Kategorie vzorů

Dohoda o odstupném

Ujednají-li si strany, že jedna z nich může závazek zrušit zaplacením odstupného, ruší se závazek zaplacením odstupného obdobně jako při odstoupení od smlouvy. Právo zrušit závazek zaplacením odstupného však nemá strana, která již, byť i jen zčásti, plnění druhé strany přijala nebo druhé straně sama plnila.

DOHODA O ODSTUPNÉM

uzavřená dle § 1992 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi následujícími stranami

Petra Ludvíková, nar. 5.9.1970, trvale bytem J. K. Tyla 59/3, Praha 10, PSČ: 100 00 (dále jen „věřitel“)

a

Jaroslav Rychlík, nar. 26.3.1985, trvale bytem Za Lužinami 187/10, Praha 5, PSČ: 150 00 (dále jen „dlužník“)

(věřitel a dlužník jsou dále společně označováni jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Předmět dohody

  1. Dne 15.4.2015 spolu smluvní strany uzavřely smlouvu o zápůjčce dle § 2390 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  2. Věřitel se zavázal zapůjčit dlužníkovi částku 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) a dlužník se zavázal zapůjčenou částku vrátit spolu s jednorázovým úrokem z peněžité částky ve výši 10%, a to do 3 měsíců od uzavření smlouvy.

  3. Ve výše uvedené smlouvě o zápůjčce byl taktéž stanoven úrok z prodlení ve výši 0,2% z peněžité částky za každý započatý den prodlení.

  4. Do dnešního dne dlužník nesplatil z dlužné částky ničeho. Věřiteli tedy vznikla pohledávka ve výši 27.500,- Kč a úroky z prodlení.

II.

Odstupné

  1. Dlužník se zavazuje zaplatit věřiteli odstupné ve výši 27.500,- Kč (slovy: dvacet sedm tisíc pět set korun českých) a výše popsaný závazek vůči věřiteli tímto zanikne.

  2. Věřitel se zavazuje prominout dlužníkovi úroky z prodlení.

  3. Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že splněním výše uvedeného nebudou mít vůči sobě žádné nevypořádané závazky a že veškerá vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o zápůjčce budou mezi smluvními stranami narovnány.

III.

Závěrečná ustanovení

  1. Tato dohoda je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu pro každého z nich, přičemž jedno obdrží věřitel a jedno dlužník.

  2. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah této dohody jasný a srozumitelný.

  3. Na důkaz toho, že je tato dohoda projevem jejich pravé a svobodné vůle, připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 10.11.2015                                   V Praze dne 10.11.2015

Petra Ludvíková                                                    Jaroslav Rychlík

věřitel                                                                          dlužník

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 2x, průměr: 5,00)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.