, kterými se lze proti jednání této společnosti bránit, jsou obsaženy v § 21 ZOOÚ. Ten stanoví právo každého na ochranu v případě, že zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem. Tato ochrana spočívá v možnosti podat zpracovateli žádost o vysvětlení, popřípadě domáhat se likvidace těchto osobních údajů. Odstavec třetí zároveň připouští možnost požadovat náhradu nemajetkové újmy. Tento institut je dále zakotven v občanském zákoníku.

3) Ochranná ustanovení občanského zákoníku

Jak již bylo řečeno, občanský zákoník ve své obecné části poskytuje ochranu osobnosti člověka, zejména ochranu života a důstojnosti, jeho vážnosti, cti, soukromí a projevů osobní povahy. Ustanovení § 82 stanoví, že člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek. Odstavec druhý přiznává tuto ochranu také zemřelému.

Kromě toho se nabízí také obecné nároky vyvstávající z ochrany osobnosti. Jedná se především o náhradu vzniklé nemajetkové újmy. Přitom je nutné, aby zásah do osobnosti splnil některé předpoklady. Tento zásah musí být alespoň teoreticky způsobilý vyvolat nemajetkovou újmu, která spočívá buď v porušení, nebo jen v ohrožení osobnosti člověka. Zároveň se musí jednat o zásah neoprávněný. Poslední podmínkou je příčinná souvislost, zásah do osobnosti člověka tedy musí být způsoben právě tímto neoprávněným jednáním. Pokud dojde k naplnění těchto podmínek, může se poškozený domáhat u soudu zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu. V případě újmy na přirozených právech člověka (např. soukromí, čest, důstojnost) vzniká rovněž povinnost odčinit poškozenému člověku způsobené duševní útrapy. Toto zadostiučinění se podle § 2951 odst. 2 občanského zákoníku poskytuje v penězích, pokud není újma dostatečné odčiněna jiným způsobem (např. omluvou).

 

Možná východiska Vaší situace

Na závěr naší odpovědi tedy předkládáme možná řešení Vaší situace. Vzhledem k výše uvedenému společnost pravděpodobně porušila své zákonné povinnosti, když zpracovala citlivé údaje bez Vašeho výslovného souhlasu. Pokud se tak skutečně stalo, mohl byste po společnosti požadovat jejich likvidaci v souladu s § 21 ZOOÚ.

Zároveň se nabízí možnost podat podnět na Úřad pro ochranu osobních údajů, který řeší stížnosti a projednává správní delikty dle ZOOÚ. Úřad pro ochranu osobních údajů může dle ustanovení § 44a a 45 ZOOÚ ukládat pokuty za přestupky.

Společnost zároveň poskytla Vaše soukromé údaje třetí osobě. Podobného jednání se dopouští také Vaše teta, pokud rozesílá citlivé údaje jiným osobám. Občanský zákoník v § 86 stanoví, že nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. To platí obdobně pro šíření informací o soukromém životě člověka. Jelikož se ve Vašem případě jednalo o informace velice intimní, mohlo tímto jednáním dojít k zásahu do Vašeho práva na soukromí.

V této souvislosti je možné se domáhat, jak bylo uvedeno výše, jednak toho, aby bylo od protiprávního jednání upuštěno (likvidace osobních údajů společností, zastavení rozesílání Vašich citlivých údajů Vaší tetou), jednak náhrady nemajetkové újmy (pokud byly splněny podmínky pro její vznik).

Kromě toho se nabízí také posmrtná ochrana osobnosti. Tu byste, jako osoba blízká, mohl u soudu uplatnit k ochraně soukromí Vašeho otce.

V případě uplatnění ochrany u soudu bude ovšem záleželo na konkrétních detailech Vašeho případu. Soud totiž v těchto situacích zkoumá přiměřenost zásahu, rozlišuje, zda se jedná o zásah do osobnosti v důsledku hodnotícího soudu či pravdivé informace. Soud přihlíží také k tomu, o jak intimní informaci se jedná, zda primárním cílem není hanobení a zneuctění dané osoby, jestli je zásah způsoben úmyslně, apod.

 

Pokud se rozhodnete uplatnit ochranu Vašich práv soudní cestou, doporučujeme Vám využít profesionálních právních služeb či jedné z následujících možností bezplatného právního poradenství:

 

 

 .

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.