Kategorie vzorů

Smlouva o zápůjčce splatná jednorázově

Smlouvou o zápůjčce přenechává věřitel dlužníkovi věci určené podle druhu, zejména peníze, a dlužník se zavazuje vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci stejného druhu. (§ 2390 nového občanského zákoníku). Smlouva o zápůjčce nahrazuje smlouvu o půjčce.

Ve smlouvě je také možné sjednat dobu vrácení , pokud není sjednáno jinak splatnost je závislá na vypovězení smlouvy. Výpovědní doba je 6 týdnů. Při peněžní zápůjčce lze sjednat úroky, jejichž výše nebude odporovat dobrým mravům (§2391 NOZ). Při nepeněžní zápůjčce se vrací věc stejného druhu, nehledě na zvýšení či snížení její ceny.

SMLOUVA O PŮJČCE SPLATNÁ JEDNORÁZOVĚ

Oldřich Dlouhý
nar. 17. 10. 1966
Krátká 26
180 00 Praha 8
(dále jen „Zapůjčitel“)

a

Kateřina Vojtová
nar. 12. 7. 1975
bytem Prostřední 19,
180 00 Praha 8,
(dále jen „Vydlužitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o zápůjčce

podle § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.


  1. Zapůjčitel poskytuje vydlužitel dnešního dne zápůjčku ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).
  2. Vydlužitel podpisem této smlouvy potvrzuje přijetí výše uvedené částky v hotovosti.

II.

Vydlužitel se zavazuje zápůjčku splatit, spolu s dohodnutým úrokem, v hotovosti, jednorázově, v místě bydliště zapůjčitele dne 20. 8. 2013 v 18:00 hodin.

III.

Smluvní strany sjednávají jednorázový úrok ve výši 10 % z peněžité částky.

IV.

V případě prodlení se zaplacením peněžité částky je vydlužitel povinen zaplatit zapůjčiteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

V.

  1. Všechna právní jednání směřující ke změně této smlouvy, jakož i k jejímu zrušení musí mít písemnou formu.
  2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení této smlouvy nebo její přílohy neplatným nebo neúčinným, netýká se to ostatních ustanovení této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení novým ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře splňovat stejné ekonomické, právní a obchodní cíle původního ustanovení. Totéž platí, vyskytnou-li se ve smlouvě či jejích dodatcích případné mezery.
  3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech po jednom pro každou ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne 1. 1. 2013

Oldřich Dlouhý                                                                 Kateřina Vojtová
věřitel                                                                                   dlužník

Líbal.net.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 61x, průměr: 4,02)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Komentáře nejsou povoleny.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.