Kategorie vzorů

Smlouva o převzetí dluhu

Smlouvou o převzetí dluhu, dochází ke změně původního závazku na straně dlužníka, tedy na místo původního dlužníka nastupuje dlužník nový ( dále jen „přejímatel“).

Úpravu této problematiky nalezneme v § 1888 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen „o.z.“).

Je nutné mít souhlas věřitele, aby mohl přejímatel na místo dlužníka vstoupit a pokud tento souhlas věřitel nedá, nemůže ale věřitel po tomto přejímateli nic požadovat, ale přejímatel má vůči dlužníkovi povinnost zařídit, aby dlužník nemusel věřiteli plnit ( § 1889 o.z.). Souhlas věřitele je nutný, proto, aby nový dlužník byl pro věřitele solventní a nedocházelo tak ke krácení věřitele, nesolventními přejímateli dluhů.

Samotným převzetím dluhu nedochází ke změně obsahu samotného závazku, a pokud by došlo ke změně na straně dlužníka i v obsahu závazku, či předmětu, nešlo by pak o převzetí dluhu, ale o novaci, tedy v podstatě o nahrazení závazku závazkem novým.

 

SMLOUVA O PŘEVZETÍ DLUHU

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

ABCD s.r.o. se sídlem Praha 1, Vyskočilova 33, PSČ 110 00 IČO 5698742 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 22235, zastoupena jednatelem Pavlem Pěkným (dále jen „Přejímatel“)

a

Leoš Dub, nar. 13.5.1977 , bytem Praha 3, El. Krásnohorské 25, PSČ 130 00 (dále jen „Dlužník“)

tuto

smlouvu o převzetí dluhu

uzavřenou dle § 1888 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

1.1 Dlužník uzavřel dne 25.5.2010, s Českou bankou a.s., se sídlem Praha 4, Novohradská 55, IČ 11225566 (dále jen „Věřitel“), smlouvu o úvěru č. 111122223333, na kterou k datu uzavření této smlouvy o převzetí dluhu zbývá doplatit částku 50.555,- Kč.

1.2 Přejímatel hodlá závazek Dlužníka vůči Věřiteli ve výši 50.555,- Kč (dále jen „Předmět převzetí”) převzít za podmínek stanovených v této smlouvě a nastoupit tak na místo Dlužníka.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Přejímatel přebírá Předmět převzetí od Dlužníka a nastupuje na místo Dlužníka.

2.2 Smluvní strany prohlašují, že Věřitel udělil dne 15.7.2014 souhlas k tomu, aby Přejímatel převzal Předmět převzetí od Dlužníka a tento souhlas je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3 Přejímatel se zavazuje, že ve lhůtě 5 dnů od podpisu této smlouvy vyrozumí věřitele o převzetí dluhu a předá mu 1 paré této podepsané smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.

3.2 Přejímatel a Dlužník shodně prohlašují a svým podpisem stvrzují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodné vůle, vážně a určitě, představuje úplně a správně vůli a dohodu smluvních stran a nemají proti obsahu smlouvy žádných námitek ani výhrad.

3.3 Přejímatel obdrží 2 podepsaná vyhotovení této smlouvy, z toho 1 paré pro potřeby přejímatele a 1 paré pro potřeby Věřitele a Dlužník obdrží 1 podepsané vyhotovení této smlouvy.

3.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi účastníky.

 

V Praze dne 25.7.2014                                                                    V Praze dne 25.7.2014

 

Přejímatel                                                                                                       Dlužník

Pavel Pěkný                                                                                                  Leoš Dub

ABCD s.r.o.                                                                                                    Leoš Dub

zastoupena Pavlem Pěkným

jednatelem

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 2x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.