Kategorie vzorů

Určení otcovství – podmínky a vzor žaloby (návrhu)

To dítě není moje! Co s tím?

Čím dál častěji v dnešní době dochází k selhání lidského faktoru v tom smyslu, že dojde k početí potomka, aniž by na daném stavu měli zájem oba aktéři. Žena je tak v danou chvíli vystavována nejen psychickému stresu, ale i mnoha právním otazníkům, které musí řešit. V určení mateřství není ve většině případů problém, neboť jak ust. § 775 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) stanoví, za matku dítěte se považuje žena, která dítě porodila. K přijetí zodpovědnosti otce za stvořené dítě může žena dosáhnout pomocí žaloby o určení otcovství.

V daném řízení bude zapotřebí, aby žena prokázala, že muž, kterého uvedla jako domnělého otce, je skutečně otcem jejího dítěte, bude tedy na místě, aby soud zjišťoval, zda spolu v rozhodné době vedli intimní soužití, pokud-li by však tento fakt nevedl k určení otcovství, bude přistoupeno k vypracování znaleckého posudku, kterým se po zkoumání DNA určí skutečný otec. Test určení otcovství se provádí vždy na již narozených dětech. Existuje však i možnost odebrat plodovou vodu či krev ještě nenarozeného dítěte, avšak z důvodů obtížnosti a rizik se tento postup nedoporučuje. Jako další varianta, jak získat vzorek DNA přichází v úvahu standardní odběr vzorku buněk z ústní dutiny dítěte, který je možné odebrat již v krátké době po porodu, pokud tomu však nebrání zdravotní stav dítěte.

Žaloba na určení otcovství se podává u okresního soudu, v jehož obvodu je bydliště nezletilého dítěte (u návrhů podaných do 31.12.2013 bylo rozhodujícím kritériem pro určení místní příslušnosti bydliště domnělého otce), přičemž za žalobu dle ust. § 11 odst. 2 písm. g) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „ZSOP“) není vybírán soudní poplatek. Žaloba musí obsahovat označení soudu, jemuž je určena, označení účastníků řízení jménem, příjmením, datem narození a adresou bydliště (žalobkyně, tj. matky dítěte, a žalovaného, tj. domnělého otce dítěte).

Označeno shodnými náležitostmi musí být i dítě, jemuž má být určen otec a musí být tíž řádně pro účely soudního sporu zastoupeno kolizním opatrovníkem, přičemž, jak současná judikatura stanovila (nález Nejvyššího soudu ze dne 14.9.2016, sp. zn. 21 Cdo 1288/2016), opatrovníkem dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, je město či obec, nikoliv městský či obecní úřad, neboť pouze město či obec je v daném řízení způsobilá samostatně jednat a má tedy plnou procesní způsobilost. Dále v žalobě musejí být stručně a srozumitelně vylíčeny skutkové okolnosti, navrženy důkazy a je třeba uvést i výrok, který má být soudem vydán (výroku o určení otcovství, též výrok o tom, komu má být dítě svěřeno do výchovy a jaké má být placeno výživné). Žaloba musí být podepsána a datována.

K žalobě by měly být přiloženy i podstatné důkazy, zejména rodný list dítěte. Nutné je tíž zdůraznit, že žaloba na určení otcovství není, na rozdíl od žaloby na popření otcovství, omezena žádnou lhůtou a je možné ji tak podat kdykoliv. Pokud testy DNA potvrdí, že matkou uvedený otec je skutečným otcem dítěte, vydá soud rozsudek, jímž určí, kdo je otcem dítěte a zároveň rozhodne o tom, komu z rodičů bude dítě svěřeno do výchovy a druhému z rodičů stanoví povinnost hradit výživné v určité stanovené výši. V daném případě pak otec dítěte bude muset dodatečně uhradit soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč, včetně nákladů řízení, které vznikly nejen státu (př. znalecký posudek) ale i žalobkyni, tedy matce, která se domáhala určení otcovství (př. náklady právního zastoupení).

Okresnímu soudu v Benešově

Masarykovo nám. 223

256 45 Benešov

 

 

V Čerčanech dne 27.1.2017

 

 

ŽALOBA O URČENÍ OTCOVSTVÍ

 

Žalobkyně:

Karolína Světlá, nar. 30.1.1983, bytem Kamenná 3, Čerčany

 

Žalovaný:

Kamil Vrtkavý, nar. 1.6.1981, trvale bytem Nová Pražská 32, Benešov

 

I.

S žalovaným jsme tvořili partnerskou dvojici od léta 2015 do března 2016, přičemž z uskutečněného pohlavního styku v březnu 2016 vzešlo mé těhotenství, z něhož se mi dne 10.12.2016 narodila dcera Valerie Světlá.

 

II.

Otcem nezl. Valerie je bezpochyby žalovaný, neboť v té době jsem neudržovala intimní styky s žádným jiným mužem. Žalovaný však toto zpochybňuje s tvrzením, že jsem žila marnivým životem a souložila s kdekým. Na další snahu po domluvě již žalovaný nereagoval s tím, že to není jeho problém. Otcovství k nezl. Valerii odmítl uznat.

 

III.

Já v současné době jsem na rodičovské dovolené a mým jediným příjmem je rodičovský příspěvek ve výši 7.200,- Kč měsíčně. Občas mi v případě potřeby finančně vypomáhají mí rodiče, u nichž zároveň bydlím. Žalovaný na výživu nezl. Valerie nijak nepřispívá a vůbec se o ni nezajímá. Pracuje jako svářeč, s pravidelným měsíčním příjmem okolo 18.000,- Kč. Žalovaný, nemá žádnou další vyživovací povinnost.

 

Důkazy:

  • Rodný list nezl. Valerie Světlé
  • Výslech účastníků řízení

IV.

Na základě výše uvedených skutečností navrhuji, aby soud vydal tento rozsudek:

Určuje se, že žalovaný Kamil Vrtkavý, nar. 1.6.1981, syn Aleny Vrtkavé a Josefa Vrtkavého, je otcem nezletilé Valerie Světlé, narozené dne 10.12.2016 z matky Karolíny Světlé.

 

Nezletilá Valerie Světlá se svěřuje do výchovy matky Karolíny Světlé.

 

Žalovaný Kamil Vrtkavý je povinen na výživu nezletilé Valerie Světlé platit výživné ve výši 2.000,- Kč měsíčně, a to vždy do každého dvacátého dne v měsíci předem do rukou žalobkyně Karolíny Světlé, a to počínaje dne 10.12.2016.

 

Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náklady řízení.

 

Karolína Světlá

 

(vlastnoruční podpis)

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 6x, průměr: 4,17)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.