Kategorie vzorů

Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě je vedlejším ujednáním při kupní smlouvě (§ 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), které je téměř výlučně vnímáno jako ujednání ve prospěch prodávajícího. Můžeme se však setkat i s výhradou zpětné koupě, která je tvořena zcela samostatnou smlouvu. V účinné právní úpravě je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), konkrétně v § 2135 – § 2138. K praktickému využití tohoto institutu dochází např. v případech, kdy prodávající potřebuje urychleně zcizit věc za podmínek, které pro něj však nejsou zcela výhodné, avšak je k tomu situací dotlačen či v případech, kdy je k tomu dotlačen nepříznivou životní situací, o které se domnívá nebo o které doufá, že brzy pomine.

Co se týká aspektů tohoto právního institutu, je zapotřebí v první řadě zmínit skutečnost, že i v případech, kdy smluvní strany připojily ke kupní smlouvě ujednání o zpětné koupi, nebo uzavřely smlouvu o výhradě zpětné koupě, je kupující povinen převést předmět koupě na prodávajícího jen a pouze v případech, kdy o to prodávající požádá. Ujednání o zpětné koupi tedy ad hoc neznamená, že kupující bude nucen ke zpětnému prodeji věci. Přistoupí-li však smluvní strany k tomuto ujednání, je třeba, aby vzaly v potaz, že takové jednání zavazuje i jejich dědice.

Ujednání o zpětné koupi, lze uzavřít jak při prodeji věci movité, tak věci nemovité. Jelikož jsou mnohdy i s běžnou údržbou věcí spojeny náklady, je pouze spravedlivé, že ust. § 2135 občanského zákoníku stanoví, že kupujícímu náleží plody a užitky, které z věci pochází a které byly od věci odděleny ještě předtím, než prodávající požádal o zpětnou koupi věci. Občanský zákoník pak dále uvádí, že v případech, kdy kupující vynaloží mimořádné náklady na zachování věci nebo vynaloží náklady na zlepšení věci, náleží mu náhrada jako poctivému držiteli (§ 997 občanského zákoníku).

Dojde – li k vymínění zpětné koupě, je kupující povinen prodávajícímu vrátit věc v nezhoršeném stavu. Prodávající je naopak povinen k vrácení plné kupní ceny. Jedná se tedy o synallagmatickou obligaci.

Pokud si smluvní strany v ujednání neurčí lhůtu, ve které je možné si zpětnou koupi vymínit, vychází se z obecné úpravy v občanském zákoníku, které je obsažena v § 2137 a je stanovena na 3 roky pro věci movité a 10 let pro věci nemovité.

Zvláštní úprava o zpětné koupi je v občanském zákoníku obsažena pro věci, které jsou zapisovány do veřejného seznamu. Platí, že věc, která je zapisována do veřejného seznamu, a bylo k ní sjednáno právo zpětné koupě, je možné zatížit pouze se souhlasem osoby, v jejíž prospěch je právo zpětné koupě sjednáno.

Závěrem zmiňme, že krom institutu zpětné koupě, zná občanský zákoník i výhradu zpětného prodeje. Jeho obsah je v podstatě totožný, neboť § 2139 občanského zákoníku stanovuje, že na ujednání o zpětném prodeji se ustanovení o zpětné koupi použijí obdobně. Je na něj však třeba pohlížet jako na ujednání, které je téměř výlučně sjednáváno ve prospěch kupujícího.

KUPNÍ SMLOUVA S VÝHRADOU ZPĚTNÉ KOUPĚ

Smluvní strany:

 

Monika Veselá
nar. 21. 3. 1989, trvale bytem Jasmínkova 23/9, Praha 5, 150 00
(dále jen „prodávající“)

a

Hana Smutná
nar. 12. 3. 1989, trvale bytem Heřmánková 89/3, Praha 2, 120 00
(dále jen „kupující“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

 

KUPNÍ SMLOUVU

 I. Prohlášení prodávajícího

Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem dětského kočárku značka HOUPADLO, model EXTRA, výrobní č. 213EK345.

II. Předmět smlouvy

Prodávající prodává v čl. II. specifikovaný předmět koupě za dohodnutou kupní cenu 10 000,- Kč (slovy: desettisíckorunčeských) kupujícímu a ten ji od prodávajícího do svého výlučného vlastnictví kupuje.

III. Kupní cena

Kupní cenu v plné výši zaplatí kupující v hotovosti prodávajícímu při podpisu této smlouvy. Převzetí kupní ceny prodávající svým podpisem potvrzuje.

IV. Prohlášení smluvních stran

  1. Kupující potvrzuje, že se podrobně seznámil se stavem předmětu koupě, jsou mu známy veškeré vady a v tomto stavu nabývá předmět koupě do svého výlučného vlastnictví.
  2.  Kupující předmět koupě převzal společně s jeho příslušenstvím při podpisu této smlouvy, a toto svým podpisem stvrzuje.

V. Výhrada zpětné koupě

  1. Smluvní strany si dále sjednávají výhradu zpětné koupě. Prodávající uplatní toto právo písemnou výzvou, a to do 3 let ode dne převzetí prodávané věci kupujícím, jinak právo zpětné koupě zaniká.
  2. Kupující je povinen vrátit věc prodávajícímu proti vrácení kupní ceny podle této smlouvy, a to do 10 dnů po doručení písemné žádosti kupujícímu.

VI. Závěrečná ustanovení

  1. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobilé k právnímu jednání, že se se smlouvu před jejím podpisem seznámily, a s jejím obsahem souhlasí.
  2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
  3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních s platností originálu pro každé z nich.
  4. Práva a povinnosti stran se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

V Praze dne 21. 3. 2016                                                                    V Praze dne 21. 3. 20016

 

Prodávající                                                                                        Kupující

 

Monika Veselá                                                                                 Hana Smutná

 

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 2x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.