Kategorie vzorů

Návrh na schválení smlouvy o nápomoci

Smlouva o nápomoci je nový institut, který do našeho právního řádu přinesl zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o. z.), a to v § 45 a násl. Smluvními stranami jsou podpůrce, tedy ten kdo nápomoc poskytuje a podporovaný, tedy ten, komu je nápomoc poskytována.     Uzavření takové smlouvy přichází v úvahu v situaci, kdy člověk potřebuje při rozhodování nápomoc, protože mu v tom působí obtíže duševní porucha, avšak tato osoba nemusí být omezena na svéprávnosti, přičemž podpůrců může být i více.

Smlouva o nápomoci musí být schválena soudem, a to za použití ust. § 32 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Pokud není smlouva vyhotovena v písemné podobě, musí účastníci projevit svou vůli před soudem, avšak její obsah musí být alespoň nastíněn v návrhu. Dnem schválení smlouvy soudem nabývá smlouva účinnosti.

Toto řízení lze zahájit pouze na návrh, přičemž takový návrh může podat i třetí osoba. Ke schválení smlouvy o nápomoci je příslušný okresní soud, v jehož obvodu má bydliště podporovaný. Účastníky řízení jsou navrhovatel a ti, vůči nimž návrh směřuje. V tomto typu řízení má podporovaný plnou procesní způsobilost, i když byl zčásti omezen na svéprávnosti ( může mu však být ustanoven procesní opatrovník).

 

pozn.: vzor smlouvy o nápomoci viz:

Smlouva o nápomoci

 

 

Okresní soud v Děčíně

Soudní 33

405 02 Děčín

 

 

Návrh na schválení smlouvy o nápomoci

 

navrhovatel – podporovaný:   Pavel Malý

nar.:                                             12.2.1977

bytem:                                         Kamenická 33, 405 02 Děčín II

 

 

podpůrce:                               Leoš Malý

nar.:                                         13.5.1975

bytem:                                     Kamenická 33, 405 02  Děčín II
Podporovaný je bratrem podpůrce. Podporovaný trpí dušení poruchou, označovanou XYS a v důsledku ní není schopen vnímat a rozpoznat následky svého právního jednání a potřebuje radu a pomoc při právním jednání. Tuto pomoc mu doposud poskytoval podpůrce na základě ústní dohody. V současné době je ovšem nutné, aby k takovýmto jednáním byla předložena i smlouva o nápomoci, proto se účastníci shodli na jejím uzavření a žádají tedy soud o její schválení.

Smlouva o nápomoci obsahuje závazek podpůrce vůči podporovanému, že bude s jeho souhlasem přítomen při jeho právních jednáních, že mu zajistí potřebné údaje a sdělení a že mu bude nápomocen radami. Dále jsou ve smlouvě o nápomoci uvedeny i povinnosti odpůrce a to, že podpůrce nesmí ohrozit zájmy podporovaného nevhodným ovlivňováním, ani se na úkor podporovaného obohatit a dále že podpůrce bude postupovat při plnění svých povinností v souladu s rozhodnutím podporovaného.

důkaz:

  • lékařská zpráva MUDr. Lenky Drobné
  • výslech účastníků
  • smlouva o nápomoci z 5.3.2016

S ohledem na shora uvedené skutečnosti žádají tedy účastníci soud, aby po provedeném dokazování vydal toto

u s n e s e n í :

  1. Soud schvaluje smlouvu o nápomoci, uzavřenou dne 5.3.2016 mezi podporovaným Pavlem Malým, nar. 12.2.1977, bytem Kamenická 33, 405 02 Děčín II a podpůrcem Leošem Malým, nar. 13.5.1975, bytem Kamenická 33, 405 02 Děčín I.
  2. Smlouva o nápomoci, uzavřená dne 5.3.2016 mezi podporovaným Pavlem Malým, nar. 12.2.1977, bytem Kamenická 33, 405 02 Děčín II a podpůrcem Leošem Malým, nar. 13.5.1975, bytem Kamenická 33, 405 02 Děčín II nabývá účinnosti dnem vyhlášení tohoto usnesení.

V Děčíně, dne 10.3.2016

                                                                                           Pavel Malý

podpis podporovaného

 

                                                                                            Leoš Malý

podpis podpůrce

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 12x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.