Kategorie vzorů

Žaloba na zvýšení ceny za dílo

Na základě smlouvy o dílo, která je upraven a v § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( dále jen o.z.), se zavazuje zhotovitel, že pro objednatele provede dílo a objednatel se zavazuje, že za toto dílo zhotoviteli řádně zaplatí.

Dojde-li k uzavření smlouvy o dílo, vystupující strany v této smlouvě se nazývají objednatel a zhotovitel. Mezi nimi existují vzájemná práva a povinnosti, přičemž na prvním místě stojí závazek zhotovitele provést dílo a závazek objednatele převzít dílo a zaplatit cenu.

Cena díla by samozřejmě měla být sjednána ve smlouvě pevnou částkou, ale může být i odkaz na rozpočet, který je součástí smlouvy a v takových případech nemůžou strany žádat změnu ceny ( § 2620 odst. 1 o.z.). Zvýšení  ceny díla nelze požadovat ani pokud bylo dílo zadáno podle rozpočtu a pokud byla zaručena úplnost rozpočtu ( § 2621 odst. 1 a 2 o.z.)

Kdyby náhodou nastaly zcela mimořádné a nepředvídatelné okolnosti, pak může soud rozhodovat o spravedlivém zvýšení ceny, a to za použití ust. § 2620 odst. 2 o.z..

Oproti tomu, pokud byla cena určena na základě rozpočtu daného s výhradou nebo nezávazného rozpočtu, může být zvýšení ceny požadováno a určuje jej soud na návrh zhotovitele ( § 2622 odst. 1 o.z.), ale tento nárok mu zaniká, jestliže nutnost překročení rozpočtu neoznámí objednateli (§ 2622 odst. 2 o.z.) a objednatel může od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel požaduje zvýšení o více než 10 % ceny podle rozpočtu, ale v takovém případě musí objednatel uhradit zhotoviteli, to co bylo dosud provedeno podle rozpočtu (§ 2622 odst. 3 o.z.).

Účel tohoto ustanovení je prostý. Jeho smyslem je poskytnout oběma stranám již při uzavření smlouvy o dílo záruky, že stanovená cena nebude později žádným, resp. minimálním způsobem měněna. Toto ustanovení stojí pouze jako další projev toho, že Nový občanský zákoník posiluje význam odbornosti a kvality provádění práce.

Obvodní soud pro Prahu 4
Znojemská 1248/5
140 00 Praha 4

 

V Praze dne 18.8.2014

Žalobce: Alfa s.r.o.
se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634,

Žalovaný: ABC, s.r.o.
se sídlem Praha 4, Háje, Vítězná 46, PSČ 140 00
IČO 47523641
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25471

 

Věc:  Žaloba na zvýšení ceny za dílo

Dvojmo

 

„Soudní poplatek bude uhrazen k výzvě soudu“

 

Přílohy: dle textu

I.

Smlouvou ze dne 15. 3. 2014 č.j.: 435-2/1 uzavřenou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 se žalobce jako zhotovitel zavázal, že pro žalovaného provede generální opravu střechy domu č. p. 271 v Chvojkovského ulici v Praze 6, ve kterém je umístěna provozovna Žalovaného. Cenu díla ve výši 230.000 Kč stanovili účastníci dohodou na základě rozpočtu ze dne 15. 3. 2013, který je součástí smlouvy.

Důkaz: Smlouva ze dne 15.3.2014 č.j. 435-2/1
Předběžný rozpočet ze dne 15.3. 2014

 II.

Po sejmutí původní krytiny zhotovitel zjistil, že izolace střechy je na mnoha místech narušena, a to přesto, že vzhledem k době její životnosti bylo možno při sestavování rozpočtu předpokládat, že výměna izolace nebude potřebná. Proto zhotovitel zpracoval rozpočet na výměnu izolace a na jeho základě sdělil podle ust. § 2622 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. žalovanému dopisem ze dne 22.4.2014 nezbytnost překročení původního rozpočtu a výši tohoto překročení. Poté zhotovitel narušenou izolaci vyměnil. Po převzetí předmětu díla, fakturou ze dne 23. 6. 2014, uplatnil zhotovitel nárok na cenu díla, po odečtení poskytnutých záloh, v částce zvýšené o 15.000,- Kč za výměnu izolace, stanovenou uvedeným postupem. Žalovaný však dopisem ze dne 31. 7. 2014 odmítl zvýšenou cenu zaplatit.

Důkaz:

Protokol o převzetí díla dne 20. 6. 2014
Znalecký posudek o nezbytnosti výměny izolace střechy a o výši přiměřeného zvýšení ceny
Fotodokumentace stavu izolace po sejmutí střešní krytiny
Svědecké výpovědi pracovníků Žalobce Antonína Velkého, stavbyvedoucího, bytem Praha 7, Horní 25 a Jana Zemáka, pokrývače, bytem tamtéž
Rozpočet na výměnu střešní izolace
Fotokopie dopisu žalovanému ze dne 22. 4. 2014 o nezbytnosti prací nezahrnutých do rozpočtu a dokladu o jeho odeslání
Faktura ze dne 23.6.2014
Dopis žalovaného ze dne 31.7.2014

III.

Žalobce je přesvědčen, že v daném případě jsou splněny podmínky pro vznik nároku na zvýšení dohodnuté ceny stanovené v ust. § 2622 odst. 1 zákona č. 89/2012, a vzhledem k tomu, že žalovaný ke dni podání žaloby neuhradil rozdíl mezi původní a skutečnou cenou díla, navrhuje, aby Městský soud v Praze vydal dle ust. 2622 odst. 1 tento rozsudek:

1. Určuje se, že cena díla, tj. generální opravy střechy domu č. p. 271 v Chvojovského ulici v Praze 6, sjednaného na základě smlouvy ze dne 15. 3. 2014, č.j. 435-2/1 zhotovené žalobcem pro žalovaného, předaného žalovanému dne 20. 6. 2014 na základě předávacího protokolu činí celkem částku 245.000,- Kč, tedy původní částka 230.000,- Kč se zvyšuje o 15.000,- Kč.

2. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku 15.000,- Kč jako zvýšení ceny díla  a náklady soudního řízení, vše do 3 dnů od nabytí právní moci rozsudku.

 

Přečtěte si také o tom, jak správně napsat Smlouvu o dílo..

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (Zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.