Kategorie vzorů

Dohoda o narovnání

Dohoda o narovnání  je institutem, který umožňuje úpravu (tedy právě „narovnání“) sporných či nejasných práv mezi jejími účastníky. V souvislosti s nově užitým názvem tohoto institutu by bylo vhodné vymezit pojem narovnání jako jeden ze způsobů změny v obsahu závazku. Pokud mezi smluvními stranami spor není, ale přesto chtějí uzavřít nový závazek, potom by měly uzavřít dohodu o změně obsahu závazku. Podstatou je právě spor mezi stranami.

Institutem narovnání dochází k situaci, že smluvní strany odstraní ze svého závazku veškerá sporná práva a povinnosti a tedy dojede ke zrušení sporného závazku a ten je poté nahrazen jiným, novým závazkem, který již obsahuje jasně vymezená práva a povinnosti, o kterých již není pochyb.

Týká-li se narovnání věcného práva k věci, která je zapsaná ve veřejném seznamu, nastávají účinky narovnání až dnem zápisu do veřejného seznamu.

Základním prvkem narovnání je existence sporných práv a povinností mezi účastníky.

Předmětem mohou být veškerá práva a povinnosti či pouze jejich některé části, v některých případech se však může jednat o již promlčená práva. Nový závazek následuje takovou formu, jakou měl již prvotně uzavřený závazek.

Účelem narovnání je tedy odstranit spory o platnost či obsah závazku a předejít tak případnému soudnímu sporu.

 

Objednatel: Karel Polesný,

Strmá 26, 366 03 Brno

Zhotovitel:      Kapas, s.r.o.,

Cvrková 25, 366 03 Brno

IČ: 19804257

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně
v oddílu C, vložka 16034,

za společnost jednatel Antonín Zálesný

Věc:                Dohoda o narovnání

Čl. 1

Na základě smlouvy o dílo, uzavřené dne 15.4.2015 mezi účastníky této dohody, provádí zhotovitel pro objednatele výstavbu rodinného domu v lokalitě Brno-Strmá.

Čl. 2

Touto dohodou upravují její účastníci podle § 1 903 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, všechna vzájemná práva a povinnosti.

Čl. 3

Celková pohledávka zhotovitele vůči objednateli činí 1 890 000,- Kč, přičemž objednatel do této chvíle zaplatil zhotoviteli zálohu ve výši 600 000,- Kč.

Objednavatel se tímto zavazuje doplatit zbylou část dlužné částky zhotoviteli nejpozději do 15.4.2016, včetně úroků z prodlením výši 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den po termínu splatnosti dohodnutém ve smlouvě o dílo, uvedené shora. Celková dlužná částka činí k datu podpisu této dohody 1 290 000,- Kč.

Čl. 4

Zhotovitel prohlašuje, že již zaplacenou část pohledávky objednatelem přijal ve shora uvedené výši a že celá pohledávka je řádně podložena veškerými potřebnými doklady v písemné formě a podepsané oběma účastníky.

Objednatel svým podpisem stvrzuje, že souhlasí v plném rozsahu s prohlášením zhotovitele.

Nesplní‑li objednatel povinnosti vyplývající z této dohody, má zhotovitel právo od této dohody odstoupit.

 

Čl. 6

Po splnění povinností vyplývajících z této dohody, budou účastníci zcela vyrovnáni a nebudou mít vůči sobě v souvislosti se smlouvou o dílo, žádné závazky, či nároky.

V Brně dne 15.5.2015

____________________                                                      _________________________

Karel Polesný                                                                           Antonín Zálesný, za společnost  Kapas s.r.o

 

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 8x, průměr: 4,50)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.