Kategorie vzorů

Dohoda o srážkách ze mzdy

Od 1.1.2014 došlo ke změně právní úpravy ohledně dohody o srážkách ze mzdy, která byla přesunuta z § 327 zákona č. 262/2006, zákoníku práce do § 2045 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Výše smluvených splátek v dohodě nesmí přesáhnout ½ mzdy, platu či jiných příjmů. Náklady na první dohodu o srážkách ze mzdy nese zaměstnavatel a na každou další, tj. na druhou, třetí atd. nese však už zaměstnanec.

 

DOHODA O SRÁŽKÁCH ZE MZDY

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Alfa s.r.o.
se sídlem Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25634,
zastoupen jednatelem Antonínem Marcipánem
(dále jen „zaměstnavatel“)

a

Petr Mlynář
bytem Pod Jezem 658, Dolní Lhota, PSČ 698 03
r.č. 810516/8961
(dále jen „zaměstnanec“)

tuto

Dohodu o srážkách ze mzdy

v souladu s § 2045 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ
1.1 Zaměstnanec je v pracovněprávním poměru u zaměstnavatele na pozici technik na základě pracovní smlouvy ze dne 3.3.2011.

1.2 S ohledem na dluh zaměstnance vůči zaměstnavateli v celkové výši 10.000,- Kč hodlají smluvní strany tento dluh zajistit srážkami ze mzdy za podmínek stanovených v této smlouvě.

2. PŘEDMĚT ZÁVAZKU
2.1 Zaměstnanec tímto dává souhlas, aby zaměstnavatel k uspokojení svého nároku prováděl pravidelné srážky ze mzdy zaměstnance v částce 1.000,- Kč měsíčně počínaje dnem 1.7.2014.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Tato dohoda, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této dohody nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3.2 Smluvní strany výslovně prohlašují a svým podpisem stvrzují, že tuto dohodu uzavírají svobodně, určitě a vážně, s tím, že si obsah dohody řádně přečetly, všemu porozuměly a neshledávají ji rozpornou a nemají žádných výhrad ani námitek.

3.3 Každá ze smluvních stran obdrží 1 podepsané vyhotovení této dohody.

 

V Praze dne 30.6.2014                                                                      V Praze dne 30.6.2014

Zaměstnavatel                                                                                    Zaměstnanec

Antonín Marcipán                                                                           Petr Mlynář

Alfa s.r.o.                                                                                              Petr Mlynář
zastoupena Antonínem Marcipánem, jednatelem

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 5x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.