Kategorie vzorů

Darovací smlouva – neziskové organizace

Přinášíme druhou možnost, jak podpořit neziskovou organizace, a to pomocí darovací smlouvy.Darování nevyžaduje protiplnění. V právní oblasti je upraveno občanským zákoníkem § 2055-2065. Od nového roku je obdarovaný povinný zaplatit daň z daru, a to v rámci daně z příjmů. Výše daně je pevně stanovena na 15% pro fyzické osoby a na 19% pro osoby právnické.

 

Lucie Zlatá
narozena 3. 5. 1955
bytem Nelokotnická 34, 130 00 Praha 3
(dále jen „dárce„)

a

Vzory.cz, z.s.
IČ 227 54 318
se sídlem Na Šindelce 704, 417 12 Proboštov,
zastoupený Přemyslem Líbalem, předseda spolku
(dále jen „obdarovaný“)

Uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku

tuto DAROVACÍ SMLOUVU

(dále jen „smlouva“)

1. Předmět daru

1.1 Dárce tímto poskytuje obdarovanému finanční dar ve výši 10.000,- Kč (slovy: Desettisíckorunčeských) a obdarovaný tento finanční dar přijímá a zavazuje se jej využít v souladu s účelem daru uvedeným v čl. 2 této smlouvy.
1.2 Dárce finanční dar poskytne bezhotovostním převodem na účet obdarovaného č. 2000394790/2010.

2. Účel daru

2.1 Obdarovaný prohlašuje, že je neziskovou organizací sdružující občany za účelem zajištění zejména bezplatného přístupu k právním dokumentům a informacím a rozšiřování obecného právního povědomí.
2.2 Finanční dar je věnován a bude použit obdarovaným pro charitativní účely ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., Zákon o daních z příjmů.

3. Ostatní ujednání

3.1 Dárce je oprávněn uvádět své plnění z této smlouvy jako svou referenci včetně úplné identifikace obdarovaného.
3.2 Tato smlouva se řídí právní řádem České republiky, především občanským zákoníkem.
3.3 Smlouva je vyhotovena ve 2 rovnocenných stejnopisech, z nichž dárce i obdarovaný obdrží po jednom.
3.4 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely po vzájemném srozumitelném projednání a že odpovídá jejich vzájemné, vážné a svobodné vůli, což potvrzují svými podpisy.

V Praze dne 11. 6. 2014

Lucie Zlatá                                                     Přemysl Líbal
dárce                                                                obdarovaný
Lucie Zlatá                                                    Vzory.cz z.s., Přemysl Líbal, předseda spolku

 

 

Chcete si ušetřit práci? Stáhněte si vzor ve wordu zdarma

Zanechte nám e-mailovou adresu a my vám zašleme odkaze ke stažení souboru.

Vaše e-mailová adresa:

Nechcete pokaždé zadávat e-mail? Zaregistrujte se.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.