Kategorie vzorů

Návrh na prominutí zmeškání lhůty k provedení procesního úkonu (nařízená karanténa)

Lhůty jsou v občanském soudním řízení jednou z nejdůležitějších věcí, na které je třeba si dát pozor, aby je účastníci při provedené úkonu ve vztahu k soudu dodrželi. Mohou však nastat situace, kdy účastník bez své viny lhůtu zmešká a daný úkon nemůže učinit včas ve stanovené lhůtě.

V takovém případě ust. § 58 odst. 1) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) uvádí: „Soud promine zmeškání lhůty, jestliže účastník nebo jeho zástupce ji zmeškal z omluvitelného důvodu, a byl proto vyloučen z úkonu, který mu přísluší. Návrh je třeba podat do patnácti dnů po odpadnutí překážky a je s ním třeba spojit i zmeškaný úkon.

V odstavci druhém je pak uvedeno: „Soud může k žádosti účastníka přiznat odkladný účinek návrhu, aby bylo prominuto zmeškání lhůty.

Omluvitelný důvod pro prominutí zmeškání lhůty musí být událost, která účastníku řízení nebo jeho zástupci nezávisle na jejich vůli zabránila učinit včas příslušný procesní úkon, přičemž uváděný důvod musí být omluvitelný.

Důvodem v současné době bude například i nařízená karanténa po návratu ze zahraničí. Návrh na prominutí zmeškání lhůty je třeba učinit do 15 dnů od odpadnutí překážky, která účastníkovi bránila úkon učinit včas a současně musí s návrhem spojit (doručit soudu) i zmeškaný úkon.

Je třeba dát si ale pozor na úkony, jejichž prominutí není možné, konkrétně se jedná o:

·      odvolání proti rozsudku, kterým bylo vysloveno, že se manželství rozvádí nebo je neplatné či neexistuje

·      odvolání proti rozsudku, kterým bylo vysloveno, že se zrušuje registrované partnerství nebo je neplatné či neexistuje

·      podání žaloby na obnovu řízení

·      podání žaloby pro zmatečnost

·      podání dovolání

NÁVRH NA PROMINUTÍ ZMEŠKÁNÍ LHŮTY K PROVEDENÍ PROCESNÍHO ÚKONU (nařízená karanténa)

 

 

Okresní soud v Teplicích

U Soudu 1450/11

Teplice

  1. zn. 0C 0/2017

 

 žalobce: Pavel Vomáčka

nar. 1. 1. 1988

bytem Deštná 63, Teplice

 

žalovaný: Evžen Vopička

nar. 3. 3. 1988

bytem Deštná 64, Teplice

 

Rozsudkem Okresního soudu v Teplicích ze dne 1. 3. 2020, č. j. 0C 0/2017-17 byla žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobci částku 16 000 Kč s příslušenstvím a náklady řízení, z titulu kupní smlouvy, uzavřené mezi účastníky dne 15. 1. 2018, na jejímž základě žalovaný od žalobce koupil rybářské potřeby. Žalobce žalovanému vystavil fakturu č. 22222220, splatnou dne 15. 3. 2018.

 

Předmětný rozsudek byl žalovanému doručen dne 13. 3. 2020. Dne 20. 3. 2020 byla žalovanému nařízena karanténa z důvodu výskytu nemoci u jeho manželky, a to do 3. 4. 2020. Jelikož žalovaný nemá zřízen zaručený elektronický podpis ani datovou schránku, nebylo možné soudu doručit v zákonné 15-denní lhůtě řádné odvolání proti rozsudku, proto žalovaný žádá soud, aby prominul zmeškání lhůty k podání odvolání, když navíc toto odvolání připojuje k návrhu na prominutí zmeškání lhůty.

 

Důkazy:

  • kopie potvrzení o nařízené karanténě

 

Ze shora uvedených důvodů žalovaný navrhuje, aby soud vydal toto

 

u s n e s e n í

 

Soud promíjí žalovanému zmeškání lhůty k podání odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Teplicích ze dne 1. 3. 2020, č. j. 0C 0/2017-17.

 

 

V Teplicích dne 6. 4. 2020

 

Evžen Vopička

                                                                                                                          podpis

Příloha:

Odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Teplicích ze dne 1. 3. 2020, č. j. 0C 0/2017-17

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 1x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.