Kategorie vzorů

Uznání dluhu, spolu s dohodou o vyklizení a předání bytu a se splátkovým kalendářem (NOZ)

V dnešní době finanční nejistoty je dobré vědět, jakým způsobem si zajistit pohledávků vůči dlužníkovi. Při uznání dluhu  dlužník uznává svůj dluh – a to co do jeho důvodu i jeho výše, tímto prohlášením, které má ze zákona obligatorní (povinnou) písemnou formu a pokud svůj dluh tímto uzná, má se za to, že dluh v jeho rozsahu i v době uznání trvá. Uzavření takovéto dohody v případě soudního sporu zásadně zvýší šance na úspěch.

UZNÁNÍ DLUHU
podle § 2053 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

spolu s dohodou o vyklizení a předání bytu a se  splátkovým kalendářem

 

 

  1. Jaroslav Kopecký, nar. 1.1.1960, trvale bytem Květinová 22/5, Praha 4 , 140 00

(dále jen „věřitel“)

a

  1. Eva Nováková, nar. 2.2.1962, trvale bytem Slunečná 3, Praha 5, 150 00

(dále jen „dlužník“)

I.

Účastníci činí nesporným, že mezi sebou uzavřeli dne 1.1.2014 Nájemní smlouvu. Jaroslav Kopecký, jako věřitel a pronajímatel bytů v domě č.p. 3 v k.ú. Praha, ul. Slunečná č. 3, Praha 5  předmětnou nájemní smlouvu vypověděl a to dopisem ze dne 3.3.2014 Nájemné bylo sjednáno ve výši 10.000,- Kč měsíčně. Dlužník neuhradil smluvní nájemné za měsíce leden 2014 a únor 2014, v celkové výši 20.000,- Kč.

Věřitel a dlužník se výslovně dohodli, že ke dni 1.4.2014  dlužník byt vyklidí a předá vyklizený byt věřiteli.

II.

Dlužník v souladu s § 2053 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uznává svůj dluh co do jeho důvodu i výše za nezaplacené nájemné z předmětné nájemní smlouvy za měsíce leden 2014 a za měsíc únor 2014.

III.

Věřitel a dlužník se dohodli, že předmětný dluh v celkové výši  20 000,- Kč začne dlužník splácet od srpna 2014 v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 1 000 Kč, vždy k 15. dni v měsíci,  a to až do úplného zaplacení.

IV.

Toto uznání dluhu spolu s dohodou o vyklizení a předání bytu a se splátkovým kalendářem je vyhotoveno ve 2  stejnopisech, po jednom pro věřitele a dlužníka.

Toto uznání dluhu spolu s dohodou o vyklizení a předání bytu a se splátkovým kalendářem nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dlužníka.

Dlužník prohlašuje, že si tuto listinu řádně přečetl a na důkaz toho, že tvrzení v něm uvedená jsou pravdivá a nezkreslená, s péči a opatrností vše posoudil a na důkaz toho připojuje svobodně a vážně  svůj vlastnoruční  podpis.
Praze dne 31.1.2014

 

 

Jaroslav Kopecký                                                                       Eva Nováková                                                                                                                         věřitel                                                                                             dlužník

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 1x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.