Kategorie vzorů

Smlouva o přistoupení k dluhu

Na rozdíl od smlouvy o převzetí dluhu, při které na místo původního dlužníka nastupuje dlužník nový, u smlouvy o přistoupení k dluhu vzniká změna závazku v osobě dlužníka, při které ale tento nový dlužník stojí vedle dlužníka původního a s tímto je zavázán společně a nerozdílně, a to i bez souhlasu dlužníka původního. Pokud je zde ale ručitel, který s přistoupením k dluhu nedal souhlas, není tento ručitel zavázán ve vztahu k novému dlužníku, pokud tento nový dlužník neplní svoji povinnost.

Úpravu této problematiky nalezneme v § 1892 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přistoupení k dluhu musí nový dlužník opět sjednat s věřitelem a stejně tak jako u převzetí dluhu je to k ochraně věřitele, aby nový dlužník byl pro věřitele solventní, pokud se po čase zjistí, že původní dlužník solventní není.

SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ K DLUHU

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

ABCD s.r.o. se sídlem Praha 1, Vyskočilova 33, PSČ 110 00, IČO 5698742 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 22235, zastoupena jednatelem Pavlem Pěkným (dále jen „Věřitel“)

a

Leoš Dub, nar. 13.5.1977,  bytem Praha 3, El. Krásnohorské 25, PSČ 130 00 (dále jen „Přistupitel“)

tuto

smlouvu o přistoupení k dluhu

uzavřenou dle § 1892 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

1.1 Věřitel uzavřel dne 25.5.2010 Petrem Veselým, nar. 15.5.1975, bytem Příčná 22, 140 00 Praha 4, smlouvu o úvěru č. 111122223333, na kterou k datu uzavření této smlouvy o přistoupení k dluhu, tj. 25.7.2014, zbývá doplatit částku 50.555,- Kč ( dále jen „Pohledávka“).

1.2 Přistupitel hodlá přistoupit k Pohledávce Dlužníka za podmínek stanovených v této dohodě

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Přistupitel se zavazuje, že Pohledávku Dlužníka splní Věřiteli za podmínek stanovených v původní smlouvě o úvěru č. 111122223333, ze dne 25.5.2010.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.

3.2 Věřitel a Přistupitel shodně prohlašují a svým podpisem stvrzují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodné vůle, vážně a určitě, představuje úplně a správně vůli a dohodu smluvních stran a nemají proti obsahu smlouvy žádných námitek ani výhrad.

3.3 Věřitel i Přistupitel obdrží každý 1 podepsané vyhotovení této smlouvy,

3.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi účastníky.

 

V Praze dne 25.7.2014                                                                    V Praze dne 25.7.2014

 

Věřitel                                                                                                           Přistupitel

                                        

ABCD s.r.o.                                                                                                    Leoš Dub

zastoupen Pavlem Pěkným, jednatelem

 

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.