Kategorie vzorů

Smlouva o skladování

Smlouva o skladování

Úpravu této problematiky nalezneme v § 2 415 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. V prvotních ustanoveních nalezneme charakteristiku smlouvy o skladování, jež je vymezena jako akt, jímž se skladovatel zavazuje převzít věc k uskladnění (uložení+opatrování) a ukladatel je povinnen za toto skladování zaplatit odměnu,zda nazvanou jako skladné. Převzetí věci skladovatelem je učiněno vydáním písemného potvrzení o převzetí věci, které lze nahradit skladištním listem. Skladištní list je cenným papírem, s nímž je spojeno právo požadovat vydání skladované věci. Skladištní list může být vydán jak na jméno, tak na doručitele. Náležitosti, které musí skladištní list obsahovat dále konkretizuje § 2 417. Pokud však skladovateli není věc předána v ujednané době, závazek zaniká, jinak do 6 měsíců od uzavření smlouvy. Skladovatel uchovává věc odděleně od ostatních, věc je jasně označena a ukladatel má právo kontrolovat stav věci, kterou uložil, stejně tak, jako má právo brát z dané věci užitky. Skladovanou věc lze pojistit, bylo-li to ujednáno. Skladné se platí pololetně dozadu, trvalo-li déle jak 6 měsíců. Skladné v sobě zahrnuje veškeré náklady spojené se skladováním věci, vyjma nákladů na pojištění.

Skladování lze ujednat:

 • Na dobu určitou
 • Na dobu neurčitou

Je-li skladné ujednáno na dobu neurčitou, může skladovatel požadovat vydání věci kdykoliv, ale musí zaplatit skladné za dobu,po kterou bylo zboží skladováno.

Je-li však sjednáno na dobu určitou, může ukladatel věc vyzvednout ještě před uplynutím doby, avšak zaplatí skladné za celou sjednanou dobu.

 

Kovmat, a.s.,

IČO: 123 321 123

se sídlem Masarykova lávka 10, 110 00 Praha 1

za společnost Mgr. Kamil Šedivý, ředitel

(dále jen „skladovatel“)

a

Kolovrub, a.s.

IČO: 123 456 654

se sídlem Papírní 6, 236 78 Kostoloprty

za společnost Karl Fišer, jednatel

(dále jen „ukladatel“)

uzavírají podle příslušných ustanovení zákona 89/2012 Sb., zejména § 2415 a následujících paragrafů níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O SKLADOVÁNÍ

Čl. I

Předmět plnění

 1. Skladovatel se zavazuje převzít od ukladatele zboží, skladovat je a zacházet s ním po dobu a za podmínek stanovených touto smlouvou.
 2. Místem skladování je Sklad kovových obrub, Kroužná 5, 236 78 Kostoloprty.
 3. Zbožím skladovaným v rozsahu této smlouvy se rozumí kovová obruba zhotovená z různých druhů kovů. Zboží bude skladováno v necelním skladu podle pokynů a se souhlasem ukladatele.

Čl. II

Doba skladování

Tato smlouva je uzavírána na dobu neurčitou. Smlouvu lze vypovědět na základě vůle obou stran, kdy v takovém případě, je stanovena dvouměsíční výpovědní doba.

Čl. III

Výše skladného

Skladné obsahuje:

 • uložení kusu ve skladu za každý započatý den

Skladné je vyjádřeno peněžní hodnotou za uložený 1 ks zboží za každý započatý den ve výši 2 Kč.

Čl. IV

Podmínky skladování

 

 1. Skladovatel je povinen splnit závazky vyplývající z této smlouvy s vynaložením

veškeré odborné péče. O uskladněném zboží je povinen skladovatel vést evidenci a skladované zboží řádně označit. Skladované zboží je umístěno v místě k tomu určeném.

 

Čl. V

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Skladovatel se zavazuje převzít a přijímat od ukladatele nebo osoby ukladatelem pověřené zboží a uskladnit je na dohodnutém místě a pečovat o něj s péčí řádného hospodáře po celou dobu platnosti smlouvy.
 2. Skladovatel bude se zbožím manipulovat dle pokynů ukladatele.
 3. Skladovatel odpovídá ukladateli za škody, které by vznikly na skladovaném zboží v průběhu skladování dle § 2 426 zák. č.89/2012 Sb.
 4. V případě prodlení ukladatele s jakoukoliv platbou dle této smlouvy, je skladovatel oprávněn uplatnit svá práva podle ustanovení § 2427 – 2429 zák. č.89/2012 Sb.

Čl. VI

Závěrečná stanovení

 1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Nedílnou součástí této smlouvy je provozní řád daného skladu. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smlouvy a ukladatel se zavazuje hradit skladné ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
 2. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí platnými obecně závaznými právními

předpisy České republiky a obecně zachovávanými zvyklostmi.

 

V Kostoloprtech dne 8.2.2016

 

…………………………                                                                                ……………………

za skladovatele                                                                                                za ukladatele

(Mgr. Kamil Šedivý)                                                                                       (Karel Fišer)

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 6x, průměr: 4,83)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.