Kategorie vzorů

Smlouva o postoupení pohledávky

 

Věřitel může svou pohledávku i bez souhlasu dlužníka postoupit písemnou smlouvou jinému. S postoupenou pohledávkou přechází i její příslušenství a všechna práva s ní spojená. (§ 1879 a násl. Občanského zákoníku).

Postoupení pohledávky je nutné oznámit dlužníkovi. (viz vzor oznámení o postoupení pohledávky)

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

Alfa s.r.o.

IČ 345 78 987
se sídlem Okružní 19,
180 00 Praha 8,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 25634,
zastoupena Aloisem Krátkým, jednatelem
(dále jen „Postupitel“)

a

Marek Bárta
Nar. 1. 1. 1967
Polní 56
245 78 Lhota
(dále jen „Postupník“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o postoupení pohledávky

uzavřenou dle § 1789 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  v platném znění

1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ


1.1.     Postupitel má vůči panu Ondřeji Zelenému nar. 4. 5. 1980, bytem Květinová 343, 1330 00 Praha 3 (dále jen „dlužník“) pohledávku ve výši 14.500,- Kč z titulu nájemní smlouvy ze dne 1. 1. 2010 (dále také „Pohledávka“).

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1.     Postupitel postupuje Pohledávku spolu s příslušenstvím a všemi právy s ní spojenými na Postupníka.

3. PRÁVA A POVINNOSTI

3.1   Postupitel se zavazuje odeslat na adresu dlužníka oznámení o postoupení pohledávky podle této smlouvy nejpozději do 3 dnů ode dne jejího podpisu.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1.     Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.

3.2      Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení této Smlouvy nebo její přílohy neplatným nebo neúčinným, netýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení novým ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře splňovat stejné ekonomické, právní a obchodní cíle původního ustanovení. Totéž platí, vyskytnou-li se ve Smlouvě či jejích dodatcích případné mezery.

3.3      Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran.

3.4     Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s celým obsahem Smlouvy připojují své podpisy.

V Praze dne 23. 5. 2014

Alois Krátký                                                           Marek Bárta
Alfa s.r.o.                                                               Marek Bárta
Alois Krátký, jednatel

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 7x, průměr: 3,71)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Komentáře nejsou povoleny.

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.