Kategorie vzorů

Svéprávnost a návrh na omezení svéprávnosti

Omezit svéprávnost je možné pouze v zájmu člověka, jehož se daný úkon týká, po jeho zhlédnutí a s plným uznáním jeho práv, včetně jeho osobní jedinečnosti. V úvahu musí být vzat rozsah i neschopnost člověka postarat se sám o své vlastní záležitosti. Toto jednání je možné učinit pouze, hrozila-li by dané osobě jinak závažná újma a nepostačuje-li s ohledem na jeho zájmy mírnější a méně omezující opatření.

O otázce omezení svéprávnosti je příslušný rozhodnout pouze soud, přičemž musí vyvinout takové úsilí, aby zjistil názor osoby, o jehož svéprávnosti rozhoduje a to způsobem dorozumívání, které je zvoleno osobou samotnou.

Soud může omezit svéprávnost člověka v jen takovém rozsahu, v jakém není pro duševní poruchu, které nemá charakter poruchy přechodné, schopen jednat a současně vymezí rozsah, v jakém svéprávnost člověka omezuje. Pouhé obtížné dorozumívání nemůže být důvodem pro omezení svéprávnosti člověka.

Po úvaze může soud v průběhu řízení o omezení svéprávnosti svěřit 3. osobě provedení jednotlivých právních jednání nebo záležitosti týkající se správy majetku, aby se zabránilo závažné újmě.

Omezení svéprávnosti trvá nezbytně nutnou dobu, maximálně však 3 roky. Dojde-li k zahájení řízení o prodloužení doby omezení, trvají právní účinky původního rozhodnutí do doby vydání nového rozhodnutí, nejdéle však jeden rok. Pokud se změní okolnosti, které byly podkladem pro rozhodnutí o omezení svéprávnosti, soud své rozhodnutí bezodkladně změní nebo zruší a není zapotřebí ani návrhu.

Při rozhodování o omezení svéprávnosti jmenuje soud člověku opatrovníka, přičemž přihlédne k přáním i potřebám opatrovance, ale i k podnětům osob opatrovanci blízkým a dbá na to, aby svým výběrem nezaložil nedůvěru opatrovance k opatrovníkovi. Osoba jmenovaná opatrovníkem musí být způsobilá právně jednat, její zájmy nesmí být v rozporu se zájmy opatrovance a nelze též opatrovníkem jmenovat provozovatele zařízení, v němž je opatrovanec umístěn, nebo které mu poskytuje službu.

Rozhodnutí o omezení svéprávnosti nezbavuje člověka práva samostatně právně jednat v běžných záležitostech spojených s každodenním životem. Pokud jednal opatrovanec sám, ač tak jednat nemohl, neboť mu byl ustanoven opatrovník, lze jeho jednání prohlásit za neplatné pouze jen, působí-li mu újmu. Jednání učiněné bez vědomí opatrovníka je platné, pokud ho opatrovník dodatečně schválí, stejně tak tato podmínka platí, pokud schválí toto jednání jednající sám poté, co nabyl svéprávnosti.

 

                                                                                                                  Okresní soud v Benešově

Masarykovo nám. 223

256 01 Benešov
Navrhovatelka:   Kamila Stimánková, nar. 30.7.1992, bytem Krátká 1925/6, Benešov

 

 

Návrh na zahájení řízení o omezení svéprávnosti Jana Stimánka, nar. 6.4.1954, bytem Krátká 1925/6, Benešov
Přílohy: dle textu

I.

V posledním čase můj otec Jan Stimánek, nar. 6.4.1954, požívá v nepřiměřené míře alkoholické nápoje, v důsledku čehož do společné domácnosti dochází značně opilý, za alkohol utratí veškerý svůj výdělek, nepodílí se tak na běžném chodu domácnosti a pod vlivem alkoholických nápojů je nepřiměřeně agresivní.

 

Důkaz:       výslech manželky Věry Stimánkové

výslech dcery Kamily Stimánkové

II.

Otec podstoupil opakovaně v září 2016 léčbu, ale opět bezvýsledně. Při lékařském vyšetření mu byla diagnostikována duševní porucha, závislost na alkoholu. V lékařské zprávě MUDr. Jany Černé ze dne 31.3.2016 je uvedeno, že stupeň požívání alkoholických nápojů mého otce je vysoký a jeho svéprávnost je v důsledku vlivu alkoholu značně omezena. Na základě výše zmíněného lékařského vyšetření bylo zjištěno, že otec trpí duševní poruchou, která není jen přechodné rázu a brání mu samostatně právně jednat.
S ohledem na shora uvedené se domnívám, že zdravotní stav mého otce je natolik závažný, že bez omezení jeho svéprávnosti, mu hrozí závažná újma, kterou by si mohl přivodit svým neuváženým jednáním a s ohledem na jeho zájmy by mírnější a méně omezující opatření v daném případě nebylo účinné. Z toho důvodu mám za to, že je nutné jeho svéprávnost omezit a to především v nakládání s finanční hotovostí nad částku 300,- Kč měsíčně a jiným majetkem nad částku 300,- Kč jednorázově. V případě, že by soud shledal lékařskou zprávu MUDr. Jany Černé jako nedostatečnou, navrhuji vypracovat znalecký posudek znalcem z oboru psychiatrie.

 

Důkaz:     lékařská zpráva MUDr. Jany Černé ze dne 31.3.2016

III.

 

S ohledem na shora uvedené skutečnosti žádám, abych v řízení o svéprávnosti byla jmenována opatrovníkem svého otce, neboť spolu máme hezký vztah, pečuji o něj společně se svou matkou, která však z důvodu těžkého onemocnění není schopna zabezpečit péči o otce, má ke mně důvěru a jsem schopna zajistit veškeré jeho záležitosti, přičemž můj otec s tímto krokem vyslovil souhlas. Ustanovení mé osoby opatrovníkem bude otci ku prospěchu, neboť jsem zřejmě jediná plně svéprávná osoba, které věří a je ochoten ji respektovat a současně nejsou mé zájmy v rozporu se zájmy mého otce.

IV.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti navrhuji, aby soud vydal tento

r o z s u d e k :

  1.  Svéprávnost Jana Stimánka, nar. 6.4.1954, bytem Krátká 1925/6, Benešov, právně jednat se omezuje tak, že není způsobilý nakládat s finanční hotovostí nad částku 300,- Kč měsíčně a majetkem, jehož hodnota přesahuje jednorázově částku 300,- Kč, a to na dobu tří let ode dne právní moci tohoto rozsudku.

 

  1.  Opatrovníkem Jana Stimánka, nar. 6.4.1954, bytem Krátká 1925/6, Benešov, soud jmenuje jeho dceru Kamilu Stimánkovou, nar. 30.7.1992, bytem Krátká 1925/6, Benešov.

V Benešově dne 29. listopadu 2016

  ………………………….
navrhovatelka

 

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 17x, průměr: 4,47)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.