Kategorie vzorů

Kvalifikační dohoda

Kvalifikační dohodou se upravuje právní jednání týkající se zvyšování nebo prohlubování kvalifikace zaměstnance. Mezi zvyšování kvalifikace patří studium, vzdělávání, školení nebo jiná forma přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání.

Kvalifikační dohoda je upravena zákonem č. 262/2006 Sb. zákoník práce, konkrétně v § 234. Samozřejmě rozvojem zaměstnanců se zabývají § 230-235 zákoníku práce.

Kvalifikační dohodou se zaměstnavatel zavazuje umožnit zaměstnanci zvyšování kvalifikace a zaměstnavatel se zavazuje setrvat u zaměstnance po dobu maximálně 5 let. Pokud zaměstnanec chce od zaměstnavatele odejít, ikdyž má uzavřenou kvalifikační dohodu, musí zaměstnavateli uhradit  veškeré náklady, které zaměstnavatel se zvýšením kvalifikace vynaložil. Kvalifikační dohodu je možné uzavřít také pro prohlubování kvalifikace, pokud náklady s tím spojené přesahují 75.000,- Kč.

Jaký je rozdíl mezi prohlubováním a zvyšováním kvalifikace?

Z laického pohledu tomuto dělení velký význam nepřikládáme, ale zákoník práce ano.
Prohlubování kvalifikace je zakotveno § 230 zákoníku práce. Rozumí se jím průběžné doplňování, udržování a obnovování kvalifikace v rámci které se nemění její podstata a zaměstnanci umožňuje výkon sjednané práce.
Naopak zvyšování kvalifikace je upraveno v § 231 zákoníku práce. V rámci zvyšování kvalifikace dochází ke změně hodnoty kvalifikace, její zvyšování nebo rozšíření.

Kvalifikační dohoda musí být uzavřena písemně a musí obsahovat:

  1.  druh kvalifikace a způsob jejího zvyšování nebo prohlubování,
  2. dobu, po kterou je zaměstnanec povinen u zaměstnavatele setrvat po ukončení zvyšování nebo prohlubování kvalifikace,
  3. celkovou částku a druhy nákladů, které bude zaměstnance nucen uhradit zaměstnavateli, když nesplní svůj závazek setrvání u zaměstnavatele
    – samozřejmě náklady se snižují, pokud zaměstnanec podstoupil zvyšování nebo prohlubování kvalifikace pouze zčásti (jedná se tedy o skutečně vynaložené náklady zaměstnavatele)

Úhrada nákladů zaměstnavateli neplatí, pokud:

  1. se zaměstnanec stal bez svého zavinění dlouhodobě nezpůsobilým vykonávat práce, pro kterou zvyšování kvaliflikace podstupoval,
  2. skončil pracovní poměr výpovědí zaměstnavatele nebo dohodou,
  3. podle lékařského posudku není zaměstnanec schopen vykonávat výkon práce, pro kterou se zvyšuje kvalifikace z důvodu pracovního úrazu, nemoci z povolání nebo jejího možné vzniku,
  4. zaměstnavatel v průběhu posledních 12 měsících po dobu nejméně 6 měsíců nevyužil kvalifikaci, které zaměstnanec dosáhl.

Do doby setrvání zaměstnance v zaměstnání po kvalifikaci se nezapočítává doba rodičovské dovolené v rozsahu rodičovské dovolené matky dítěte a doba zaměstnance výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody a doby vazby.

 

KVALIFIKAČNÍ DOHODA

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

 

Aleš Soukal
IČ: 123 45 678
místem podnikání Praha 8, Karlín, Vyskočilova 215, PSČ 180 00
(dále jen „Zaměstnavatel“)

a

Petr Mlynář
bytem Pod Jezem 658, Dolní Lhota, PSČ 698 03
r.č. 810516/8969
(dále jen „Zaměstnanec“)

tuto

 

kvalifikační dohodu
v souladu s § 231 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
(dále jen „dohoda“)

 

PŘEDMĚT ZÁVAZKU

1.1 Zaměstnavatel se zavazuje touto dohodou umožnit Zaměstnanci zvýšení kvalifikace soustružníka na mistra dílny, a to prostřednictvím účasti na školení.
1.2 Zaměstnanec se zavazuje, že setrvá u Zaměstnavatele v pracovním poměru nejméně po dobu jednoho roku, tj. nejméně do roku 2015 po zvýšení kvalifikace.
1.3 V případě, že Zaměstnanec tento závazek nesplní, zavazuje se uhradit Zaměstnavateli náklady spojené se zvyšováním jeho kvalifikace, tj. školení 15 000 Kč, učební pomůcky 3 500 Kč, cestovné 2 600 Kč.
1.4 Maximální výše nákladů spojené se zvyšováním kvalifikace činí 25 000 Kč.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Tato dohoda, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této dohody nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími předpisy.

 

V Praze dne 17.09.2014

Aleš Soukal                                                                   Petr Mlynář
Zaměstnavatel                                                             Zaměstnanec
Aleš Soukal                                                                   Petr Mlynář

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 6x, průměr: 4,83)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.