Kategorie vzorů

Směnná smlouva

Uzavřením směnné smlouvy se strany zavazují převést si vlastnické právo k určitým věcem, a učinit tak vzájemně. Směnou nevznikají smluvním stranám žádná další práva a povinnosti, pouze povinnost k výměně předmětů směnné smlouvy.

Předchozí úprava občanského a obchodního práva postrádala podrobnější vymezení směnné smlouvy, a právě tyto nedostatky napravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který vychází z osnovy československého občanského zákoníku z roku 1937 a platné úpravy rakouské, švýcarské, italské a polské.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník rozpracovává zejména problematiku nahodilého zhoršení či zkázy věci. Strany by si měly věci odevzdat primárně ve stavu, v jakém byly tyto v okamžiku uzavření smlouvy. Pokud však ale dojde k nahodilé zkáze věci ještě před okamžikem přechodu nebezpečí škody na věci (tedy přechodu nebezpečí škody na věci na druhou smluvní stranu), hledí se na smlouvu, jako by uzavřena nebyla. Takto však nelze postupovat v případě, kdy dojde k nahodilému zhoršení věci, do té míry, že hodnota samotné věci klesne pod polovinu této hodnoty. Zde nastupuje ochrana druhé strany jíž zákonodárce dává možnost od smlouvy v takovém případě odstoupit. Dochází-li ke směně věci úhrnkem, postihuje nahodilé zhoršení, případně nahodilá zkáza věci přejímatele, ledaže byl celek znehodnocen pod polovinu ceny, pak by nahodilé zhoršení či nahodilá zkáza postihovala stranu druhou.

§ 2186 o.z. upravuje přechod nebezpeční škody na věci při jejím odeslání druhé straně právního vztahu. Při odeslání odeslání přechází nebezpečí škody na věci na přejímatele jejím převzetím. Určil-li však ten, jemuž má být věc odeslána, způsob odeslání, nebo takový způsob schválil, přechází na přejímatele nebezpečí škody na věci už jejím odesláním.

Jak má ale naložit každá ze stran s plody a užitky směněné věci? Tyto náležejí zciziteli až do okamžiku, kdy má podle smlouvy věc přejímateli odevzdat. Zákonodárce taktéž posílil ochranu přejímatele, kterému náleží plody a užitky směněné věci, od uplynutí doby určené ve smlouvě pro odevzdání věci i v případě, že věc nebyla přejímateli ještě odevzdána.

V dalších případech stanoví právní úprava o.z. v § 2188, že se ,,na směnnou smlouvu přiměřeně použijí ustanovení o kupní smlouvě s tím, že se každá ze stran považuje ohledně věci, kterou směnou dává, za stranu prodávající, a ohledně věci, kterou přijímá, za stranu kupující.

 

 

Směnná smlouva
uzavřená dle §2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

 

 MATRIX s.r.o.
se sídlem Praha 7, Holešovice, Generála Janouška 21, PSČ 180 00
IČO 48563251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 34659,
bankovní účet: 670100-76124587/8210
zastoupená: Jaromír Zelinář, jednatel
(dále jen „Strana 1“)

 

a

 

František Sedlák
bytem Na zelené louce 91, Jihlava, PSČ 532 01
r.č. 810516/8961
(dále jen „Strana 2“)

 

uzavírají tuto

směnnou smlouvu

 

Článek I.

Předmět smlouvy

 1. Strany se dohodly, že na základě svého oboustranného zájmu provedou následující směnu.
 1. Strana 1 je vlastníkem 20 jablek odrůdy Bio Golden (dále jen „předmět převodu 1“)
 1. Strana 2 je vlastníkem 20 hrušek odrůdy Děkanka červencová (dále jen „předmět převodu 2“)
 1. Touto smlouvou si strany směňují movité druhově určené věci uvedené jako předmět převodu 1 a předmět převodu 2 (společně jako „předmět směny“).
 1. Strana 1 převádí k datu účinnosti této smlouvy na Stranu 2 vlastnictví k předmětu převodu 1 a Strana 2 ho do svého vlastnictví nabývá.
 1. Strana 2 převádí k datu účinnosti této smlouvy na Stranu 1 vlastnictví k předmětu převodu 2 a Strana 1 ho do svého vlastnictví nabývá.
 1. Strany jsou vzájemně povinny odevzdat si předmět směny, a to nejpozději do 14 dnů od účinnosti této smlouvy.

Článek II.

Cena

 1. Smluvní strany prohlašují, že jimi dohodnuté ceny předmětů směny, tedy předmětu převodu 1 a předmětu převodu 2, jsou stejné výše. Po provedení směny, tedy vzájemném odevzdání předmětů směny, jsou povinnosti a závazky smluvních stran z této smlouvy zcela vyrovnány a smluvní strany vůči sobě nemají v souvislosti s touto smlouvou žádné další nároky.

Článek III.

Další ustanovení

 1. Smluvní strany se při sjednávání této smlouvy vzájemně upozornily na stav předmětů převodu, s tímto stavem předmětů se smluvní strany také seznámily a v takovém stavu je přejímají do svého vlastnictví.
 1. Smluvní strany dále navzájem prohlašují, že předměty převodu netrpí právními vadami, tedy že k nim nebudou uplatňovat žádná práva třetí osoby, neváznou na nich dluhy, omezení převodu či jiné právní vady.
 1. Plody a užitky ze směněné věci náležejí smluvní straně převádějící až do doby odevzdání věci. Od této doby již náležejí plody a užitky přejímateli. Převzetím předmětu převodu přechází na přejímatele též nebezpečí škody na předmětu převodu.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

 1. Tato smlouva je sepsána ve dvou (2) stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po jednom stejnopisu.
 1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
 1. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají ze své vážené a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

 

V Praze dne 7.7. 2014                                                                     V Praze dne 7.7.20014

 

Jaromír Zelinář                                                                                  František Sedlák

MATRIX s.r.o.                                                                                    František Sedlák

zastoupená Jaromírem Zelinářem

jednatelem

 

.

Byl pro vás tento článek přínosný? Dejte mu 5 hvězdiček!

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvězdičky4 hvězdičky5 hvězdiček (hlasováno 4x, průměr: 4,50)
Loading...

Máte k článku otázku? Zeptejte se v komentářích!

Přihlášení

Nemáte účet?

Registrovat se

Proč se registrovat?

Pokud se zaregistrujete, budete moct zdarma stahovat šablony vzorů v otevřeném formátu .doc bez zadávání e-mailů. Nebojte, spamovat vás nebudeme.