Kategorie vzorů

Dohoda o provedení práce

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce nám upravuje 2 druhy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Rozdíl mezi těmito dohodami je ale zásadní. Nyní vám přinášíme vzor Dohody o provedení práce.

Dohoda o provedení práce (dále jen „DoPP“), kterou upravuje § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, je uzavírána na maximální počet odpracovaných hodin. Rozsah výkonu práce nesmí být větší než 300 hodin.

Velmi důležitý je fakt, že rozsah hodin se počítá za celý kalendářní rok, tudíž se hodiny odpracované v různých časových období sčítají. V praxi to znamená, že pokud uzavřete se zaměstnavatelem 2 různé DoPP, každou pro jiný výkon druh práce, odpracovaný čas se sčítá za obě takto uzavřené DoPP.

Náležitosti DoPP se nijak neliší od Dohody o pracovní činnosti. Opět by měla mít písemnou formu, specifikovaný druh práce, místo jejího výkonu a hlavně časový rozsah. Její výpověď musí mít písemnou formu.

Stejně jako u Dohody o pracovní činnosti, může zákonný zástupce zrušit DoPP, jež uzavřel nezletilý se zaměstnavatelem, z důvodu ohrožení zdraví, v zájmu jeho vzdělání nebo vývoje.

 

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

ABCD s.r.o.
se sídlem Praha 1, Vyskočilova 33, PSČ 110 00
IČO 5698742
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 22235,
zastoupena jednatelem Pavlem Pěkným
(dále jen „Zaměstnavatel“)

a

Leoš Dub
bytem Praha 3, El. Krásnohorské 25, PSČ 130 00
nar. 13.5.1977
(dále jen „Zaměstnanec“)

tuto

Dohodu o provedení práce

v souladu s § 75 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.

 

1. PŘEDMĚT ZÁVAZKU
1.1 Zaměstnanec se zavazuje pro zaměstnavatele vykonávat úklidové práce, spočívající v úklidu všech prostor zaměstnavatele.

1.2 Pracovní doba zaměstnance se stanoví na 2 dny v týdnu, dle potřeby zaměstnavatele, přičemž každý tento den se pracovní doba stanoví na 2 hodiny, tedy 4 hodiny týdně.

1.3 Rozsah pracovní doby rozvrhne zaměstnavatel dle své potřeby vždy 14 dní dopředu a práce bude vykonávána výlučně v sídle zaměstnavatele, uvedeném shora.

1.4 Za práci bude zaměstnanci poskytována odměna 100Kč/hod., která je splatná do každého 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla práce pro zaměstnavatele zaměstnancem vykonána.

1.5 Jako den nástupu do práce se stanovuje 1.7.2014

1.6 Dohoda se uzavírá na dobu jednoho roku, tj. do 30.6.2015.

 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Tato dohoda, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této dohody nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.

2.2 Tato dohoda se pořizuje ve 2 vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží jeden podepsaný stejnopis.

2.3 Smluvní strany výslovně prohlašují a svým podpisem stvrzují, že tuto dohodu uzavírají svobodně, určitě a vážně, s tím, že si obsah dohody řádně přečetly, všemu porozuměly a neshledávají ji rozpornou a nemají k jejímu obsahu žádných námitek, ani výhrad.

 

V Praze dne 12.6.2014                                                                    V Praze dne 12.6.2014

Zaměstnavatel                                                                                 Zaměstnanec

Pavel Pěkný                                                                                       Leoš Dub

ABCD s.r.o.                                                                                      Leoš Dub
zastoupena jednatelem Pavlem Pěkným

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 14x, průměr: 4,86)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.