Kategorie vzorů

Smlouva o opravě

Na základě této smlouvy má zhotovitel povinnost podle objednatelovy objednávky provést opravu věci. Zároveň úspěšným uzavřením objednávky vzniká zhotoviteli právo požadovat po objednateli zaplacení ceny.

Opravou je považována činnost, při níž se odstraňují vady věci, následky jejího poškození nebo účinky jejího opotřebení. Opravou dochází ke změně povrchu věci nebo jejích vlastností.

Za účinnosti občanského zákoníku č. 40/1964 (tedy do 31. 12. 2013) byl tento typ smouvy přímo zákonem upraven. V současné době, za účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), smlouva o opravě jako samostatný typ upraven není. Je tedy nutné analogicky ji podřadit pod ustanovení týkající se smlouvy o dílo.

Vždyť i samotná zákonná definice díla  považuje údržbu, opravu nebo úpravu věci za dílo (dle § 2587 NOZ).

Smlouva o opravě může být sjednána ústní formou, ale pro větší jistotu je vždy lepší mít tuto smlouvu uzavřenu písemně. Forma smlouvy se také bude určitě odvíjet od hodnoty věci, kterou si necháváme opravit. Jednalo-by se o roztržené tenisky, jistě k uzavření stačí pouhé předání a převzetí tenisek, popřípadě smluvní ujednání ceny. Půjde-li však o hodnotnější věc (př. televizor) je zde optimální požadovat písemnou formu, kde budou specifikovány veškeré požadavky.

A jaká náležitosti by měla smlouva o opravě obsahovat?

Vedle základních náležitostí jako je označení objednatele a zhotovitele, byste měli klást velký důraz na přesné specifikování opravované věci a přesný postup opravy či použitých prostředků. Nikdy nevíte, zda se u zhotovitele nesetkají 2 stejné věci nebo zhotovitel změní domluvený postup opravy a tím například věc zničí. Tak jako v každé smlouvě, tak i v této by měla být uvedena konkrétní částka opravy, popřípadě smluvní pokuty či cena za vícepráce. Je více než vhodné ve smlouvě upravit termín předání opravené věci.

Důležitou částí smlouvy o opravě, která nemusí být v písemnosti uvedena a přesto plyne za zákona, je odstoupení od smlouvy. Dle § 2595 NOZ může zhotovitel odstoupit, budete-li na něj klást požadavky, které vzhledem k povaze věci a opravy nejsou možné, a zhotovitel Vás na tuto nemožnost nebo nepřiměřenost předem upozornil. Zároveň i objednatel má právo od smlouvy odstoupit a to na základě zákonem stanovených důvodů (§ 2001 NOZ).

 

 

Smlouva o opravě

 

Radim Nešikovný
nar. 28. 1. 1976
bytem Pohromná 109, 191 00 Praha 9
(dále jen „Objednatel“)

a

Opravy všeho druhu, s.r.o.
se sídlem Nápravnická 776/9, 190 00 Praha 9 – Vysočany
IČ: 227 01 298
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 298910
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku

SMLOUVU O OPRAVĚ
dle § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést opravu Předmětu plnění a předat jej Objednateli.
1.2 Objednatel se zavazuje Předmět plnění převzít a zaplatit.
1.3 Předmětem plnění je televizor značky Samsung IA32H5029, úhlopříčky 32′, výrobní číslo AD3322014SATV (dále jen „Předmět plnění“).

2. ZPŮSOB PLNĚNÍ
2.1 Plnění bude spočívat ve výměně nástavce televizoru.
2.2 Smluvní strany sjednaly, že plnění bude prováděno způsobem nebroušené výměny nástevce za pomoci prostředků značky Samsung.
2.3 Plnění nesmí zasahovat do digitální části televizoru.

3. TERMÍN PLNĚNÍ
3.1 Smluvní strany sjednaly datum ukončení plnění dne 20. 11. 2014.
3.2 Zhotovitel je povinen ke dni dle čl. 2.1 této Smlouvy Předmět plnění předat bez vad a Objednatel je povinen jej převzít.
3.3 V případě prodlení vzniklého na straně Zhotovitele, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny plnění za každý den prodlení.
3.4 V den převzetí mají strany povinnost sepsat předávací prokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami.
3.4.1 V případě zjevných vad, má Objednatel povinnost tyto vady zapsat do předávacího protokolu.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1 Smluvní strany sjednaly cenu plnění v částce 4.899,- Kč s DPH.
4.2 Objednatel je povinen sjednanou cenu uhradit na základě předávacího protokolu v hotovosti k rukám Zhotovitele.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1 Tato Smlouva, jakož i práva a povinnosti s ní související se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5.2. Tato Smlouva je sjednána na dobu určitou a nabývá účinnosti podpisem obou stran.
5.3 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) originálech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom.

V Praze dne 2. 11. 2014

Radim Nešikovný                                                       Libor Znalecký
Objednatel                                                                   Zhotovitel
Radim Nešikovný                                                      Opravy všeho druhu, s.r.o.
Libor Znalecký, zaměstnanec

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 2x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.