Kategorie vzorů

Darování nemovitosti mezi příbuznými

Darování nemovitosti mezi příbuznými není v dnešní době ničím výjimečným, především proto, že se jedná o nejlevnější způsob převodu vlastnického práva k nemovitosti. Náklady na převod vlastnického práva k nemovitosti při darování jsou ve srovnání s jinými způsoby převodu (např. koupě) tedy podstatně nižší.

Darovací smlouva se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, primárně § 2055 a násl..

Darování je osvobozeno od daně z příjmů v případě, že se darování realizuje na základě darovací smlouvy mezi osobami příbuznými. Příbuzní zařazení do skupiny I. a II., tj. příbuzní v řadě přímé a manželé a dále příbuzní v řadě pobočné, manželé dětí, děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele jsou tedy v případě darování osvobození od daně z příjmů.

Vzhledem ke skutečnosti, že k darování nemovitosti dochází za života dárce, je častou součástí darovacích smluv i ujednání o zřízení věcného břemene v podobě práva doživotního užívání daru dárcem.

 

DAROVACÍ SMLOUVA

 

Tato Darovací smlouva byla uzavřena dne 29. května 2018 (dále jen “Smlouva”) mezi níže uvedenými stranami:

 

Lukáš Klemeš, trvale bytem Praha 4, Na Okruhu 25, 142 00, nar. 9. 11. 1954 (dále jen “Dárce”)

 

a

 

Jaromír Klemeš, trvale bytem Praha 5, Nám. Na lužinách 9, 155 00, nar. 5. 12. 1979 (dále jen: “Obdarovaný 1”)

 

a

 

Karel Klemeš, trvale bytem Praha 5, Symfonická 1574/31, 155 00, nar. 18. 4. 1983 (dále jen: “Obdarovaný 2”)

 

 

(dále jen jako “Strana” jednotlivě a “Strany” společně)

 

 

 

I.

PŘEDMĚT SMLOUVY

 

 1. Dárce je vlastníkem majetku v kat. území Písnice, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na LV č. 1482 a LV č. 624, a to:

 

 • bytové jednotky č. 342/15 v budově s č.p. 342 postavené na pozemku parc. č. 996/17 v kat. území Písnice. (dále jen „Byt“),
 • s tímto Bytem spojeného spoluvlastnického podílu ve výši 80/10000 na společných částech domu č.p. 342 postavené na pozemku parc. č. 996/17 v kat. území Písnice (dále jen „Spoluvlastnický podíl 1“),
 • s tímto Bytem spojeného spoluvlastnického podílu ve výši 1/125 na pozemku parc. č. 996/17 zastavěná plocha a nádvoří v kat. území Písnice (dále jen „Spoluvlastnický podíl 2“).

 

 1. Dárce touto Smlouvou bezplatně přenechává každému z Obdarovaných ideální 1/2 Bytu, Spoluvlastnického podílu 1 a Spoluvlastnický podílu 2, to vše specifikované v předchozím odstavci (dále jen “Dar”) a Obdarovaní touto Smlouvou Dar přijímají.

 

 1. Faktický stav Daru je Obdarovaným dobře znám a se stavem Daru výslovně souhlasí.

 

 

 1. Strany tímto shodně prohlašují, že si navzájem poskytnou potřebnou součinnost pro převod vlastnického práva na Obdarované.

 

 

II.

ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

 1. Obdarovaný 1 a Obdarovaný 2 jako povinní z věcného břemene zřizují pro Dárce jako pro oprávněného z věcného břemene právo doživotního výlučného a bezplatného užívání Bytu, Spoluvlastnického podílu 1 a Spoluvlastnického podílu 2 včetně jeho příslušenství, součástí a vybavení (dále jen „věcné břemeno“).

 

 1. Strany si ujednaly, že se věcné břemeno sjednává bezúplatně.

 

 1. Strany si ujednaly, že Dárce bude ze svých prostředků hradit náklady spojené s užíváním Daru, zejména náklady na spotřebovanou energii, vodné, stočné, poplatky za televizi, rozhlas, internet atp.

 

 1. Strany si dále ujednaly, že Obdarovaní budou hradit rovným dílem náklady na opravy a údržbu Daru.

 

 1. Dárce jako oprávněný podpisem této Smlouvy právo věcného břemene přijímá a obdarovaní jsou povinni výkon jeho práva strpět.

 

III.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

 

 

 1. Návrh na povolení vkladu vlastnického práva Obdarovaných k Daru a zřízení věcného břemene ve prospěch Dárce podá Obdarovaný 1 do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy, k čemuž ho Dárce a Obdarovaný 2 výslovně zmocňují.

 

 1. Obdarovaní se stanou vlastníky Daru zápisem vkladu jejich vlastnického práva do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha s účinností ke dni podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

 

 1. Dárce se stane oprávněným z věcného břemene zápisem věcného břemene do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha s účinností ke dni podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

 

 1. Strany činí nepochybným, že Dar je dle právních předpisů nepodléhá dani z příjmů u příbuzných v řadě přímé.

 

 

 

III.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Tato Smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu Stranami.

 

 1. Tato Smlouva se řídí právem České republiky.

 

 1. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech v českém jazyce. Každá ze Stran obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopise a 1 (slovy: jeden) stejnopis bude určen k podání Katastrálnímu úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

 

 1. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými všemi Stranami.

 

 1. Žádná ze Stran není odpovědná za porušení závazků z této Smlouvy, které je způsobeno působením vyšší moci, která zahrnuje, nikoliv však výlučně, požár, povodeň, přírodní katastrofu, válku, Boží vůli, nebo jinou událost nebo skutečnost, která je mimo přiměřenou sféru vlivu kterékoliv ze Stran. Pokud nastane působení vyšší moci, postižená Strana musí neprodleně oznámit tuto skutečnost ostatním Stranám a vynaložit veškeré úsilí k překonání následků působení vyšší moci.

 

 1. Neplatnost nebo nevynutitelnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy a této Smlouvy jako celku.

 

Na důkaz toho, že Strany si přečetly tuto Smlouvu a porozuměly jejímu obsahu a toho, že Smlouva přesně vyjadřuje jejich svobodnou vůli, připojily Strany k této Smlouvě své podpisy.

 

 

 

_________________                         _____________                     ______________

     Lukáš Klemeš                              Jaromír Klemeš                    Karel Klemeš

            Dárce                                     Obdarovaný 1                       Obdarovaný 2

 

                                              

                                    

                                    

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 123x, průměr: 4,65)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.