Kategorie vzorů

Zástavní smlouva, propadná zástava

Zástava je institutem občanského práva hmotného, její úpravu bychom tedy nalezli v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o.z.“), konkrétně pak v ustanovení §1312 a násl. o.z.

Zástavní právo je druhem věcného práva, které může mít jedna osoba vůči majetku osoby druhé a účelem zástavního práva je zajištění dluhu, tedy zajištění, že osoba (dlužník) splní své povinnosti vůči osobě druhé (věřiteli). Poskytnutím zástavy dává zástavce věřiteli záruku za splnění povinnosti dlužníka (osoba zástavce a dlužníka nemusí být vždy totožná) a v případě, že dlužník svůj dluh řádně a včas nesplatí, může se věřitel uspokojit prodejem zástavy. Zástavním právem lze zajistit peněžitý i nepeněžitý dluh, v případě nepeněžitého dluhu musí být výše zajištěné dluhu nějakým způsobem určena. Zástavou pak může být každá věc či jiná majetková hodnota, s níž lze obchodovat. Občanský zákoník pak podrobně upravuje i zástavní právo k obchodním podílům či k cenným papírům. Zástavní právo se zřizuje zástavní smlouvou.

Občanský zákoník ovšem neumožňuje stranám úplnou volnost, co se týká zástavního práva. Naopak ustanovení § 1315 o.z. obsahuje tzv. zakázaná ujednání, která se týkají výkonu zástavního práva. Zakázaná ujednání se pak dělí na obecně zakázaná ujednání a ujednání, která jsou zakázaná před splatností zajištěného dluhu. Odstavec první ustanovení § 1315 obsahuje obecný zákaz, podle kterého nesmí dlužník nebo zástavce nesmí vyplatit zástavu. V odstavci druhém jsou pak obsažené zákazy, které zakazují určitá ujednání pouze v období, dokud zajištěný dluh nedospěje. Občanský zákoník tak zakazuje ujednat, že se zástavní věřitel nebude domáhat uspokojení ze zástavy, protože v takovém případě by funkce zástavního práva ztrácela svůj zajišťovací smysl, dále se zakazuje ujednat, že zástavní věřitel může zástavu zpeněžit libovolným způsobem nebo si ji může za libovolnou nebo předem určenou cenu ponechat a v neposlední řadě se zakazuje ujednat, že si zástavní věřitel může brát ze zástavy plody nebo užitky.

Daná právní úprava je kogentní, což znamená, že není možné dané ustanovení jakkoliv měnit. Pokud by smluvní strany přece jen toto ujednání modifikovaly, mělo by to za důsledek neplatnost právního jednání.

Smluvní strany si však mohou ujednat výkon zástavního práva formou tzv. „propadné zástavy“, a  to již při vzniku zástavního práva. Toto je však podmíněno tím, že se tak nestane libovolným způsobem, resp. za libovolnou nebo předem domluvenou cenu, proti čemuž směřuje zákaz obsažený v ustanovení § 1315 odst. 2 písm. b) o.z. (ten nicméně zakazuje propadnou zástavu pouze do té doby, co zajištěný dluh nedospěje). Tomuto zákazu je tak možné se v praxi vyhnout jasným stanovením či ujednáním, že cena propadné zástavy bude v případě výkonu zástavního práva stanovena například posudkem znalce pro ocenění zástavy.

Je jasné, že i úprava zástavního práva dostála mnohých změn oproti úpravě předcházející. Občanský zákoník posiluje uhrazovací funkci zástavního práva, a ačkoliv se na první pohled může zdát, že ustanovení §1315 o.z., kromě dalších zákazů obsahuje i zákaz sjednání propadné zástavy, při bližším rozboru tohoto ustanovení je zřejmé, že tento závěr neobstojí. Smluvní strany si pouze musejí pro případ propadné zástavy před nabytím dospělosti zajištěného dluhu sjednat jasný způsob určení ceny propadné zástavy.

ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o.z.“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími stranami (dále jen „Smlouva“)

Petr Malina, nar. 1.9.1978, trvale bytem Jabloňová 318, 198 00 Praha 9 (dále jen „Zástavní věřitel“)

a

Aleš Minář, nar. 5.7.1972, trvale bytem Bramborová 69, 140 00 Praha 4 (dále jen „Zástavce“)

(dále společně jen „Strany“ a samostatně jen „Strana“)

 1. Úvodní ustanovení
 2. Zástavce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem bytové jednotky č. 12 v budově č.p. 1268 stojící na pozemku parc. č. 1486, k.ú. a obec Praha zapsané na LV č. 35 u Katastru nemovitostí pro Hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále jen „Zástava“ nebo „Nemovitost“).
 3. Strany spolu dne 1.8.2018 uzavřely Smlouvu o zápůjčce, na základě které Zástavní věřitel zapůjčil Zástavci zápůjčku ve výši 2.500.000,-Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých) (dále jen „Zajištěná pohledávka“).
 4. Předmět Smlouvy
 5. K zajištění pohledávky uvedené v čl. I odst. 2 této Smlouvy zřizuje Zástavce touto Smlouvou zástavní právo k Nemovitosti a Zástavní věřitel podpisem této Smlouvy zástavní právo přijímá.
 6. Zástavce se zavazuje podat bez zbytečného odkladu po podpisu této Smlouvy, nejdéle však do 10 (slovy: deseti) dní návrh na vklad zástavního práva k příslušnému katastrálnímu úřadu a Zástavní věřitel se zavazuje mu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost s tímto návrhem spojenou.

III. Výkon zástavního práva

 1. Nebude – li Zajištěná pohledávka řádně a včas dle příslušné Smlouvy o zápůjčce splacena, má Zástavní věřitel právo na uspokojení Zajištěné pohledávky z výtěžku zpeněžení Zástavy.
 2. Cena Zástavy pro případ jejího zpeněžení bude stanovena znaleckým posudkem znalce Ing. Petra Smrka, s čímž obě Strany podpisem této Smlouvy souhlasí.
 3. V případě přebytku zpeněžení Zástavy po uspokojení Zajištěné pohledávky se Zástavní věřitel zavazuje přebytek zpeněžení převést na bankovní účet Zástavce.
 4. Zánik zástavního práva
 5. Zástavní právo zaniká splněním Zajištěné pohledávky nebo dohodou Stran.
 6. Po zániku zástavního práva je Zástavní věřitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (slovy: deseti) dnů vydat Zástavci písemné potvrzení o zániku zástavního práva a poskytnout Zástavci potřebnou součinnost s výmazem zástavního práva z katastru nemovitostí.

VII. Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky po vzájemné dohodě Stran.
 2. Písemnosti budou zasílány Stranám na adresy uvedené v záhlaví nebo na takovou adresu, která bude příslušnou Stranou písemně oznámena druhé straně.
 3. Tato Smlouva se řídí platným českým právem.
 4. Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 (slovy:třech) stejnopisech, kdy po jednom stejnopisu obdrží každá ze Stran a jeden stejnopis je určen pro potřeby příslušného katastrálního úřadu.

Strany si smlouvu řádně přečetly a na důkaz toho, že porozuměly jejímu obsahu tuto svobodně, vážně a vlastnoručně, podepisují.

 

V Praze dne 3.8.2018

 

 

____________________________

Petr Malina

 

 

V Praze dne 3.8.2018

 

 

___________________________

Aleš Minář

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 2x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.