Kategorie vzorů

Žádost o prominutí pořádkové pokuty

K zajištění řádného soudního procesu slouží soudci pořádková opatření. Pořádková opatření jsou upravena v ust. § 53 a 54 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ( dále jen o.s.ř.). Ust. § 53 o.s.ř. upravuje institut pořádkové pokuty a ust. § 54 o.s.ř. upravuje možnost soudu vyloučit osobu z jednací síně či jiného místa, kde se jednání koná.

Podle ust. § 53  odst. 1) o.s.ř. platí, že tomu, kdo hrubě ztěžuje postup řízení zejména tím, že se nedostaví bez vážného důvodu k soudu nebo neuposlechne příkazu soudu, nebo kdo ruší pořádek, nebo kdo učinil hrubě urážlivé podání anebo nesplnil povinnosti uvedené v § 294, 295 a 320ab, může předseda senátu uložit usnesením pořádkovou pokutu do výše 50.000 Kč.

Podle ust. § 53  odst. 2) o.s.ř. platí, že uloženou pořádkovou pokutu může předseda senátu dodatečně, a to i po skončení řízení, prominout, jestliže to odůvodňuje pozdější chování toho, jemuž byla uložena.

Podle ust. § 53  odst. 3) o.s.ř. platí, že pořádkové pokuty připadají státu. Pro vymáhání pořádkové pokuty se uplatní postup stanovený daňovým řádem.

Institut pořádkové pokuty je využíván zejména v situacích, kdy se řádně předvolaní účastníci nebo svědci nedostaví k soudnímu jednání, u kterého je vyžadována jejich osobní účast. V těchto situacích je bráno na zřetel, zda dané osobě bylo řádně doručeno předvolání k jednání (obsílka soudu byla osobě doručena na jí uvedenou adresu, případně na adresu trvalého pobytu) a tato osoba se u jednání neomluvila, lze jí uložit pořádkovou pokutu, pokud je její přítomnost u jednání nutná. Právě aby soud měl možnost vynutit přítomnost osoby u jednání soudu, lze využít institutu pořádkové pokuty, jejíž výši stanoví předseda senátu dle svého uvážení. Omezen je pouze výší 50.000 Kč.

O uložení pořádkové pokuty soud rozhoduje usnesením, proti kterému je odvolání přípustné. Pro osobu, které byla pořádková pokuta uložena, je však důležitou informací, že uloženou pořádkovou pokutu může předseda senátu dodatečně prominout. Prominutí uložené pořádkové pokuty musí být odůvodněno, zejména chováním osoby po uložení této pokuty. Pokud se již tedy osoba dostavuje k jednání a poskytuje součinnost soudu tak, aby nebyl ztěžován postup řízení, může podat návrh na prominutí již uložené pořádkové pokuty.

 

Okresní soud v Mostě

  1. zn. 20C 5/2016

 

Jaroslav Vopička

nar. 13.3.1966

bytem Zelená 399, Most

 

 

Žádost o prominutí uložené pořádkové pokuty

 

Usnesením Okresního soudu v Mostě ze dne 12.2.2016, č.j. 20C 5/2016-33 mi byla uložena pořádková pokuta ve výši 5.000 Kč, jelikož jsem se bez omluvy nedostavil k jednání soudu dne 12.2.2016.

 

Tímto žádám o prominutí uložené pořádkové pokuty v souladu s ust. § 53 odst. 2) o.s.ř., jelikož všech dalších jednání jsem se již řádně zúčastnil a soudu jsem poskytl veškerou součinnost, vedoucí ke skončení věci.

 

Děkuji.

 

 

V Mostě dne 12.3.2017

 

Jaroslav Vopička

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 5x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.