Kategorie vzorů

Smlouva o dílo

„Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu“, toto je definice z nového občanského zákoníku. Po 1.1.2014 tedy zmizel dualismus smlouvy o dílo, která byla upravena jak občanským, tak obchodním zákoníkem.

Nový občanský zákoník (NOZ) smlouvu o dílo upravuje v § 2586 a násl.

Smlouva o dílo je občas zaměňována s kupní smlouvou. Jaký je tedy rozdíl?

Především v podílu smluvních stran na závazku. U kupní smlouvy kupující pouze zadá objednávku a pak za ni zaplatí. Zatímco u smlouvy o dílo objednatel objedná a má povinnost dodat podstatnou část ke zhotovení díla (nejčastěji materiál), no a poté zhotovené dílo zaplatí a převezme.

Smlouvou o dílo jsou upraveny závazky týkající se montáže, dodání zboží, vykonání činnost. Zákon definuje pojem dílo jako zhotovení určité věci, dále montáž, opravu a úpravu, údržbu. Dle NOZ za dílo považuje také opravu, úpravu či údržbu stavby.

V případě smlouvy o dílo je možné ujednat různé typy ceny, např. odhadem, pevnou částkou či odkazem na rozpočet. Zde je dobré si způsob pořádně promyslet, jelikož v případě ceny dle rozpočtu nebo pevné částky není možné žádat vyšší nebo naopak nižší cenu z důvodu například vydání většího úsilí nebo nákladů než se původně předpokládalo.

Objednatel má právo od smlouvy o dílo odstoupit, pokud se cena navýší o více než 10 % z původní ceny a její navýšení neodpovídá mimořádné a nepředvídatelné události. Zhotovitel má naopak nárok na případné prodání zhotoveného díla, pokud jej majitel nezaplatil a ani po vyznání nepřevzal.

Objednatel může dílo převzít s výhradami nebo bez výhrad (§ 2605 NOZ). Smluvní strany si také mohou sjednat záruku na dílo. Samozřejmě i zhotovené dílo může mít vadu, v takovém případě, se vady řeší dle ustanoveních o kupní smlouvě. Výjimkou je zde požadavak, že zhotovené dílo musí být možné pro jeho povahu vrátit a předat zpět zhotoviteli.

Jak již bylo zmíněno NOZ smlouvou o dílo upravuje také specifika týkající se děl prováděných jako stavební práce. O této novince vás budeme informovat v dalším článku.

SMLOUVA O DÍLO 

Petr Uspěchaný
nar. 9. 5. 1989
bytem Novojičínská 67, 277 11 Neratovice
(dále je „Objednatel“)

a

 Na míru, s.r.o.
IČ: 465 12 897
se sídlem Pracovní 32, 140 00 Praha 4
zastoupená Pavlou Kadeřábkovou, jednatel
(dále jen „zhotovitel„)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

 

SMLOUVU O VÝROBĚ KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

 

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovení obdélníkového pracovního stolu se skleněnou deskou a malého konferečního stolu se skleněnou deskou (dále jen nábytek) podle vzoru č. 87 a č. 123 katalogu zhotovitele. Výsledný předmět Smlouvy je určen do místnosti objednatele, která je již zčásti zařízená. Součástí předmětu Smlouvy je doprava a instalace zhotoveného nábytku v místě určení.

1.2. Uvedený nábytek bude zhotoven z kovu v černé barvě a skleněných desek, kdy materiál skleněný materiál dodá objednatel a je zahrnut v ceně díla. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dle čl. 4 této smlouvy.

2. Čas a místo plnění

2.1. Nábytek bude zhotoven a instalován u objednatele do 1. 9. 2014 na adrese Vodičkova 23, 110 00 Praha 1. Přesný termín instalace bude upřesněn na základě písemného oznámení zhotovitele.

2.2 V případě

3. Povinnosti objednatele

3.1. Objednatel předá zhotoviteli skleněný materiál a  plán místnosti do tří (3) od podpisu této Smlouvy. Pro počátek běhu dodací lhůty je rozhodný právě den předání materiálu.

3.2. Bude-li objednatel v prodlení s předáním plánů po dobu delší než l měsíc ode dne, kdy měl být předán, a nevyhoví-li výzvě zhotovitele k dodání materiálu do pěti (5) dnů od jejího doručení, bude zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

4. Povinnosti zhotovitele

4.1. Zhotovitel je povinen zhotovit nábytek podle objednatelem vybraného a schváleného vzoru, ze svého i jím dodaného materiálu  a v dohodnuté lhůtě jej dodat do místnosti objednatele.

4.2. Zhotovitel je povinen zhotovit předmět Smlouvy sám.

4.3. Materiál zbylý po provedení a dodání díla je povinen vrátit do 14 dnů od předání objednateli.

5. Cena a způsob placení

5.1. Celková cena za zhotovení nábytku je stanovena částkou 55.000 Kč včetně DPH.

5.2. Smluvní strany potvrzují, že před podpisem této smlouvy zaplatil objednatel zhotoviteli zálohy v celkové výši 15.000, – Kč

5.3 Zbývající část ceny ve výši 40.000,- Kč, bude zaplacena do 2 týdnů po předání dodaného nábytku bez vad a nedodělků.

6. Další ujednání

6.1. Vyskytnou-li se okolnosti, které jednomu nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle Smlouvy, jsou povinni se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

6.2. Za vady předmětu smlouvy odpovídá zhotovitel v rozsahu stanoveném v § 2617 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

6.3. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy, jestliže věc bude mít neodstranitelné vady, které brání jejímu řádnému užívání.

6.4. Zhotovitel poskytuje na dodaný nábytek záruku, a to ve lhůtě 6 měsíců ode dne předání.

6.5. Pokud se při provádění předmětu Smlouvy vyskytne potřeba provedení dalších prací, které nemohly být předvídány, nebo které si objednatel přeje nad rámec sjednaného rozsahu prováděných prací, bude o nich uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena.

 7. Závěrečná ustanovení

7.1. Změna smlouvy je možná jen písemně.

7.2. Smlouva se řídí platným právním řádem České repuliky, především zákonem .č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

7.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) originálech, kdy každá ze stran obdrží po jednom.

7.4. Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují

V Praze dne 22. 9. 2014

 

Petr Uspěchaný                                                    Pavla Kadeřábková
Objednatel                                                             Zhotovitel
Petr Uspěchaný                                                    Na míru s.r.o.
Pavla Kadeřábková, jednatel

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 22x, průměr: 4,18)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.