Kategorie vzorů

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (nebytových prostor)

S účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoní (NOZ) končí pojem nebytových prostor, tak jak byl dříve zakotven ve starém občanském zákoníku. Místo něj nastupuje pojem prostor sloužící podnikání, což je dle §2302 NOZ prostor nebo místnost, je-li účelem nájmu provozování podnikatelské činnosti a slouží-li alespoň převážně podnikání, bez ohledu na to, zda je účel nájmu vyjádřen v nájemní smlouvě. NOZ tedy deroguje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor.

Proč je ve výše uvedené definici zdůrazněn pojem „místnost“ i „prostor“? Jelikož dle zákonodárců některé nemovitosti sloužící k podnikání nelze označit za místnost, například skladovací haly. Dle důvodové zprávy nemusí v prostoru sloužícího k podnikání docházet ke styku s veřejností.

Vzhledem k tomu, že dle § 3074 odst. 1 NOZu se ustanovení o nájmu vztahují i na smlouvy o nájmu uzavřené před nabytím účinnosti, rozděluje to nájemní smlouvy uzavřené do 1. 1. 2014 na dvě skupiny – nájem prostor, které slouží k podnikání, řídící se ustanoveními §2302 a násl. a ostatní (zejména pokud je nájemce osoba z neziskového sektoru), které se řídí obecnými ustanoveními o nájmu (§2201 – 2234).

Novinkou je také tzv. náhrada za převzetí zákaznické základny (§ 2315 NOZ). V případě ukončení nájmu výpovědí ze strany pronajímatele, má nájemce právo na náhradu zákaznické základny, kterou nájemce v době nájmu vytvořil. Výše této náhrady není přesně stanovena a bude záviset na dohodě smluvních stran či rozhodnutí soudu. Zároveň tuto náhradu nelze požadovat v případě vypovězení nájmu pro hrubé porušení povinností.

Mimo náležitostí uvedených níže může smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání obsahovat i ujednání týkající se dalších specifických práv a povinností obou stran (povinnost nájemce zajišťovat údržbu a úklid v předmětu nájmu apod.) či například složení jistoty. V příloze smlouvy může být plánek předmětu nájmu a jeho vnitřní vybavení.

 

 

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SLOUŽÍCÍHO PODNIKÁNÍ

Dnešního dne uzavřeli

Alfa s.r.o.
se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634,
jednající Antonínem Marcipánem
(dále jen „Pronajímatel“)

a

Petr Mlynář
bytem Pod Jezem 658, Dolní Lhota, PSČ 698 03
r.č. 810516/8961
(dále jen „Nájemce“)

(společně dále také „smluvní strany“)

tuto

Smlouvu o nájmu prostor sloužícího podnikání

uzavřenou dle ustanovení §2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“)
(dále jen „smlouva“)

  1. PŘEDMĚT A ÚČEL NÁJMU

1.1 Pronajímatel prohlašuje, že je vlastníkem objektu č. jednotky 28/10, o výměře 150 m2, s vybavením umyvadlo, WC mísa s nádrží, mísící baterie 1 ks, listovní schránka, situovaného v budově č.p. 28, která se nachází na pozemku parc. č. 57, o výměře 545 m2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Babinec, obec Písek na adrese Krásná 25, Písek 540 01 (dále jen „Předmět nájmu“)

1.2 Pronajímatel prohlašuje, že je oprávněn dát tento Předmět nájmu do nájmu a přenechává jej Nájemci za podmínek stanovených touto smlouvou do dočasného užívání.

1.3 Nájemce je povinen Předmět nájmu užívat pouze k účelu nájmu, v rámci předmětu podnikání Nájemce zapsaného v obchodním rejstříku (zámečnictví).

1.4  Nájemce má právo opatřit Předmět nájmu štíty, návěstími a podobnými znameními pouze se souhlasem Pronajímatele.

2. DOBA TRVÁNÍ NÁJMU
2.1 Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem 1.9.2014 a konče dnem 1.9.2015

2.2 Nájemce je povinen předat v den následující po skončení nájmu Předmět nájmu Pronajímateli s přihlédnutím k obvyklému opotřebení vzniklému řádným užíváním Předmětu nájmu.

2.3 Pronajímatel i Nájemce mohou tuto smlouvu vypovědět z důvodů uvedených v zákoně č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění platném v době uzavření této smlouvy.

2.4 Výpověď nájmu musí být písemně a musí být doručena druhé straně. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně.

2.5  Nájemce má právo na náhradu za převzetí zákaznické základny za splnění podmínek uvedených v § 2315 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

3. PODNÁJEM

3.1 Nájemce není oprávněn přenechat prostor sloužící podnikání nebo jeho část do podnájmu třetí osobě bez souhlasu Pronajímatele.

4. NÁJEMNÉ
4.1 Nájemné za užívání Předmětu nájmu bylo sjednáno dohodou ve výši 10.000,- Kč (slovy: Deset tisíc korun českých) včetně DPH za jeden kalendářní měsíc.
4.2 Spolu s nájemným je Nájemce povinen platit náklady na služby poskytované v souvislosti s užíváním Předmětu nájmu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých).

4.3 Nájemné je splatné měsíčně k 15. dni měsíce předcházejícího příslušnému měsíci, na který je hrazeno, a to na účet pronajímatele č. 123456789/0300 vedený u ČSOB.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1 Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dále zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

 

V Praze dne 15.8.2014                                                                   V Praze dne 15.8.2014

 

Nájemce                                                                                           Podnájemce

 

Antonín Marcipán                                                                           Petr Mlynář
Alfa s.r.o.                                                                                           Petr Mlynář
jednající Antonínem Marcipánem
jednatelem

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 15x, průměr: 4,40)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.