Kategorie vzorů

Nájemní smlouva

Dle §2201 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník se nájemní smlouvou pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. Ustanovení §2235 – §2301 jsou zvláštními ustanoveními pro nájem bytu a domu. Smluvní strany by se jimi tedy měli při sestavování smlouvy řídit. NOZ je však postaven na smluvní volnosti stran, takže od zákona se lze odchýlit, nicméně úprava samozřejmě nesmí být zákonem zakázána a nesmí porušovat dobré mravy, veřejný pořádek či práva týkající se postavení osob. Je na smluvních stranách, co si v nájemní smlouvě upraví, nicméně minimálními náležitostmi jsou:

  • označení smluvních stran (pronajímatel, nájemce)
  • předmět nájmu (přesné označení bytu/domu, případně vybavení)
  • doba nájmu (určitá/neurčitá)
  • práva a povinnosti stran

 

 

NÁJEMNÍ SMLOUVA

Dnešního dne uzavřeli

 

Alfa s.r.o.
se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634,
zastoupená Antonínem Marcipánem
(dále jen „Pronajímatel“)

a

Petr Mlynář
bytem Pod Jezem 658, Dolní Lhota, PSČ 698 03
r.č. 810516/8961
(dále jen „Nájemce“)

(společně dále také „smluvní strany“)

tuto

 nájemní smlouvu

 uzavřenou dle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

 

1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ
1.1 Pronajímatel je vlastník bytu č. 8, který se nachází v 4. patře budovy č.p. 25, na adrese Dolní 1114/25, Klatovy, o celkové výměře podlahové plochy bytu 78,5 m2 z toho jednotlivým místnostem přísluší tyto výměrové plochy:
1.1.1. kuchyň o výměře 12 m2,
1.1.2. pokoj o výměře 24 m2,
1.1.3. pokoj o výměře 28 m2,
1.1.4. předsíň o výměře 5 m2,
1.1.5. koupelna o výměře 7 m2,
1.1.6. záchod o výměře 2,5 m2
a s tímto vybavením kuchyňská linka, sporák, dřez, vana, umyvadlo, WC mísa s nádrží, mísící baterie 2 ks, topná tělesa, listovní schránka; příslušenstvím bytu je sklepní kóje č. 8 o výměře 6 m2 (dále jen „Byt“).
1.2 Pronajímatel hodlá přenechat Byt Nájemci do užívání za podmínek stanovených v této smlouvě.

2. PŘEDMĚT NÁJMU
2.1 Pronajímatel přenechává Byt uvedený v článku 1.1 této smlouvy Nájemci k bydlení a Nájemce jej přejímá.
2.2 Nájemce se zavazuje platit za užívání nájemné specifikované v této smlouvě.

3. DOBA TRVÁNÍ NÁJMU
Varianta I.
3.1 Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem 5.6.2015 a konče dnem 7.8.2016.

Varianta II.
3.2 Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, počínaje dnem 5.6.2015.

4. NÁJEMNÉ
4.1 Nájemné za užívání Bytu bylo sjednáno dohodou ve výši 8.000,- Kč (slovy: osm tisíc korun českých) za jeden kalendářní měsíc.
4.2 Spolu s nájemným je Nájemce povinen platit náklady na služby poskytované v souvislosti s užíváním Bytu ve výši 3.500,- Kč (slovy: tři tisíce pět set korun českých).

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.

V Praze dne 4.5.2015                                                                     V Praze dne 4.5.2015

Pronajímatel                                                                                    Nájemce

Antonín Marcipán                                                                            Petr Mlynáš
Alfa s.r.o.                                                                                           Petr Mlynář
zastoupená Antonínem Marcipánem
jednatel

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 51x, průměr: 4,16)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.